Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαρτίου και στις 5 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του τμήματος του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΑΠΜ) και της ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, είναι η ίδρυση, η εγγραφή και η λειτουργία Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, με βάση τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, και ειδικότερα η προστασία των μελών του ταμείου σε σχέση με επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και η προαγωγή και η διασφάλιση της καλής διαχείρισης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων του οργανισμού. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012, για τη λειτουργία των ταμείων συντάξεων απαιτείται η εγγραφή τους στην Εποπτική Αρχή Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Έφορος-Διευθυντής Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων), που τηρεί μητρώο ταμείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ΚΟΣΑΑΠΜ ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί από το 1994 υπό το καθεστώς Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο οργανισμός διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπείται τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση του θεσμού της σήμανσης στα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, η προστασία του καταναλωτή και η προαγωγή της εμπιστοσύνης στο επάγγελμα της αργυροχρυσοχοΐας. Ειδικότερα, ο ΚΟΣΑΑΠΜ έχει αρμοδιότητα να παραχωρεί άδεια λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να πωλούν καινούρια αντικείμενα/κοσμήματα από χρυσό ή ασήμι. Παράλληλα, όλοι οι αδειούχοι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον οργανισμό για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου και σήμανσης (σφράγιση) όλα τα χρυσά ή ασημένια αντικείμενα που εκθέτουν προς πώληση. Επίσης, βάσει των ίδιων στοιχείων, ο ΚΟΣΑΑΠΜ έχει αρμοδιότητα να παραχωρεί άδεια σε πρόσωπα που επιθυμούν να αγοράζουν μεταχειρισμένα κοσμήματα από τους καταναλωτές και σε συνεργασία με την αστυνομία να επιθεωρεί τα υποστατικά τους για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, με σκοπό την πάταξη της κλοπής κοσμημάτων και τιμαλφών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ εξέφρασαν τόσο προφορικά, διά του εκπροσώπου της ΣΕΚ, όσο και γραπτώς τη διαφωνία τους με τις πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν τη διάλυση του ταμείου, καθώς και τη διαχείριση του ενεργητικού του, σε περίπτωση διάλυσής του. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του ΚΟΣΑΑΠΜ κατέθεσε εισήγηση για τροποποίηση των εν λόγω προνοιών, προκειμένου να ενσωματωθούν στο κείμενό τους οι παρατηρήσεις των συντεχνιών.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ζήτησαν όπως γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις επί του κειμένου των κανονισμών, προκειμένου, σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου, να εξασφαλίζονται οι συντάξεις και τα εφάπαξ ωφελήματα κατά το κανονικό για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας σε μέλη τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία αυτή, σύμφωνα με τα δικαιώματα τους από το ταμείο, όπως αυτά ήθελαν καθοριστεί από τον αναλογιστή, ανεξαρτήτως των οικονομικών δυνατοτήτων του ταμείου. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι αυτό ισχύει και σε άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής απασχόλησε το κατά πόσο η απάλειψη της φράσης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου από την επίμαχη διάταξη ενδεχομένως να δημιουργεί στο κράτος υποχρέωση κάλυψης τυχόν ελλείμματος του ταμείου κατά τη διάλυσή του. Επιπρόσθετα, εκφράστηκαν και επιμέρους παρατηρήσεις από τα μέλη της επιτροπής, μεταξύ των οποίων και για τις διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση της διαχειριστικής επιτροπής, καθώς και την αναλογιστική εκτίμηση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ταμείου. Για τους πιο πάνω λόγους και προκειμένου να δοθεί χρόνος και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εκφράσουν τις απόψεις τους, ορίστηκε νέα συνεδρία της επιτροπής στις 5 Μαΐου για την περαιτέρω εξέταση των κανονισμών. Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας κατατέθηκε διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο ενσωματώθηκαν τόσο οι εισηγήσεις των συντεχνιών όσο και επιμέρους εισηγήσεις για βελτίωση του κειμένου τους, που έγιναν ως αποτέλεσμα της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του διαμορφωμένου κειμένου των κανονισμών. Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ζήτησε όπως στο διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών περιληφθεί και η ακόλουθη επιφύλαξη: «Νοείται ότι, αν το ενεργητικό του Ταμείου δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της αξίας των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών, τα δικαιώματα των Μελών θα καλύπτονται από τον Οργανισμό».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται προς την ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεών της.

 

 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων