Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κώστα Mη μέλη της επιτροπής:
  Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Κώστα Κώστα και Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, από το βουλευτή κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Απριλίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Παγκύπριας Οργάνωσης Θερμοκηπιούχων, του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥ.Μ.Ε.Α.), της Επιτροπής Πλανοδιοπωλών, του Παγκύπριου Σωματείου Ιδιοκτητών Φρουταριών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών και του Συνδέσμου Παραγωγών. Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου, έτσι ώστε να επιτρέπεται και σε πλανοδιοπώλες και όχι μόνο σε παραγωγούς η πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα πληρούν ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί, η πώληση προϊόντων σε λαϊκή αγορά από πλανοδιοπώλη θα επιτρέπεται, εφόσον ο ίδιος:

1. είναι εγγεγραμμένος και καταθέτει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

2. έχει προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι κατείχε άδεια χρήσης χώρου στη λαϊκή αγορά πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου,

3. δε θα δικαιούται να κληρονομήσει ή να μεταβιβάσει την άδεια που θα του εκδοθεί σε κανένα άλλο πρόσωπο,

4. δε θα απασχολεί άλλους αλλοδαπούς ή ημεδαπούς, αλλά θα διαθέτει ο ίδιος προς πώληση τα προϊόντα του,

5. θα προμηθεύεται μόνο από παραγωγούς τα προς πώληση προϊόντα του,

6. δε θα είναι ιδιοκτήτης φρουταρίας ή μεσιτέμπορος.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, προτεραιότητα στους χώρους εντός των λαϊκών αγορών θα δίνεται στους παραγωγούς έναντι των πλανοδιοπωλών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή εξέτασε παράλληλα με την υπό αναφορά πρόταση νόμου δύο άλλες προτάσεις νόμου με τους τίτλους «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2014» και «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014», οι οποίες κατατέθηκαν από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και τους βουλευτές κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Κώστα Κώστα και Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αντίστοιχα, και των οποίων το περιεχόμενο είναι συναφές με το περιεχόμενο της υπό εξέταση πρότασης νόμου, σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου και στις 17 Ιουνίου 2014, καθώς και στις 24 Φεβρουαρίου 2015 και προηγήθηκαν των συνεδριάσεων για την εξέταση της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε αριθμό πλανοδιοπωλών με τη θέσπιση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τις λαϊκές αγορές και ουσιαστικά επιτρέπει μόνο σε παραγωγούς την πώληση προϊόντων σε αυτές. Ειδικότερα, όπως οι ίδιοι εισηγητές ανέφεραν, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου σκοπείται η εισαγωγή διατάξεων βάσει των οποίων οι πλανοδιοπώλες που τεκμηριωμένα κατείχαν άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκές αγορές και οι οποίοι κατέθεταν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων τους σε αυτές και να μην εκδιωχθούν βάσει των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εισηγήθηκαν όπως η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση εισαχθεί ως μεταβατική διάταξη στη βασική νομοθεσία δίνοντας αφενός το δικαίωμα στους πλανοδιοπώλες που πληρούν τα καθορισμένα στην πρόταση νόμου κριτήρια να πουλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές και αφετέρου θέτοντας την ηλικία συνταξιοδότησής τους ως το χρονικό όριο βάσει του οποίου θα μπορούν να εξασκούν το εν λόγω επάγγελμα σε αυτές, αποκλείοντας έτσι την εισαγωγή νέων πλανοδιοπωλών.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, η οποία κοινοποιήθηκε και στον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, παραθέτει σειρά λόγων για τους οποίους διαφωνεί με την προώθηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τοποθετούμενη επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι κάτω από την κατηγορία “πλανοδιοπώλης” εμπίπτουν πολλά συναφή επαγγέλματα, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την εξακρίβωση του αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται από την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τοποθετούμενος σε ερώτημα της επιτροπής για το κατά πόσο τα προϊόντα που εμπορεύονται οι πλανοδιοπώλες ελέγχονται σχετικά με τον τόπο προέλευσής τους, δήλωσε ότι είναι εύκολο να διαπιστωθεί η προέλευση προϊόντων που παράγονται σε υποστατικά, καθότι η εξακρίβωση του τόπου παραγωγής, καθώς και του παραγωγού των προϊόντων μπορεί να εξαχθεί μέσα από στοιχεία στα οποία υπάρχει εύκολη πρόσβαση.

Τοποθετούμενος σχετικά με το πιο πάνω ερώτημα της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας δήλωσε ότι η εξακρίβωση της προέλευσης των προϊόντων που δεν παράγονται σε υποστατικά μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 12 της βασικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει ότι όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκές αγορές αναγράφουν σε ειδικές καρτέλες σήμανσης μεταξύ άλλων τον τόπο παραγωγής του πωλούμενου προϊόντος, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε όπως οι πλανοδιοπώλες σε σχετικούς ελέγχους επιδεικνύουν τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων τους.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος, τοποθετούμενος επί του συνόλου των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αντίκειται στη γενικότερη φιλοσοφία της βασικής νομοθεσίας, η οποία θεσπίστηκε με σκοπό την απευθείας παροχή προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή χωρίς ενδιάμεσους μεταπωλητές οι οποίοι να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφερόμενος στο κατά πόσο μπορεί να διαπιστωθεί ο τόπος προέλευσης των προϊόντων που πωλούνται στις λαϊκές αγορές και δεν έχουν παραχθεί σε υποστατικά, δήλωσε ότι υπάρχει αδυναμία των υπηρεσιών στην εξεύρεση τρόπων για οριστική επίλυση του εν λόγω προβλήματος. Παράλληλα, τοποθετούμενος επί των προνοιών της πρότασης νόμου, εισηγήθηκε όπως διαγραφεί ο όρος “πλανοδιοπώλης”, καθότι θα επιφέρει σύγχυση στους εμπλεκομένους φορείς και να αντικατασταθεί από τον όρο “επαγγελματίες πωλητές γεωργικών προϊόντων”.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησε με τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι για τους σκοπούς της υπό αναφορά νομοθετικής ρύθμισης ο όρος “πλανοδιοπώλης” δεν κρίνεται δόκιμος.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση καταστρατηγεί το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η βασική νομοθεσία και ως εκ τούτου διαφωνεί με τις τροποποιήσεις που επιφέρει σε αυτή.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι οι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι δήμοι σε λαϊκές αγορές περιορίζονται στην εξακρίβωση του κατά πόσο οι πωλητές που δουλεύουν σε αυτές είναι καθ’ όλα νόμιμοι και αδειοδοτημένοι να πουλούν τα προϊόντα τους. Περαιτέρω, συμφώνησαν με την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αντικατάσταση του όρου “πλανοδιοπώλης” από το κείμενο της πρότασης νόμου, αναφέροντας ότι οι εν λόγω πωλητές έχουν σταθερό χώρο πώλησης των προϊόντων τους εντός των δημοτικών ορίων και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως πλανόδιοι πωλητές.

Η εκπρόσωπος της ΕΠΑ, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων “Ευρωαγροτικός”, ΠΕΚ και “Νέα Αγροτική Κίνηση”, καθώς και οι εκπρόσωποι των πλανοδιοπωλών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Παναγροτικός” επισήμανε ότι το πνεύμα και ο σκοπός της βασικής νομοθεσίας είναι η κατευθείαν διάθεση προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο με την εν λόγω πρόταση νόμου καταστρατηγείται. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι, προτού ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, πρέπει να προβληματίσουν την επιτροπή επιμέρους ζητήματα σε σχέση με τον ανεπαρκή έλεγχο που διενεργείται όσον αφορά τον τόπο προέλευσης των προϊόντων, καθώς και τον αριθμό των πλανοδιοπωλών που θα επηρεαστούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ τόνισε ότι το πρόβλημα του ελέγχου της προέλευσης των προϊόντων που πωλούνται στις λαϊκές αγορές αποτελεί γι’ αυτούς μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο και για την επίλυσή του πρέπει να συνδράμουν τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Παραγωγών, της Παγκύπριας Οργάνωσης Θερμοκηπιούχων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου τονίζοντας τα ακόλουθα:

1. Η ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου θα επιφέρει “διάβρωση” των λαϊκών αγορών, καθώς και μείωση των εισοδημάτων των παραγωγών.

2. Ο ανεπαρκής έλεγχος που γίνεται στις λαϊκές αγορές επιτρέπει σε πλανοδιοπώλες να πουλούν προϊόντα για τα οποία δε γίνεται εξακρίβωση του τόπου παραγωγής τους.

3. Η πλανοδιοπώληση ως έννοια δεν μπορεί να είναι συμβατή με τα όσα αντιπροσωπεύει η έννοια της λαϊκής αγοράς.

4. Οι παραγωγοί πρέπει να προστατευθούν από την ασυδοσία των πλανοδιοπωλών.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Σωματείου Ιδιοκτητών Φρουταριών τόσο σε σχετική επιστολή του σωματείου του, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015, όσο και κατά την παρουσία του στη συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Mε την υπό συζήτηση πρόταση νόμου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια εισαγωγής προνοιών που θα καθιστούν τους εισαγωγείς και τους εμπόρους νόμιμους πωλητές λιανικών αγορών.

2. Με την εισαγωγή και νομιμοποίηση των πιο πάνω επαγγελματικών ομάδων στις λαϊκές αγορές αναμένεται να υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός προς τους ιδιοκτήτες φρουταριών οι οποίοι είναι καθ’ όλα νόμιμοι ως προς τη λειτουργία τους.

3. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας αναμένεται να επιφέρουν αυξήσεις στις εισαγωγές ξένων προϊόντων στην αγορά, τα οποία θα στερούνται υγειονομικών ελέγχων και απαραίτητης σήμανσης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

4. Η φιλοσοφία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν οι λαϊκές αγορές αντίκειται στην προσπάθεια νομιμοποίησης και εισαγωγής των εμπόρων και εισαγωγέων σε αυτές.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥ.Μ.Ε.Α. συμφώνησε με τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας και εισηγήθηκε όπως οι πλανοδιοπώλες συμβληθούν με Κυπρίους παραγωγούς προς αποφυγή φαινομένων εισαγωγής ξένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής διαφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνοντας ότι οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη βασική νομοθεσία θα αλλοιώσουν το σκοπό θέσπισης του νόμου για τις λαϊκές αγορές, επιφέροντας αφενός μεν ισχυρό πλήγμα στους παραγωγούς και αφετέρου στους καταναλωτές. Παράλληλα, τόνισε την αδυναμία διεξαγωγής αποτελεσματικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσε ότι η εισαγωγή ενός μικρού αριθμού πλανοδιοπωλών στις λαϊκές αγορές δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα που θα καταστούν δικαιούχοι πωλητές θα είναι περιορισμένα. Τέλος, παρότρυνε τους εμπλεκόμενους φορείς όπως διερευνήσουν τις περιπτώσεις στις οποίες προϊόντα που πωλούνται σε λαϊκές αγορές εισάγονται από τις κατεχόμενες περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Φρούτων και Λαχανικών σε επιστολή του, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, εξέφρασε τη διαφωνία του με την προτεινόμενη νομοθεσία και ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Διαφωνεί με τον προτεινόμενο ορισμό του όρου “Λαϊκή Αγορά” όπως αυτός αποτυπώνεται στη βασική νομοθεσία.

2. Η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα παρουσιάσει αδυναμίες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στο κλείσιμο των λαϊκών αγορών, καθότι οι τιμές και η ποικιλία των προϊόντων που θα προσφέρουν δε θα είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες αγορές λιανικού εμπορίου.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επέφερε τροποποιήσεις επί του αρχικού κειμένου της πρότασης νόμου ως ακολούθως:

1. Aντικαθίσταται ο όρος “πλανοδιοπώλης” και ο ορισμός του με τον καινούριο όρο “πωλητής” και τον ορισμό του, ο οποίος, για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου, σημαίνει πρόσωπο το οποίο πωλεί εντός της λαϊκής αγοράς τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της βασικής νομοθεσίας και είναι εγγεγραμμένος ως πλανοδιοπώλης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Εισάγεται πρόνοια βάσει της οποίας η άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκές αγορές από πωλητές έχει χρονική ισχύ μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.

3. Εισάγεται ο όρος “μονάδα” και ο ορισμός του, βάσει του οποίου “μονάδα” θεωρείται ο ελάχιστος χώρος που διατίθεται για πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές.

4. Τροποποιείται το χρονικό διάστημα βάσει του οποίου ένας πωλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και να καταθέτει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό την κατηγορία “πλανοδιοπώλης” από δύο χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας σε εννέα μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του βασικού περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου.

5. Προστίθεται πρόνοια βάσει της οποίας ο πωλητής δικαιούται να πωλεί τα προϊόντα του μόνο στις λαϊκές αγορές για τις οποίες κατείχε άδεια χρήσης χώρου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου.

6. Προστίθεται πρόνοια βάσει της οποίας ο μέγιστος χώρος που δύναται να χρησιμοποιεί πωλητής που έχει άδεια χρήσης χώρου σε λαϊκές αγορές για πώληση των προϊόντων του δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο μονάδες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης σε νόμο του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου βάσει των πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της υπό εξέταση πρότασης νόμου σε νόμο, οι προτάσεις νόμου με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2014» και «Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014» θα αποσυρθούν από τους εισηγητές τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης

.

28 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων