Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015» και «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πρώτο νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαρτίου και στις 23 και 30 Απριλίου 2015. Το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή μεταγενέστερα, συζητήθηκε από την επιτροπή σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Απριλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου, εναρμονισμένου με τον «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ».

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των διατάξεων του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου οι οποίες αφορούν τη διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο επιδιώκεται η συνέχιση της ανεξαρτησίας της ΕΔΑΑΣ, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί με βάση σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο και οι οποίες θα καταργηθούν με την ψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, με το πρώτο νομοσχέδιο καθορίζονται μεταξύ άλλων τα μέλη της ΕΔΑΑΣ τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα, η θητεία τους και η διαδικασία παραίτησης και ανάκλησης του διορισμού τους, οι αρμοδιότητες της ΕΔΑΑΣ, οι συνεδρίες αυτής, ο ορισμός εντεταλμένων διερευνητών και επιθεωρητών από αυτή, η σύγκρουση συμφερόντων των μελών της, οι πόροι και η συνεργασία της με άλλες αρχές και αεροπορικές εταιρείες, η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, στοιχείων και συσκευών που συλλέγει η ΕΔΑΑΣ και τα ποινικά αδικήματα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προνούν οι προτεινόμενες διατάξεις.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε στην επιτροπή ότι αφορμή για την προώθηση της εν λόγω νέας νομοθεσίας ήταν σχετική παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια διαδικασίας ΕU Pilot, ότι οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν το θέμα της διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων και οι οποίες περιλαμβάνονται στον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο δεν ήταν πλήρως εναρμονισμένες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της ΕΔΑΑΣ με τις αρμόδιες αρχές που προβαίνουν σε έρευνα για τυχόν διάπραξη ποινικών ή αστικών αδικημάτων σχετιζόμενων με το υπό διερεύνηση ατύχημα ή σοβαρό συμβάν. Με βάση τα δεδομένα αυτά, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, κρίθηκε ορθό όπως προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση ένα νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της ΕΔΑΑΣ και να είναι σύμφωνο με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ταυτόχρονα να καταργηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο θεσπίστηκε με βάση σχετικές διατάξεις στον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η μη έγκαιρη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τον πιο πάνω ευρωπαϊκό κανονισμό κατέστησε αυτή σε παράβαση, εναντίον της οποίας εκκρεμεί προειδοποιητική επιστολή-παράβαση αρ. 2014/2236 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου από την επιτροπή διαπιστώθηκαν από την τελευταία περιορισμένης έκτασης παραλείψεις και ασάφειες και έγιναν εισηγήσεις προς την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για επαναδιατύπωση αυτών και τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, ώστε αυτές να καταστούν σαφέστερες και ορθότερες από νομοτεχνικής άποψης. Στα πλαίσια αυτών των εισηγήσεων κρίθηκε επίσης νομοτεχνικά ορθότερο και συμφωνήθηκε και από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όπως η κατάργηση των διατάξεων του Εικοστού Πέμπτου Κεφαλαίου του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, οι οποίες προτάθηκε να καταργηθούν με το νομοσχέδιο, υλοποιηθεί με νέο νομοσχέδιο, το οποίο ανέλαβε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να καταθέσει στη Βουλή αμέσως, ώστε να προωθηθεί για ψήφιση μαζί με το πρώτο νομοσχέδιο.

Επιπρόσθετα, κατά τη συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ζητήθηκε από μέλη της ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου εποπτεία του υπουργού για σκοπούς μόνο κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την ΕΔΑΑΣ. Ως εκ τούτου, κλήθηκε η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όπως ετοιμάσει σχετικό σημείωμα για τα ισχύοντα επί του θέματος στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφώς, με βάση όλες τις πιο πάνω παρατηρήσεις της επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επανεξέτασε το κείμενο του νομοσχεδίου και, αφού επέφερε σε αυτό όλες τις δέουσες τροποποιήσεις, κατέθεσε στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο για συζήτηση.

Παράλληλα, το υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως είχε εν τω μεταξύ συμφωνηθεί στην επιτροπή στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου.

Αναφορικά με την πληροφόρηση που ζητήθηκε από την επιτροπή για την εποπτεία της ΕΔΑΑΣ από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η αναλυτική κατάσταση, όπως αυτή ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, βρίσκεται κατατεθειμένη στο σχετικό φάκελο της Βουλής. Γενικά όμως μπορεί να αναφερθεί ότι στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ακριβώς επιβάλλεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, και παράλληλα, χωρίς η ανεξαρτησία αυτή να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υφίσταται μιας μορφής διοικητική σχέση μεταξύ ΕΔΑΑΣ και αρμόδιου υπουργείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων