Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και στις 30 Απριλίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ). Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Future Worlds Center και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του με το άρθρο 31.3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαμόρφωση του ορισμού του όρου “αρμόδια αρχή”, ώστε αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας να είναι ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και οποιοσδήποτε υπάλληλος του τμήματος αυτού που εξουσιοδοτείται γενικώς ή ειδικώς από το διευθυντή για το σκοπό αυτό αντί ο Υπουργός Εσωτερικών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτόν λειτουργός, όπως ισχύει σήμερα.

2. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών κατά των αποφάσεων που εκδίδει η αρμόδια αρχή, ώστε αυτές να επανεξετάζονται εξ υπαρχής ως προς τα γεγονότα και τις περιστάσεις επί των οποίων βασίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, έπειτα από παρατηρήσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot” για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή Οδηγία. Συγκεκριμένα, με βάση σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία δε διαλαμβάνει τον απαιτητέο εκ της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ δικαστικό έλεγχο σκοπιμότητας των διοικητικών πράξεων που επηρεάζουν δυσμενώς τους Ευρωπαίους πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι επί του παρόντος έχουν μόνο δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του συντάγματος, προκειμένου να προσβάλουν αποφάσεις της αρμόδιας αρχής, που μέχρι σήμερα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών ή δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτόν λειτουργός, οι οποίες αποφάσεις λήφθηκαν σε βάρος τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η εν λόγω αναθεωρητική διαδικασία περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων και δεν εκτείνεται σε έλεγχο σκοπιμότητας αυτών των πράξεων, όπως προβλέπει η σχετική ενωσιακή διάταξη.

Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία η εκτελεστική εξουσία, με στόχο τη συμμόρφωση με το άρθρο 31.3 της υπό αναφορά Οδηγίας, πέρα από την προτεινόμενη ρύθμιση για την παροχή δυνατότητας στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας να υποβάλλουν ιεραρχική προσφυγή εναντίον των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, μελέτησε ως μια άλλη νομική επιλογή την παροχή δικαιοδοσίας ελέγχου σκοπιμότητας και για τους σκοπούς της εν λόγω Οδηγίας στο νέο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, του οποίου επίκειται η ίδρυση. Επειδή όμως η επιλογή αυτή θα επιβάρυνε με πρόσθετο όγκο εργασίας το εν λόγω υπό ίδρυση δικαστήριο, το οποίο πρόκειται να ασκεί δικαστικό έλεγχο σκοπιμότητας στα θέματα φορολογίας και διεθνούς προστασίας, προωθήθηκε το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου πλην του εκπροσώπου της ΚΙΣΑ. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω εκπρόσωπος διατύπωσε τον προβληματισμό της εν λόγω οργάνωσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πρόνοιας για υποβολή ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών από πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως η αναθεώρηση των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής σε δεύτερο βαθμό γίνεται από άλλο όργανο, ανεξάρτητο διοικητικά και λειτουργικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων