Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ρίκκο Μαππουρίδη, Σωτήρη Σαμψών και Γεώργιο Κ. Γεωργίου, βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου και στις 6 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, ώστε αφενός να βελτιωθούν οι διατάξεις του που αφορούν τις τυπικές διατυπώσεις για την εγκυρότητα μιας διαθήκης και αφετέρου να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του σε σχέση με την απόλυτη ελευθερία διάθεσης της περιουσίας του αποβιώσαντος.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, όπως είχε αρχικά κατατεθεί, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Προστίθεται νέο άρθρο στο βασικό νόμο, με το οποίο προβλέπεται ότι διαθήκη που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 23 του βασικού νόμου όσον αφορά την υπογραφή από τους μάρτυρες, δηλαδή δεν υπογράφηκε ή μονογράφηκε κάθε φύλλο της διαθήκης από ή για λογαριασμό των μαρτύρων αυτής, δεν είναι άκυρη, αν ο διαθέτης υπέγραψε ή μονόγραψε τη διαθήκη και κάθε φύλλο αυτής και οι δύο μάρτυρες της διαθήκης μπορούν να επιβεβαιώσουν προς ικανοποίηση αρμόδιου δικαστηρίου ότι εκτελέστηκε από το διαθέτη στην παρουσία τους.

2. Τροποποιείται το άρθρο 42 του βασικού νόμου, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις του νόμου για τη διαθέσιμη μοίρα που περιορίζουν τη διάθεση με διαθήκη της περιουσίας προσώπου που αποβιώνει αφήνοντας τέκνο ή κατιόντα τέκνου ή γονέα ή σύζυγο δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Κοινοπολιτείας, έτσι ώστε η απόλυτη ελευθερία διάθεσης της περιουσίας αποβιώσαντος να παρέχεται σε οποιοδήποτε μη πολίτη της Δημοκρατίας και όχι μόνο στα πιο πάνω πρόσωπα.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου ο εκ των εισηγητών της κ. Ρίκκος Μαππουρίδης ενημέρωσε την επιτροπή ότι σκοπός της πρώτης προτεινόμενης ρύθμισης είναι η άρση οποιασδήποτε αδικίας θα μπορούσε ενδεχόμενα να προκληθεί λόγω ακύρωσης διαθήκης για καθαρά τυπικούς λόγους, όπως στην περίπτωση που, ενώ ο διαθέτης υπέγραψε τη διαθήκη και όλες τις σελίδες αυτής, ένας μάρτυρας παρέλειψε να μονογράψει μια σελίδα της διαθήκης και ως εκ τούτου αυτή κινδυνεύει να κηρυχθεί άκυρη, παρά το γεγονός ότι οι μάρτυρες μπορούν πολύ εύκολα να επιβεβαιώσουν προς ικανοποίηση δικαστηρίου ότι όντως η διαθήκη εκτελέστηκε από το διαθέτη στην παρουσία τους. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της πρώτης προτεινόμενης ρύθμισης ο πιο πάνω εισηγητής υιοθέτησε τη γραπτή εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα:

1. σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστώνεται λάθος ή παράλειψη στις διατυπώσεις διαθήκης που προβλέπονται στο άρθρο 23 ή γραμματικό ή αριθμητικό λάθος ως προς το περιεχόμενο της διαθήκης, να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για τη διόρθωση του λάθους ή της παράλειψης και

2. στο δικαστήριο, αφού πειστεί προς τούτο και αν θεωρήσει δίκαιο υπό τις περιστάσεις, να διορθώσει το σχετικό λάθος ή την παράλειψη,

και εισηγήθηκε όπως η πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση αντικατασταθεί από την εισήγηση αυτή.

Όσον αφορά τη δεύτερη προτεινόμενη ρύθμιση, ο ίδιος πιο πάνω εισηγητής σημείωσε ότι, δεδομένου ότι η Κύπρος ως ανοικτή κοινωνία και ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο φιλοξενεί πολλούς ανθρώπους από διάφορες χώρες, οι οποίοι εργάζονται στην Κύπρο ή την επέλεξαν για τη συνταξιοδότησή τους, η εν λόγω ελευθερία διάθεσης του συνόλου της περιουσίας τέτοιων προσώπων με διαθήκη πρέπει να επεκταθεί σε όλους γενικά τους αλλοδαπούς, γι’ αυτό και ενημέρωσε την επιτροπή ότι η σχετική τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να καταστεί η Κύπρος πιο φιλική ως χώρα μόνιμης διαμονής για συνταξιούχους και αλλοδαπούς επιχειρηματίες.

Τοποθετούμενη σχετικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε θετική άποψη αναφορικά με την πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί από τους εισηγητές της. Σε κατοπινό στάδιο και αφού μελέτησε την εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που υιοθετήθηκε από τους εισηγητές της πρότασης νόμου, εξέφρασε, με γραπτή επιστολή της, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω εισήγησης. Η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε περαιτέρω όπως εξεταστεί από την επιτροπή το ενδεχόμενο να προστεθεί στην πρόταση νόμου ρητή πρόνοια περί διαφύλαξης της διαθέσιμης μοίρας, σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο του κράτους του οποίου είναι πολίτης ο αλλοδαπός περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αναφερόμενος στην προηγούμενη γραπτή εισήγηση του συλλόγου, την οποία υιοθέτησαν οι εισηγητές της πρότασης νόμου, εξέφρασε την άποψη ότι με την εισήγηση αυτή παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων από το δικαστήριο, ώστε να μην παραγνωρίζεται για τυπικούς λόγους η επιθυμία του αποβιώσαντα, και ταυτόχρονα διατηρείται ο αυστηρός τύπος που προβλέπεται για την εγκυρότητα της διαθήκης. Όσον αφορά τη δεύτερη προτεινόμενη ρύθμιση, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν έχει καταλήξει σε κοινή άποψη ως προς αυτή, αφού παρουσιάστηκαν διιστάμενες απόψεις κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη βάση της πιο πάνω εισήγησης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων