Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 10 Δεκεμβρίου 2014 και στις 29 Απριλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία ήταν η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου του 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η πιο πάνω Οδηγία προνοεί την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια και μέσω αυτής με την επιβολή κυρώσεων, όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για την εναρμόνισή τους με την εν λόγω Οδηγία ήταν η 7η Νοεμβρίου 2013, ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 10 Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, για να συνάδει ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος με την εν λόγω Οδηγία, επιβάλλεται η τροποποίησή του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική έρευνα ορισμένων τροχαίων παραβάσεων που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια και η επιβολή κυρώσεων υπό μορφή προστίμου, εάν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό αναλυτικό σημείωμα, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σκοπός της πιο πάνω Οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική έρευνα των τροχαίων παραβάσεων που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ακόμη και στις περιπτώσεις που το όχημα έχει αριθμό κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους από αυτό στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.

2. Αυτό θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση της λογισμικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (Εucaris), που αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών δυνάμει των Αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ.

3. Το εν λόγω σύστημα θα δίνει στο κράτος μέλος στο οποίο διεπράχθη η παράβαση πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με το πιστοποιητικό εγγραφής οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το όχημα, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό του υπόπτου μιας τροχαίας παράβασης που έχει σχέση με την οδική ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις του γραφείου του και αναφέρθηκε ειδικότερα στον ορισμό του όρου “αυτοματοποιημένη αναζήτηση”, που σημαίνει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων της Δημοκρατίας, των κρατών μελών ή των συμμετεχουσών τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα, ο ίδιος επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτοματοποιημένη αναζήτηση, επισημαίνοντας ότι με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου πρέπει να διασφαλίζεται ότι το εθνικό σημείο επαφής άλλου κράτους μέλους δε θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα οποιουδήποτε οχήματος ή του ιδιοκτήτη του ή του κατόχου του, παρά μόνο αν το όχημα αυτό ή ο ιδιοκτήτης του ή ο κάτοχός του έχει εμπλακεί σε τροχαία παράβαση σε αυτό το κράτος μέλος για σκοπούς έκδοσης εξώδικων προστίμων. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφωθεί κατά τρόπο που να διαλαμβάνει ότι για τη διερεύνηση των τροχαίων παραβάσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει στα εθνικά σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών τη δυνατότητα διεξαγωγής αυτοματοποιημένων αναζητήσεων μέσω του συστήματος Eucaris για οχήματα και ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων.

Υιοθετώντας τα πιο πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου η επιτροπή ενημερώθηκε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Μαΐου 2014 εξέδωσε απόφαση με την οποία διαπιστώνει ότι η Οδηγία 2011/82/ΕΕ δεν εκδόθηκε σε σωστή νομική βάση και ως εκ τούτου ακυρώνει την Οδηγία αυτή, ενώ διατηρεί τα αποτελέσματά της για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες μέχρι και την έναρξη της ισχύος της νέας σχετικής Οδηγίας. Το δικαστήριο αναφέρει ρητά στην απόφασή του ότι η διατήρηση των αποτελεσμάτων της Οδηγίας έγινε για λόγους ασφάλειας δικαίου, αφού, όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή, είχε λήξει στις 7 Νοεμβρίου 2013 και αριθμός κρατών μελών είχε ήδη εναρμονίσει το εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το γεγονός ότι η σχετική Οδηγία έχει ακυρωθεί, εξέφρασε την άποψη ότι η υποχρέωση εναρμόνισης των κρατών μελών υφίσταται σε σχέση με ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι σε σχέση με τα αποτελέσματά της και ότι η εναρμόνιση με άκυρη πλέον νομοθετική πράξη αποτελεί νομική παραδοξότητα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του σχετικού νομοσχεδίου, όταν εκδοθεί η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία και αφού το κείμενό της διαμορφωθεί σχετικά. Σημειώνεται συναφώς ότι η επιτροπή ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο για την απόφασή της αυτή με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2015.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους ότι στις 13 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια”, η οποία εκδόθηκε στη βάση της προαναφερόμενης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία εκτός από τη νομική της βάση επί της ουσίας της αντιστοιχεί με την ακυρωθείσα Οδηγία 2011/82/ΕΚ. Ακολούθως, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατέθεσε στην επιτροπή Νομικών τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό αναθεωρήθηκε περαιτέρω στη βάση της νέας Οδηγίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του τελευταίου αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η χρονική προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις προς συμμόρφωσή τους με τη νέα Οδηγία λήγει στις 6 Μαΐου 2015. Ανέφεραν επίσης ότι με την εμπρόθεσμη θέσπιση των διατάξεων αυτών από τη Δημοκρατία, όπως πληροφορήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία δε θα προχωρήσει τη διαδικασία παράβασης που είχε ήδη αρχίσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη μη έγκαιρη εναρμόνισή της με τις διατάξεις της ακυρωθείσας Οδηγίας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι παρευρισκομένοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί σταδιακά στη βάση των πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί τελικά επί των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων