Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Περδίκης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Κουτσού Γιώργος Περδίκης
 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου, ώστε να ενδυναμωθεί η προσφερόμενη από το βασικό νόμο προστασία των εγγυητών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προνοούνται τα εξής:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σε εγγυητή να αιτηθεί:

(α) την απαγόρευση αποξένωσης ιδιοκτησίας πρωτοφειλέτη η οποία δυνατόν να συνιστά πράξη καταδολίευσης του εγγυητή μέχρι την αποπληρωμή της σχετικής οφειλής ή

(β) την ακύρωση ήδη διενεργηθείσας από πρωτοφειλέτη αποξένωσης περιουσίας που του ανήκει, η οποία στην ουσία συνιστά πράξη καταδολίευσης του εγγυητή, νοουμένου ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα οποιουδήποτε αποδέκτη της περιουσίας ενήργησε καλόπιστα δεν επηρεάζονται. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον όχι μόνο με την καταχώριση αγωγής, όπως ήδη προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία, αλλά και με την καταχώριση ενδιάμεσης αίτησης ή υπεράσπισης ή ένστασης στα πλαίσια εκκρεμούσας αγωγής ή διαδικασίας μέτρων εκτέλεσης ή διαδικασίας αίτησης για έκδοση διατάγματος παραλαβής από τον πιστωτή έναντι του εγγυητή σε σχέση με τη σύμβαση εγγύησης.

2. Παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο όσον αφορά τον εγγυητή να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εναντίον του όχι μόνο στην έκταση που αφορά κατάσχεση και πώληση κινητής ιδιοκτησίας του ή πώληση ή επιβάρυνση (memo) της ακίνητης ιδιοκτησίας του, όπως ήδη προβλέπεται στη βασική νομοθεσία, αλλά και στην έκταση που αφορά αίτηση καταβολής μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ή αίτηση έκδοσης διατάγματος παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτώχευσης Νόμου.

3. Παρέχεται δυνατότητα στο δικαστήριο να ασκήσει την εξουσία αναστολής της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εναντίον εγγυητή και σε περίπτωση έκδοσης δικαστικού διατάγματος απαγόρευσης αποξένωσης ή ακύρωσης αποξένωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη βασική νομοθεσία.

4. Διευρύνονται οι περιπτώσεις που το δικαστήριο δύναται να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης απόφασης, ενόσω παραμένει ανικανοποίητη οφειλή, με τη συμπερίληψη της περίπτωσης εκείνης κατά την οποία ο πιστωτής, στα πλαίσια εκδίκασης αγωγής ή στα πλαίσια διαδικασίας μέτρων εκτέλεσης ή διαδικασίας αίτησης για έκδοση διατάγματος παραλαβής από τον πιστωτή έναντι του εγγυητή σε σχέση με τη σύμβαση εγγύησης, δεν απέδειξε ότι εξάντλησε όλες τις διαθέσιμες έναντι του πρωτοφειλέτη διαδικασίες για την είσπραξη της οφειλής και καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία να αποδεικνύεται η εξάντληση εκ μέρους του πιστωτή όλων των διαθέσιμων διαδικασιών.

5. Καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να αποδειχτούν από τον πιστωτή στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης από το δικαστήριο του αιτήματος για έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, όταν υποβληθεί από τον εγγυητή στο δικαστήριο τέτοιο αίτημα κατά την ακρόαση αγωγής εναντίον του ή εναντίον του και εναντίον του πρωτοφειλέτη ή και των συνεγγυητών για την είσπραξη οφειλής, έτσι που το δικαστήριο να ικανοποιηθεί ότι ο πρωτοφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα ή και περιουσία να ικανοποιήσει την εξ αποφάσεως οφειλή η οποία αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης εγγύησης.

6. Καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να αποδειχτούν από τον πιστωτή στα πλαίσια εξέτασης από το δικαστήριο αιτήματος για έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, όταν υποβληθεί από τον εγγυητή τέτοιο αίτημα οποτεδήποτε μετά την έκδοση απόφασης, ώστε το δικαστήριο να ικανοποιηθεί ότι ο πρωτοφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα ή περιουσία που εκ πρώτης όψεως είναι τέτοιας αξίας, ώστε να είναι αρκετή για να ικανοποιήσει την εξ αποφάσεως οφειλή η οποία αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης εγγύησης.

7. Προβλέπεται η απαγόρευση εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας εγγυητή η οποία έχει υποθηκευτεί προς όφελος του πρωτοφειλέτη, σε περίπτωση που υπάρχει υποθήκη επί ακινήτου ιδιοκτησίας του πρωτοφειλέτη η οποία δεν έχει εκποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.

8. Διευρύνεται η έκταση εφαρμογής των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο συμβάσεις εγγύησης που συνάπτονται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αλλά όλες τις συμβάσεις εγγύησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψής τους. Περαιτέρω, τίθεται περιορισμός της εφαρμογής της σε συμβάσεις εγγύησης στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής ή τα σχέδια αναδιάρθρωσης νομικού προσώπου που διαλαμβάνονται στους υπό ψήφιση νόμους του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

17 Απριλίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων