Αρχείο

    

Κοινή συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 12) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Μάριος Μαυρίδης Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Δημήτρης Συλλούρης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  

H πιο πάνω πρόταση νόμου υποβλήθηκε για ψήφιση, με κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής ημερομηνίας 17 Απριλίου 2015, ωστόσο στο στάδιο αυτό αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησής της.

Συναφώς, οι δύο επιτροπές επανεξέτασαν από κοινού την πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Κατσουρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις της πρότασης νόμου, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τις δύο επιτροπές στο στάδιο της εξέτασής της περιλαμβάνονται στην πρώτη κοινή έκθεση των δύο επιτροπών.

Σημειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος οι επιτροπές μελέτησαν αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο κατέθεσε ενώπιόν τους ο εισηγητής της, στη βάση ειδικότερων θεμάτων που είχαν απασχολήσει τις επιτροπές στο στάδιο της αρχικής εξέτασης του θέματος. Ειδικότερα, το κείμενο της πρότασης νόμου διαμορφώθηκε ώστε:

1. το προνομιακό καθεστώς του ενυπόθηκου οφειλέτη έναντι του επιτυχόντος προσφοροδότη να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και συγγενικά πρόσωπα μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας, καθώς και τους νόμιμους κληρονόμους αυτού,

2. να περιληφθεί σ’ αυτό πρόνοια, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία στη διαδικασία του πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου παρίστανται οικειοθελώς περισσότεροι του ενός συγγενείς πρώτου βαθμού οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον να καταβάλουν το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής προσφοράς, ο δημοπράτης προχωρεί στην κήρυξη ως τελευταίου προσφοροδότη εκείνου του συγγενή πρώτου βαθμού ο οποίος είναι σε θέση να καταβάλει το υψηλότερο συγκριτικά τίμημα σε σχέση με το προσφερθέν εκ μέρους του τελευταίου προσφοροδότη τίμημα και ολοκληρώνει τη διαδικασία επ’ ονόματί του,

3. να περιληφθεί σ’ αυτό πρόνοια, ώστε να τίθεται περιορισμός στο δικαίωμα των τραπεζών να εγγράφουν εμπράγματο βάρος (memo) επί κύριας κατοικίας στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενυπόθηκος οφειλέτης αποκτά την κύρια κατοικία του στο στάδιο πώλησής της διά πλειστηριασμού, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υπόλοιπο χρέους για χρονική περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία που το εν λόγω ακίνητο περιέρχεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, διατυπώνοντας τη θέση ότι προσκρούουν σε διατάξεις του συντάγματος και ότι χρήζουν περαιτέρω νομοτεχνικής βελτίωσης.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσκρούουν στο άρθρο 28 του συντάγματος, αφού το προνομιακό καθεστώς που παρέχεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη, στους συγγενείς αυτού μέχρι πρώτου βαθμού και στους νόμιμους κληρονόμους του παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Επισήμανε επίσης ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσκρούουν στο άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και αντίκεινται στις γενικές αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι είναι νομοτεχνικά αδόκιμο να καθορίζονται επιτακτικά οι υποχρεώσεις του δημοπράτη κατά τη διαδικασία του πλειστηριαμού, χωρίς να καθορίζονται παράλληλα και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη τήρησης ή και παραβίασης των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και στο στάδιο της αρχικής εξέτασης της πρότασης νόμου, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανονισμούς, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δε δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου διά πλειστηριασμού.

Οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές, στο στάδιο της επανεξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν την περαιτέρω διαμόρφωση του κειμένου της στη βάση της πιο πάνω αναφερόμενης εισήγησης της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για σκοπούς νομοτεχνικής βελτίωσης του κειμένου της. Συναφώς, στο κείμενο της πρότασης νόμου περιλήφθηκε πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, η μη τήρηση εκ μέρους του δημοπράτη των προϋποθέσεων που προβλέπονται για σκοπούς διεξαγωγής της διαδικασίας πλειστηριασμού και κήρυξης του τελευταίου προσφοροδότη, όταν στη διαδικασία μετέχει ο ίδιος ο ενυπόθηκος οφειλέτης, επιφέρει ακύρωση της όλης διαδικασίας υπέρ του οφειλέτη.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2015».

 

12 Μαΐου 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων