Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Απριλίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, ο υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος AIDS, ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σκοπός των τριών νομοσχεδίων είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ), του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2015.

Ο πρώτος υπό αναφορά προϋπολογισμός του Ταμείου για το ΣΕΑΑ προβλέπει για το έτος 2015 δαπάνες ύψους €267.300 και έσοδα ύψους €260.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου για το ΣΕΑΑ ανέρχεται σε ποσό ύψους €541.652, επειδή ποσό ύψους €281.652 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με έιτζ, την εκστρατεία διαφώτισης των διάφορων κοινωνικών συνόλων, καθώς και την αγορά υπηρεσιών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος AIDS επεξήγησαν αναλυτικά στην επιτροπή τις πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και ανέφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό της λοίμωξης HIV, που υπολογίζεται ότι είναι μικρότερο από το 0,1% του συνολικού πληθυσμού. Ειδικότερα, από τα 903 άτομα στα οποία είχε διαγνωσθεί η ασθένεια μέχρι το τέλος του 2014 παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες γύρω στα 409 άτομα. Παρ’ όλ’ αυτά, ο πραγματικός αριθμός των οροθετικών ατόμων υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί από τον ιό αγνοούν τη νέα τους κατάσταση λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της λοίμωξης HIV.

2. Η Κύπρος συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της λοίμωξης HIV και της ασθένειας του έιτζ.

3. Οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρώπης στον τομέα αυτό για την περίοδο 2011-2015 περιλαμβάνουν την πρόληψη της μετάδοσης του ιού και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και έρευνας, την παροχή φροντίδας και κοινωνικής στήριξης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και την ενίσχυση της υποδομής για την εφαρμογή και την υλοποίηση στρατηγικών κατά της επιδημίας μέσα από τη συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

4. Το χαμηλό ποσοστό της λοίμωξης HIV που παρατηρείται σήμερα στην Κύπρο δε δικαιολογεί οποιοδήποτε εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής. Τέτοιοι παράγοντες είναι η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο έπειτα από περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και οι διακινήσεις μεταξύ των ελεύθερων και των κατεχόμενων περιοχών του νησιού.

5. Το υφιστάμενο στρατηγικό σχέδιο για το ΣΕΑΑ βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

α. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με τη σεξουαλική επαφή.

β. Πρόληψη της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών.

γ. Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού.

δ. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με το αίμα και τα παράγωγά του.

ε. Παροχή φροντίδας στα επηρεαζόμενα άτομα με βάση τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με τη συμβουλευτική θεραπεία, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις.

στ. Μείωση των ατομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της λοίμωξης HIV.

ζ. Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

η. Ενίσχυση της λειτουργίας και της υποδομής του Εθνικού Προγράμματος AIDS.

Όσον αφορά το δεύτερο υπό αναφορά προϋπολογισμό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2015, ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €1.132.359 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €1.013.056 και από εξοικονομήσεις της ομάδας Άρθρων 04.000 (Μεταβιβάσεις Εσωτερικού) ύψους €119.303.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €733.348, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €6.800 και αποδοχές προσωπικού ύψους €583.448, από τις οποίες ποσό ύψους €292.409 αφορά τις αποδοχές του προσωπικού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €291.039 αφορά τις αποδοχές του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου, καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €274.698, από τις οποίες ποσό ύψους €245.146 προορίζεται για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €29.552 προορίζεται για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €5.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον εν λόγω προϋπολογισμό προβλέπεται επίσης ποσό ύψους €119.313 για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους. Ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας επεξήγησαν περαιτέρω στην επιτροπή την εν λόγω πρόνοια του προϋπολογισμού αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το 2014 το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου υπέβαλε πρόταση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξασφάλιση χρηματοδότησης του προγράμματος με τίτλο Νέες ουσίες εξάρτησης: Αύξηση της γνώσης διαμέσου της έρευνας και παροχή εμπειρικά τεκμηριωμένης εκπαίδευσης”, συνολικού προϋπολογισμού ύψους €191.832,46. Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πρώτη φάση καταβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας το 80% της εγκεκριμένης συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε ποσό ύψους €119.313, γι’ αυτό και το ύψος της χορηγίας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει αυξηθεί κατά €119.313 μέσω εξοικονομήσεων της ομάδας Άρθρων 04.000 (Μεταβιβάσεις Εσωτερικού).

2. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού απαιτείται μεταξύ άλλων η διεξαγωγή δύο ερευνών, αφού τηρηθεί η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία προκήρυξης προσφορών. Η πρώτη έρευνα με τίτλο Ποιοτική Έρευνα: Παρακολούθηση των ανώνυμων διαδικτυακών παράνομων αγορών συνθετικών ναρκωτικών αναμένεται να κοστίσει 35.000 και η δεύτερη έρευνα με τίτλο Παγκύπρια επιδημιολογική έρευνα στο νεανικό πληθυσμό για την επικράτηση της χρήσης νέων ουσιών που μιμούνται τις επιδράσεις των παράνομων ναρκωτικών” αναμένεται να κοστίσει €25.000.

Όπως επίσης επισημαίνεται μέσα από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πρόνοιες του υπό έγκριση προϋπολογισμού για αποδοχές προσωπικού αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, καθώς και μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για μία θέση Λογιστικού Λειτουργού και μία θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου εξέφρασε τη διαφωνία του συμβουλίου με τις μειώσεις που επέφεραν, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών στις αρχικές προτάσεις του συμβουλίου, κυρίως σε ό,τι αφορά το κονδύλι για την Οικονομική Επιχορήγηση Προγραμμάτων και το κονδύλι για την Κοινωνική Επανένταξη Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων. Τοποθετούμενοι στην πιο πάνω θέση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι τα προτεινόμενα στον προϋπολογισμό του 2015 ποσά για τα δύο αυτά κονδύλια ευθυγραμμίστηκαν με τις πραγματικές δαπάνες του 2014 για τα κονδύλια αυτά και πρόσθεσαν ότι, εάν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους προκύψουν νέα προγράμματα, θα υπάρχει η δυνατότητα να εξευρεθούν επιπρόσθετα χρήματα για την υλοποίησή τους από εξοικονομήσεις δαπανών.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, καθώς και για διάφορα προγράμματα που το συμβούλιο χρηματοδοτεί. Αναφερόμενος ειδικότερα στο πρόγραμμα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το πρόγραμμα αυτό δεν τέθηκε ακόμα σε εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, πρόβλημα το οποίο αναμένεται σύντομα να αντιμετωπιστεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για στελέχωση της υπηρεσίας που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον τρίτο υπό αναφορά προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2015, ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €7.743.731 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό εξέταση προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €4.173.731, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ύψους €10.281, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €2.963.109 και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €1.200.341. Από το κονδύλι Άλλες Δαπάνες ποσό ύψους €359.921 αφορά μίσθωση υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους €57.466 και το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€100.000).

2. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με ανταγωνιστικό διάλογο για το σύστημα πληροφορικής (€25.000).

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€172.665).

4. Άλλες υπηρεσίες (€4.790).

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό για το 2015 προβλέπονται αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €3.520.000, ποσό που προορίζεται να καλύψει, πρώτον, τα έξοδα για την εσωτερικά από τον ίδιο τον οργανισμό δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού που θα εξυπηρετήσει την πρώτη φάση υλοποίησης του ΓΕΣΥ, που ανέρχονται στις €520.000, και, δεύτερον, τα έξοδα του ολοκληρωμένου λογισμικού που θα εξυπηρετήσει την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, που ανέρχονται στα 3 εκατομ. Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στις €50.000.

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €7.422.741, η οποία παρουσιάζεται αυξημένη κατά €4.422.741 σε σχέση με το 2014, καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για σκοπούς στέγασης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Περαιτέρω, στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού που αφορούν πενήντα δύο μόνιμες θέσεις στον οργανισμό και συγκεκριμένα μία θέση Γενικού Διευθυντή, τρεις θέσεις Διευθυντή, δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού, είκοσι δύο θέσεις Λειτουργού, μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού και έντεκα θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του οργανισμού δήλωσαν ότι έχουν γίνει τα κατάλληλα διαβήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για αποπαγοποίηση και προκήρυξη της θέσης του γενικού διευθυντή του οργανισμού, η οποία έχει κενωθεί λόγω παραίτησης του τέως γενικού διευθυντή, αναφέροντας ότι μέχρι την πλήρωση της εν λόγω θέσης θα συνεχίσει να εκτελεί χρέη αναπληρωτή διευθυντή ένας από τους εν ενεργεία διευθυντές του οργανισμού.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις.

Αναφερόμενοι ειδικότερα στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων για την προώθηση της εισαγωγής του συστήματος μηχανογράφησης και κατ’ επέκταση του ΓΕΣΥ, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι το Σεπτέμβρη του 2015 θα ανατεθεί το έργο του συστήματος πληροφορικής στον επιτυχόντα προσφοροδότη, το Σεπτέμβριο του 2016 θα τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του συστήματος, ενώ αναμένεται η πλήρης εφαρμογή του συστήματος το Μάρτιο του 2017.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε και με τα τρία υπό αναφορά νομοσχέδια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες και των τριών υπό αναφορά προϋπολογισμών και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των σχετικών προϋπολογισμών για το έτος 2015.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

5 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων