Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Ευγένιος Χαμπουλλάς Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και 22 Απριλίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 99 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του άρθρου 43 του περί του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, αντίστοιχα, οι διατάξεις των οποίων αφενός συγκρούονται μεταξύ τους και αφετέρου προσκρούουν στο κοινοτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη τροποποίησης των σχετικών νομοθεσιών προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας “EU Pilot”, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2014 και με την οποία επισημαίνεται η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος και ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος αποτελούν εναρμονιστικές νομοθεσίες οι οποίες προβλέπουν για τον καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας και ζωνών ειδικής διατήρησης.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κατά την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ περιλήφθηκαν στις υπό αναφορά νομοθεσίες μη εναρμονιστικές διατάξεις που προβλέπουν ότι οι εν λόγω νομοθεσίες δεν επηρεάζουν την εφαρμογή ειδικότερων εθνικών νομοθεσιών, με αποτέλεσμα αυτές να υπερισχύουν των εναρμονιστικών νομοθεσιών και κατ’ επέκταση του ευρωπαϊκού δικαίου.

Κατά συνέπεια, όπως η ίδια δήλωσε, οι εν λόγω νομοθεσίες αντιβαίνουν στην αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το λόγο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις το συντομότερο δυνατό, ώστε να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, εκπροσωπώντας και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος και η Επίτροπος Περιβάλλοντος συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων αυτών, δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που αρχικά είχαν εκφράσει ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ακολούθως, αφού αυτές έτυχαν εκτεταμένης συζήτησης στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης γύρω από αυτά, έγινε κατορθωτό να γίνουν αποδεκτοί οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η προώθηση των εν λόγω ρυθμίσεων και ότι κατά την πρακτική εφαρμογή τους θα διαφανούν τα ενδεχόμενα προβλήματα.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και ειδικότερα εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε από το Μάρτιο του 2014 αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την πρόθεση της Δημοκρατίας για κατάργηση των διατάξεων που αντιβαίνουν τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 και στις 19 Μαρτίου 2015, αντίστοιχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

28 Απριλίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων