Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο, τους κανονισμούς και την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20, την 21η και στις 27 Απριλίου 2015. Η επιτροπή μελέτησε επίσης το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς από κοινού με την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Απριλίου 2015 από το μέλος της βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγγελο Βότση, στα πλαίσια της συνεδρίας της ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτεριούχων Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης, του Νέου Συνδέσμου Περιπτεριούχων (ΝΕΣΥΠΕ), του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, της Ένωσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), της Κίνησης Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του Συνδέσμου Φρουταριούχων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αρτοποιών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών και της Τουριστικής Εμπορικής Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου (ΤΕΒΕΑ). Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διαφοροποίηση των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων και της ρύθμισης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και η προσθήκη προνοιών για τη ρύθμιση των ωραρίων της νέας κατηγορίας καταστήματος του κρεοπωλείου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις 2 Απριλίου 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προσχέδιο των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) Κανονισμών του 2015, καθώς και προσχέδιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», το οποίο κρίθηκε αναγκαίο για σκοπούς ομαλής και ισόρροπης εφαρμογής των αναφερόμενων κανονισμών. Με την πιο πάνω απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιφέρει στο νομοσχέδιο ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, προτού το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση, στο βαθμό που θα τις έκρινε αναγκαίες, έπειτα από σχετική διαβούλευση στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποίησε δύο συνεδρίες με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Με βάση το αποτέλεσμα της όλης συζήτησης που έγινε και των θέσεων και εισηγήσεων που κατατέθηκαν, η αρμόδια υπουργός έκρινε αναγκαία την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της τροποποίησης των διατάξεων του ήδη εγκεκριμένου από αυτό νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι το τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015.

Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το περιεχόμενο των υπό συζήτηση κανονισμών και αποσκοπεί κυρίως στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε γενικά καταστήματα.

Σκοπός των κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που τους συνοδεύει, είναι η συνέχιση της εφαρμογής του επιτυχημένου μέτρου πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και αφορά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Σημειώνεται ότι το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εφαρμόζεται σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες της Κύπρου που συνιστούν το σύνολο του πεδίου εφαρμογής του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση της έκδοσης των τουριστικών διαταγμάτων και την επέκταση του τουριστικού ωραρίου σε ολόκληρη την Κύπρο, διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι για τόνωση της αγοράς και αύξηση της απασχόλησης. Με βάση τα ίδια στοιχεία, πέραν των 7 000 ανέργων έχουν προσληφθεί και απασχολούνται από τον Ιούλιο του 2013 λόγω της διεύρυνσης του ωραρίου. Παράλληλα, με την εφαρμογή του μέτρου αυτού όλες οι επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων, απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί ότι το μέτρο του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων πρέπει να παραταθεί μέσω της ψήφισης των προτεινόμενων κανονισμών. Το ωράριο που προτείνεται με τους κανονισμούς αυτούς έχει ως ακολούθως:

Επαρχία: Ωράριο:
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος Δευτέρα-Σάββατο, 5.00 π.μ.-10.00 μ.μ.

Κυριακή, 11.00 π.μ.-7.00 μ.μ.

Αμμόχωστος Δευτέρα-Σάββατο, 5.00 π.μ.-11.00 μ.μ.

Κυριακή, 7.30 π.μ.-11.00 μ.μ.

Επιπρόσθετα, όλα τα καταστήματα πρέπει να κλείνουν τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την 24η και την 31η Δεκεμβρίου όχι αργότερα από τις 6.00 μ.μ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, ώστε να προβλεφθεί νέο ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων και κάθε καταστήματος επίπλωσης, το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία των ειδικών καταστημάτων, καθώς επίσης να καθοριστούν τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών μέχρι την έκδοση των σχετικών κανονισμών.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως κάθε γενικό κατάστημα κατά τη χειμερινή περίοδο, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο δε θα ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και δε θα κλείνει αργότερα από τις 8.00 μ.μ. και την Κυριακή θα είναι κλειστό. Περαιτέρω, κάθε γενικό κατάστημα κατά τη θερινή περίοδο, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο δε θα ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και δε θα κλείνει αργότερα από τις 9.00 μ.μ. και την Κυριακή θα είναι κλειστό. Επίσης, όσον αφορά τα καταστήματα επίπλωσης, θα τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων οι πιο πάνω ρυθμίσεις. Ωστόσο, προστίθεται στις εξαιρέσεις ότι τις δεύτερες Κυριακές του Μαΐου και του Ιουνίου κάθε έτους τα εν λόγω καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 7.00 μ.μ.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως, μέχρι την έκδοση κανονισμών που να καθορίζουν μεταξύ άλλων τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών, τα γενικά καταστήματα τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Αμμοχώστου μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο όχι νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και όχι αργότερα από τις 11.00 π.μ. και την Κυριακή όχι νωρίτερα από τις 7.30 π.μ. και όχι αργότερα από τις 11.00 μ.μ., όπως ακριβώς τύγχανε ήδη εφαρμογής με το τελευταίο σχετικό διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εν λόγω επαρχία. Αναφορικά με τα ειδικά καταστήματα που βρίσκονται στην επαρχία Αμμοχώστου, γίνεται εισήγηση να μπορούν να λειτουργούν για κάθε ημέρα της εβδομάδας είτε με βάση το προβλεπόμενο στην υφιστάμενη νομοθεσία ωράριο λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων είτε αναπροσαρμόζοντας το ωράριό τους, ώστε αυτό να συμπίπτει με το ωράριο που καθορίζεται πιο πάνω για τα γενικά καταστήματα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Τέλος, με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται όπως προστεθούν στην κατηγορία των ειδικών καταστημάτων και τα καταστήματα πώλησης αναμνηστικών ειδών (souvenir shops), τα οποία δε θα ανοίγουν νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 10.00 μ.μ. κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.

Ειδικότερα, όλες οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις της πρότασης νόμου κατέστησαν αναγκαίες, λόγω του ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης των σχετικών νομοθετημάτων που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση στη Βουλή με τα οποία ρυθμίζονται τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών, η τουριστική περίοδος, τα ωράρια λειτουργίας και οι αργίες. Σημειώνεται ότι τα νομοθετήματα αυτά κατατέθηκαν λόγω της τελευταίας τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2015, με την οποία αφαιρείται η εξουσία του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκδοση διαταγμάτων αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, καθώς και λόγω της επικείμενης εκπνοής του ισχύοντος διατάγματος την 30ή Απριλίου 2015.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αφορά τη ρύθμιση των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων και είναι αλληλένδετο με τους κανονισμούς. Συναφώς, το νομοσχέδιο συνδέεται με τη δυνατότητα των καταστημάτων να είναι ανοικτά την Κυριακή. Περαιτέρω, η ίδια διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για υποχρεωτική ρύθμιση μέσω των κανονισμών αλλά για επιλογή.

Ειδικότερα, αναλύοντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η υπουργός αναφέρθηκε σε επιμέρους ρυθμίσεις του, που συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Υπάλληλοι οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δεν εργάζονταν την Κυριακή δε θα είναι δυνατό να απασχοληθούν την Κυριακή χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

2. Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος που εργάζεται Κυριακή πρέπει να παρέχεται εβδομαδιαία ανάπαυση ανά δύο εβδομάδες και υποχρεωτικά να περιλαμβάνει Κυριακή, με εξαίρεση υπάλληλο καταστήματος ο οποίος εργάζεται μέχρι και τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, καθώς και υπάλληλο ειδικού καταστήματος, το οποίο μπορεί να λειτουργεί μέχρι και επτά ημέρες την εβδομάδα, ο οποίος θα δικαιούται υποχρεωτικά ένα ελεύθερο απόγευμα Κυριακής κάθε δεύτερη εβδομάδα.

3. Σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι περιστάσεις και καταστεί αναγκαίο υπάλληλος να εργαστεί εκτάκτως με τη συγκατάθεσή του την Κυριακή η οποία ήταν μέρος της εβδομαδιαίας του ανάπαυσης, θα του καταβάλλεται αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2.

4. Αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 θα καταβάλλεται και στον υπάλληλο που με τη συγκατάθεσή του εργάζεται τις αργίες.

5. Στις επί πληρωμή αργίες υπαλλήλων καταστημάτων προστίθεται η Κυριακή του Πάσχα και αφαιρείται η 2α Ιανουαρίου.

6. Περιλαμβάνεται στα ειδικά καταστήματα κάθε κρεοπωλείο, το οποίο προτείνεται να λειτουργεί από τις 5.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ. από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.

Όπως ανέφερε η ίδια υπουργός, για τα κρεοπωλεία η απόφαση να ενταχθούν στα ειδικά καταστήματα προέκυψε μέσα από την εμπειρία και έπειτα από σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν για το άνοιγμά τους η ώρα 11.00 π.μ., γι’ αυτό και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί το δικαίωμα να ανοίγουν πιο νωρίς, εφόσον το επιλέξουν.

Περαιτέρω, η υπουργός διευκρίνισε ότι η εργασία τεσσάρων ημερών την εβδομάδα δεν αποτελεί κίνητρο για τους εργοδότες να απασχολούν μερικώς τους υπαλλήλους τους, αλλά στοχεύει στο να μην οδηγηθούν οι υπάλληλοι αυτοί στην απόλυση και να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπουργό, για την ετοιμασία του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, στο οποίο συμμετέχουν οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών υποβλήθηκαν εισηγήσεις οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Όπως ανέφερε η ίδια, για πρώτη φορά η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από το 2006, που εκδίδονταν διατάγματα και καθορίζονταν συγκεκριμένοι δρόμοι και περιοχές ως τουριστικές και οι υπάλληλοι εργάζονταν τις Κυριακές, δεν υπήρξε πρόνοια για διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργούσε αθέμιτο ανταγωνισμό, γιατί κάποιοι εργάζονταν τις Κυριακές και εξυπηρετούσαν κάποιους καταναλωτές. Με τις προτεινόμενες όμως ρυθμίσεις δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες για όλους, παρέχοντας παράλληλα το δικαίωμα επιλογής στην εργασία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης η ίδια κατέθεσε στοιχεία από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με τις νέες εργοδοτήσεις και εισφορές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από την 1η Ιουλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά διάταγμα που προνοούσε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 7 737 Ελληνοκύπριοι και 2 603 κοινοτικοί εργοδοτήθηκαν στο λιανικό εμπόριο. Όπως επεξήγησε περαιτέρω, πρόκειται για νέες εργοδοτήσεις, που δεν έχουν τερματιστεί. Επιπλέον, πέραν των 4 100 ατόμων έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά σε επιχείρηση που δεν έχει τερματίσει την εργασία κανενός. Συγκριτικά, από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 και από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την 1η Ιουλίου 2013, που υπήρχε η οικονομική κρίση, δε γίνονταν τέτοιες νέες προσλήψεις. Επισημαίνεται ότι οι νέοι εργοδοτούμενοι σε επιχειρήσεις που δεν απέλυσαν κανένα λαμβάνουν αμοιβή ύψους πέραν των €500.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας αναφορικά με τον αριθμό των περιπτέρων που έκλεισαν τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, ο αριθμός είναι σταθερά περίπου ο ίδιος, ωστόσο παρατηρείται ότι άνοιξαν πολύ περισσότερα περίπτερα από όσα έκλεισαν.

Τέλος, η αρμόδια υπουργός δήλωσε πρόσθετα ότι σέβεται τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν και είναι γνώστης των προβλημάτων, αφού εδώ και ενάμιση χρόνο διεξήγαγε διάλογο επί της ουσίας του θέματος με τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις. Ωστόσο, όπως η ίδια δήλωσε, δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί κοινή συνισταμένη επί του θέματος, λόγω των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων που τέθηκαν ενώπιόν της, και δεν επεδείχθη θέληση για την αποδοχή μιας ενδιάμεσης λύσης. Ως εκ τούτου, ο διάλογος εξαντλήθηκε και οι επιμέρους θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων παρέμειναν αναλλοίωτες. Η ίδια δήλωσε πως θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και εξέφρασε την άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα εργάζονται τις Κυριακές.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους επί των κυβερνητικών προτάσεων για το υπό αναφορά θέμα ενώπιον της επιτροπής, στην οποία κατέθεσαν και γραπτά υπομνήματα. Τα υπομνήματα αυτά βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε μέλους της. Πιο κάτω παρατίθενται επιγραμματικά οι απόψεις τους.

Υπέρ των προτεινόμενων νομοθετημάτων τάσσονται οι ακόλουθες οργανώσεις:

1. Η ΕΝΕΛΕΚ δήλωσε ότι υποστηρίζει την κυβερνητική πρόταση, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να ελευθερωθεί η αγορά.

2. Το ΚΕΒΕ δήλωσε ότι συμφωνεί με το νομοσχέδιο, το οποίο διορθώνει πολλές στρεβλώσεις, και αντέστρεψε το επιχείρημα ότι το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων οφείλεται στην έκδοση των εν λόγω διαταγμάτων, θεωρώντας ότι το κλείσιμό τους οφείλεται στην οικονομική κρίση. Περαιτέρω, θεωρεί ότι τα καταστήματα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά και στις υπόλοιπες επαρχίες με το ίδιο ωράριο ή με ωράριο από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 μ.μ. Έχει μεγάλη σημασία να είναι ολόχρονα ανοιχτά τα καταστήματα, διότι αποδεδειγμένα εξυπηρετείται ο τουρισμός και οι τουρίστες έχουν ολόκληρη την ημέρα ελεύθερη, για να κάνουν καλό τζίρο στα καταστήματα. Παράλληλα, εξυπηρετούνται καλύτερα οι καταναλωτές, έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας και αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το μέτρο προτείνεται σε εθελοντική βάση. Όσον αφορά τη χειμερινή περίοδο, τα καταστήματα πρέπει να είναι ανοικτά, ώστε η αγορά της Κύπρου να επωφελείται και από το χειμερινό τουριστικό προϊόν.

3. Ο ΠΑΣΥΠΕ συμφωνεί πλήρως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις για το άνοιγμα των κρεοπωλείων από τις 7.30 π.μ., λόγω του ότι σε όλες τις υπεραγορές υπάρχουν κρεοπωλεία και αυτό θα δημιουργήσει ανισότητα. Περαιτέρω, αν επιτραπεί το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, εισηγείται όπως ακολουθηθεί ωράριο λειτουργίας 9.00 π.μ.-9.00 μ.μ., ώστε να εξυπηρετούνται και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

4. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, ο Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και ο Σύνδεσμος Φρουταριούχων δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

5. Η Κίνηση Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου θεωρεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η εργασία των νεοπροσληφθέντων στο λιανικό εμπόριο και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία της για το ενδεχόμενο κατάργησης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Σύμφωνα με τους ιδίους, η ενδεχόμενη μείωση των ωρών εργασίας θα οδηγήσει σε τερματισμό της απασχόλησής τους, γι’ αυτό και ζήτησαν διασφάλιση της εργασίας τους, ώστε να μην οδηγηθούν στην ανεργία.

6. Η ΟΕΒ τάσσεται υπέρ της επέκτασης του ωραρίου των καταστημάτων, θεωρώντας ότι είναι αδιανόητο η Κύπρος, μια χώρα με τόσο μικρή γεωγραφική έκταση, να χωρίζεται σε τουριστικές περιοχές. Επίσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα ασφάλειας όσον αφορά τον επιχειρηματικό προγραμματισμό, τις θέσεις εργασίας, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

7. Η ΤΕΒΕΑ εξέφρασε την άποψη ότι η επαρχία Αμμοχώστου βασίζει πλήρως την οικονομία της στον τουρισμό και ως εκ τούτου συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι δε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις αργίες η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και η 15η Αυγούστου.

8. Ο ΚΟΤ θεωρεί ότι το θέμα του τουριστικού ωραρίου και γενικότερα η εξυπηρέτηση των ξένων ή εγχώριων επισκεπτών στις τουριστικές περιοχές από τα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Θέση του ΚΟΤ είναι ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης στις αμιγώς τουριστικές περιοχές πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να παραμένουν ανοιχτά κατά τις ώρες που αποδεδειγμένα διακινείται ικανοποιητικός αριθμός τουριστών, συνεπώς είναι ωφέλιμο όπως λειτουργούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Σημειώνεται ότι μέσω γραπτού της υπομνήματος προς την επιτροπή η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Λτδ ζήτησε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας για έκτακτο τουριστικό ωράριο στη Λεμεσό για την περίοδο που θα φτάνει στο λιμάνι Λεμεσού μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με την πιο πάνω εταιρεία, η διευθέτηση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολυάριθμων τουριστών που θα διακινηθούν στην πόλη.

Εναντίον των προτεινόμενων ρυθμίσεων τάχθηκαν οι ακόλουθες οργανώσεις και σύνδεσμοι:

1. Η ΠΕΟ διαφωνεί με τους κανονισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την άποψή της, νομιμοποιούν τη συνέχιση των διαταγμάτων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΠΕΟ, η υφιστάμενη νομοθεσία προσφέρει δικλείδες ασφάλειας και πλαίσιο, για να επανέλθει η νομιμότητα. Περαιτέρω, η ΠΕΟ πιστώνει με καλή πρόθεση την προσπάθεια για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ωστόσο θεωρεί ότι αυτοί στο τέλος θα μετατραπούν σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

2. Η ΣΕΚ συμφωνεί με την εισήγηση για μη εργασία τις Κυριακές ως θέση αρχής και εξέφρασε την άποψη πως, σε περίπτωση που αποφασιστεί το αντίθετο, πρέπει να γίνει διάλογος για πενθήμερη εργασία. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, πρέπει να κατατεθούν προς συζήτηση κανονισμοί για τους μερικώς απασχολούμενους.

3. Η ΔΕΟΚ διαφωνεί με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μέχρι τις 10.00 μ.μ. και θεωρεί ότι την Κυριακή πρέπει όλα τα καταστήματα να είναι κλειστά. Όσον αφορά τις τουριστικές ζώνες, εισηγείται να καθοριστούν αυτές που ίσχυαν πριν από την έκδοση των διαταγμάτων.

4. Ο ΝΕΣΥΠΕ διαφωνεί κάθετα τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών και συγκεκριμένα με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 10.00 μ.μ., καθώς και με τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, και θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια διαδικασία ρύθμισης του λιανικού εμπορίου. Περαιτέρω, θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνική παράμετρος για ανάπαυση και περισυλλογή μια ημέρα την εβδομάδα, καθώς και η οικονομική παράμετρος, που συνίσταται στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που επιλέγουν να δουλέψουν με διευρυμένο ωράριο, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο κλονισμού της βιωσιμότητάς τους λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας και του μειωμένου κύκλου εργασιών.

5. Ο ΣΥΚΑΔΕ τάσσεται υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης του ωραρίου και θεωρεί ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η επιβίωση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης, προτείνει όπως εφαρμοστεί το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας σε καθημερινή βάση, περιλαμβανομένων των εορτών και των αργιών, όχι όμως των Κυριακών. Περαιτέρω, προτείνει τον καθορισμό προϊόντων αποκλειστικής πώλησης για τα καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης και τα περίπτερα, ώστε να προστατευτεί η ταυτότητά τους.

6. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών εξέφρασε τη διαφωνία του με την επέκταση της απασχόλησης την Κυριακή.

7. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών δήλωσε ότι διαφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θεωρώντας ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι ίδιες για όλους. Επισημαίνεται όμως ότι, ενώ η πλειοψηφία του εν λόγω συνδέσμου συμφωνεί με τη μη λειτουργία των κρεοπωλείων την Κυριακή, η μειοψηφία του επιθυμεί όπως αυτά παραμένουν ανοικτά.

8. Η ΠΟΒΕΚ δηλώνει ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα στην εργασία το οποίο έχουν αυτοί που έχουν οδηγηθεί στην ανεργία με την εφαρμογή των διαταγμάτων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία εργαζομένων μερικής απασχόλησης. Περαιτέρω, ο ίδιος διαφωνεί με την κατάργηση της 2ας Ιανουαρίου από τις αργίες των υπαλλήλων και αντικατάστασή της με την Κυριακή του Πάσχα. Αναφορικά με τις τουριστικές περιοχές, θεωρεί ότι, αφού το αρμόδιο υπουργείο αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, πρέπει να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες και των άλλων επαρχιών. Σύμφωνα με την ΠΟΒΕΚ, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές:

α. Η θεσμοθέτηση του ωραρίου λειτουργίας.

β. Η κατηγοριοποίηση σε γενικά και ειδικά καταστήματα με βάση τη νομοθεσία του 2006.

γ. Η αναγνώριση ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες και ότι πρέπει να καθοριστούν τουριστικές περιοχές.

Τέλος, η ΠΟΒΕΚ δήλωσε ότι η εργασία την Κυριακή αποτελεί κόκκινη γραμμή γι’ αυτήν.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής στην παρουσία και της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η εν λόγω εκπρόσωπος, ανταποκρινόμενη σε ερώτημα του προέδρου της επιτροπής για το κατά πόσο οι υπό συζήτηση κανονισμοί συγκρούονται με την υφιστάμενη νομοθεσία, στην οποία δεν υπάρχει πρόνοια, ώστε ολόκληρη η Κύπρος να καθοριστεί ως τουριστική περιοχή, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχετική προσφυγή που καταχώρησε η ΠΟΒΕΚ και το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η ίδια κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής την επιχειρηματολογία που ανεπτύχθη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς υποστήριξη της έκδοσης διαταγμάτων για τον καθορισμό τουριστικών περιοχών από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία αυτή, έχοντας υπόψη τα μεγέθη των επαρχιών, οι διακυμάνσεις στη διακίνηση τουριστών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και, εφόσον οι τουρίστες διακινούνται σε ολόκληρη την Κύπρο, η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαία τουριστική περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, αυτό το ζήτημα θα κριθεί τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η επιτροπή συνέχισε με μελέτη από κοινού με τα κυβερνητικά σχέδια νόμου της πρότασης νόμου για τις πρόνοιες της οποίας ο γενικός διευθυντής Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέφρασε τη διαφωνία του. Συγκεκριμένα, διαφώνησε με τις προτεινόμενες σ’ αυτή ρυθμίσεις στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, προσδίδεται μόνιμος χαρακτήρας που αντικαθιστά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών. Περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη επί των επιμέρους προνοιών της πρότασης νόμου, ο εισηγητής της δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω προώθηση της προτεινόμενης με την πρόταση νόμου ρύθμισης που αφορά τα καταστήματα επίπλωσης, σύμφωνα με την οποία είχαν προστεθεί οι δεύτερες Κυριακές του Μαΐου και του Ιουνίου κάθε έτους, ημέρες κατά τις οποίες τα εν λόγω καταστήματα θα μπορούσαν να λειτουργούν μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 7.00 μ.μ.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής επί όλων των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου, τέθηκαν οι ακόλουθες επιμέρους απόψεις και/ή προβληματισμοί:

1. Το ενδεχόμενο να μην καθοριστούν τουριστικές περιοχές στις οποίες τα καταστήματα να είναι δυνατό να είναι ανοιχτά την Κυριακή, με εξαίρεση την επαρχία Αμμοχώστου και ενδεχομένως και κάποιες άλλες περιοχές που έχουν ιδιαιτερότητες, επειδή τα καταστήματα στις περιοχές αυτές εργάζονται μόνο τρεις έως τέσσερις μήνες το χρόνο.

2. Ο διαχωρισμός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της χειμερινής περιόδου από εκείνο της θερινής περιόδου. Οι περίοδοι ενδεχομένως να καθοριστούν διαφορετικά από χρονικής άποψης απ’ ό,τι καθορίζονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, να προβλεφθεί ότι κατά τη χειμερινή περίοδο όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή, ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα είναι ανοικτά την Κυριακή, είτε σε καθορισμένες τουριστικές περιοχές είτε σε όλη την Κύπρο.

3. Το ενδεχόμενο αύξησης των προβλεπόμενων στο νόμο ποινών, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διάπραξη των αδικημάτων αυτών σε βάρος των εργαζομένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Περαιτέρω, τέθηκε και ο προβληματισμός της εισαγωγής στη νομοθεσία αυτή προνοιών για την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου.

4. Εκφράστηκε η διαφωνία μελών της επιτροπής σε σχέση με τη διαγραφή από τις αργίες της 2ας Ιανουαρίου και αντικατάστασή της με την Κυριακή του Πάσχα, που προτείνεται με τους κανονισμούς αυτούς, καθώς η Κυριακή του Πάσχα ούτως ή άλλως έχει καθιερωθεί ως αργία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, των κανονισμών και της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος. Παράλληλα, μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν του δικαιώματος κατάθεσης σχετικών τροπολογιών.

 

 

28 Απριλίου 2015

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

2. Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) Κανονισμοί του 2015.

3. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων