Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 13, 16 και 17 του περί Αστυνομίας Νόμου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιανουαρίου, 29 Απριλίου και 6 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός Αστυνομίας και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 [Κ.Δ.Π.214 του 2004] έως 2006, έτσι ώστε να παρέχεται δυνατότητα κατάρτισης της επιτροπής (επιτροπή προαγωγών) που διορίζεται βάσει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 22 και η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους για προαγωγή στο βαθμό Αστυνόμου Β΄ ή σε ανώτερο βαθμό και απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό και δύο Βοηθούς Αρχηγούς Αστυνομίας, που διορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή επαρκής αριθμός Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας που δυνατόν να διοριστούν με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν, προβλέπουν ότι σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζει το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως πρόεδρο της επιτροπής προαγωγών και αντίστοιχο των αναγκαίων Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας αριθμό γενικών διευθυντών υπουργείων, κατόπιν διαβούλευσης με τον αρμόδιο υπουργό του υπουργείου που υπηρετούν οι εν λόγω γενικοί διευθυντές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθότι στις τάξεις της αστυνομίας υπηρετούν εκτός από τον Υπαρχηγό ένας μόνο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό 22, πρέπει να υποβάλει στην επιτροπή προαγωγών τις γραπτές απόψεις του για τον αξιολογούμενο από την επιτροπή υποψήφιο για προαγωγή στο βαθμό του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και, όπως αναφέρεται πιο πάνω, απαιτούνται ακόμα δύο Βοηθοί Αρχηγοί Αστυνομίας για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής προαγωγών.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από την αφυπηρέτηση τριών από τους τέσσερις Βοηθούς Αρχηγούς Αστυνομίας, υπηρετεί σήμερα στην Αστυνομία Κύπρου μόνο ένας Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, αριθμός που δεν είναι επαρκής για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής προαγωγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 22. Ο ίδιος επεξήγησε ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση της διαδικασίας πλήρωσης των τριών κενών θέσεων Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας, ώστε να μπορούν να συγκροτηθούν τα αρμόδια όργανα ή οι επιτροπές της αστυνομίας για την αξιολόγηση και την πραγματοποίηση προαγωγών στους υπόλοιπους βαθμούς.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι η μη πλήρωση των τριών θέσεων Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας προκαλεί ουσιαστικά λειτουργικά προβλήματα στην Αστυνομία Κύπρου, αφού παρακωλύει τη διενέργεια προαγωγών σε όλους τους βαθμούς του σώματος, και δυσχεραίνει την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία της.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου εξέφρασαν την άποψη ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς η αστυνομία αποκλείεται παντελώς από τη λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής προαγωγών, αφού αυτή πραγματοποιείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεννόηση με άλλους υπουργούς και όχι με τον Αρχηγό Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 22. Οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν περαιτέρω ότι ο Υπαρχηγός Αστυνομίας αποκλείεται από του να προεδρεύει της επιτροπής προαγωγών και υπέβαλαν εισήγηση να ορίζονται ως μέλη αυτής λειτουργοί υπουργείων ή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με μισθοδοτική κλίμακα Α15, δηλαδή χαμηλότερη του Υπαρχηγού Αστυνομίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει νομικό κώλυμα αναφορικά με την προεδρία της επιτροπής προαγωγών από τον Υπαρχηγό Αστυνομίας.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησαν με τις απόψεις και εισηγήσεις των εκπροσώπων του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή την ενημέρωσε ότι σκοπός της εκτελεστικής εξουσίας δεν ήταν η αντικατάσταση του Υπαρχηγού Αστυνομίας ως προέδρου της επιτροπής προαγωγών από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αλλά αυτό εθεωρείτο αναγκαίο λόγω της συμμετοχής ως μελών στην επιτροπή γενικών διευθυντών υπουργείων, θέση που είναι ανώτερη ιεραρχικά από το βαθμό Υπαρχηγού Αστυνομίας. Με την ίδια επιστολή ο υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έχοντας υπόψη τις πιο πάνω θέσεις και εισηγήσεις των δύο συνδέσμων της αστυνομίας, ζήτησε γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λειτουργοί της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχουν υψηλότερη κλίμακα από την κλίμακα του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας μπορούν να διοριστούν ως μέλη της επιτροπής, αφού είναι ιεραρχικά ανώτεροι της θέσης ή της τάξης του βαθμού του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλε στην επιτροπή εισήγηση για αναθεώρηση του κειμένου των υπό συζήτηση κανονισμών στη βάση της σχετικής γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, με την οποία προτείνεται όπως, σε περίπτωση που δε δύναται να καταρτιστεί επιτροπή προαγωγών με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 22 λόγω μη ύπαρξης επαρκή αριθμού Βοηθών Αρχηγών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζει ως μέλη της επιτροπής προαγωγών τον αναγκαίο αριθμό λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται σε ιεραρχικά ανώτερη θέση ή τάξη από αυτή του Βοηθού Αρχηγού ύστερα από συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σημείωσε ότι με την τροποποίηση αυτή υιοθετείται επακριβώς η εισήγηση που περιλαμβάνεται στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τόνισε ότι η σύνθεση της επιτροπής προαγωγών που προτείνεται με τους κανονισμούς αυτούς θα πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα στην κατάρτισή της.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας συμφώνησε πλήρως με την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική γνωμάτευση, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή και στην οποία διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Είναι ορθότερο και συνάδει με τις καθιερωμένες αρχές του διοικητικού δικαίου όπως τα μέλη της επιτροπής προαγωγών κατέχουν υψηλότερη θέση από αυτήν της υπό πλήρωση θέσης. Τέτοια ρύθμιση είναι παρόμοια και με αυτή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 32 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου [Ν. 1 του 1990], στο οποίο προβλέπεται ότι ο πρόεδρος και τα μέλη συμβουλευτικής επιτροπής κατέχουν θέση ιεραρχικά ανώτερη της υπό πλήρωση θέσης.

2. Νοουμένου ότι ο πρόεδρος της επιτροπής προαγωγών θα είναι ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, όπως προβλέπεται στους υφιστάμενους κανονισμούς, τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής προαγωγών μπορεί να προέρχονται από τη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι κατέχουν θέση ιεραρχικά ανώτερη της υπό πλήρωση θέσης αλλά κατώτερη της θέσης του Υπαρχηγού Αστυνομίας. Η συμπερίληψη λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας ως μελών της επιτροπής προαγωγών υποστηρίζεται από σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήδη εφαρμόζεται στην περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας δυνάμει των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 53 του 1989), όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων η συμμετοχή μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην επιτροπή που εκδικάζει πειθαρχικά αδικήματα στην αστυνομία.

3. Εκφράζεται η άποψη ότι με δεδομένο ότι η θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι κατώτερη του Υπαρχηγού Αστυνομίας και ότι στους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς προβλέπεται ρητά η συμμετοχή μέλους της Νομικής Υπηρεσίας σε επιτροπή της Αστυνομίας Κύπρου, θα ήταν καταλληλότερο όπως η τροποποίηση αναφέρεται σε «αντίστοιχο αριθμό λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας οι οποίοι βρίσκονται σε ιεραρχικά ανώτερη θέση ή τάξη» από την υπό πλήρωση θέση του Βοηθού Αρχηγού της Αστυνομίας.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου εισηγήθηκαν όπως στους υπό συζήτηση κανονισμούς περιληφθεί πρόνοια η οποία να προβλέπει ότι, προτού αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Αρχηγών Αστυνομίας, η επιτροπή προαγωγών να επιλαμβάνεται της επανεξέτασης οποιωνδήποτε ακυρωθεισών από το δικαστήριο προαγωγών του αμέσως προηγούμενου βαθμού.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησαν με την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους, καθώς και τη βελτίωσή τους από νομοτεχνική άποψη.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων