Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου και 6 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, η ΠΟΒΕΚ, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπέβαλε γραπτώς τις απόψεις του.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η παράταση της μη εφαρμογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2008 και 2013 σε συγκεκριμένες μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις που αφορούν κλιβάνους που εγκαταστάθηκαν πριν από τη 19η Δεκεμβρίου 2008 και οι οποίοι χρησιμοποιούν ως καύσιμο ξηρούς πυρήνες καρπών ελιάς ή περιβλήματα ξηρών καρπών μέχρι την 30ή Μαΐου 2017.

Όπως είναι γνωστό, με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2013 παραχωρήθηκε παράταση στη μη εφαρμογή των βασικών κανονισμών μέχρι την 30ή Μαΐου 2015, η οποία είχε κριθεί τότε αναγκαία λόγω της επικείμενης εισαγωγής νέας σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, με την οποία θα έπρεπε να εναρμονιστούν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της μη θέσπισης της εν λόγω ευρωπαϊκής Οδηγίας μέχρι σήμερα, η παραχώρηση νέας παράτασης στην αναστολή της εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να παρασχεθεί επαρκής χρόνος:

1. για την ολοκλήρωση της εξέτασης και έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο των αέριων εκπομπών από εγκαταστάσεις καύσης που εμπίπτουν στις διατάξεις των πιο πάνω κανονισμών και

2. εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσω της τροποποίησης των υφιστάμενων κανονισμών ή της θέσπισης νέων κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, ενημέρωσε την επιτροπή ότι δε διατηρεί οποιεσδήποτε διαφωνίες ή επιφυλάξεις σε σχέση με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών για την παράταση της σχετικής νομοθεσίας μέχρι την 30ή Μαΐου 2017.


 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων