Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού  και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου  «Ο περί της Προστασίας της Κύριας Κατοικίας Οφειλέτη και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2015» και «Ο περί της Προστασίας της Επαγγελματικής Στέγης Οφειλέτη και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Λουκαΐδη
Γιώργος Περδίκης Νίκος Κατσουρίδης
Νίκος Κουτσού Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου 2015. Στα πλαίσια της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις επιτροπές εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Σημειώνεται ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η ΠΟΒΕΚ και ο Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σταύρο Ευαγόρου και Πάμπο Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων που να παρέχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε οφειλέτη ο οποίος συνεπεία της κρατούσης οικονομικής κρίσης έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης των οφειλών του τη δυνατότητα να τύχει προστασίας μέσω δικαστηρίου υπό τη μορφή αναστολής διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση οφειλής του και που συνιστά κύρια κατοικία.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σταύρο Ευαγόρου και Πάμπο Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων που να παρέχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε οφειλέτη ο οποίος συνεπεία της κρατούσης οικονομικής κρίσης έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης των οφειλών του τη δυνατότητα να τύχει προστασίας μέσω δικαστηρίου υπό τη μορφή αναστολής διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση οφειλής του και που συνιστά επαγγελματική στέγη, καθώς και αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας που αφορά εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η παρεχόμενη προστασία θα αφορά οφειλή συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι €350.000, η οποία πρέπει να έχει συναφθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόκτησης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και των μελών της οικογένειάς του ή για σκοπούς απόκτησης επαγγελματικής στέγης ή στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω επαγγελματική στέγη. Περαιτέρω, η σχετική οφειλή πρέπει να έχει καταστεί απαιτητή και ο πιστωτής πρέπει να νομιμοποιείται βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου να προβεί σε διαδικασία εκποίησης κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης η οποία αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση της σχετικής οφειλής.

Στις προτεινόμενες νομοθεσίες καθορίζεται επιπρόσθετα ότι αναστολή διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι δυνατό να επιδιωχθεί κατά την περίοδο που θα ισχύουν οι προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις θα αφορά επίσης διαδικασία πώλησης κύριας κατοικίας και επαγγελματικής στέγης βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή βάσει πτωχευτικής διαδικασίας δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των εν λόγω προτάσεων νόμου, η θέσπιση των προτεινόμενων νομοθεσιών κρίνεται αναγκαία λόγω των κρατουσών έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, συνεπεία των οποίων μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του οφειλές. Υπό τις περιστάσεις αυτές κρίνεται δίκαιο όπως τέτοια φυσικά πρόσωπα τύχουν της δέουσας στήριξης για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι έκτακτες οικονομικές συνθήκες υπό μορφή που να παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα αντικειμενικότητας.

Συναφώς, κρίνεται αναγκαίο όπως η προστασία αυτή λάβει τη μορφή αφενός αναστολής διαδικασίας εκποίησης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και αφετέρου αναστολής διαδικασίας εκποίησης της επαγγελματικής στέγης του οφειλέτη, καθώς και αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας που αφορά εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Στη βάση των πιο πάνω η εν λόγω προστασία προτείνεται όπως παρέχεται κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από αρμόδιο δικαστήριο της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και των ειδικών λόγων για τους οποίους αυτός έχει περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης προς τις δανειακές του υποχρεώσεις. Η εξέταση αυτή θα διασφαλίζει ότι πράγματι το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης της οφειλής του και ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί ή έχει επηρεαστεί σημαντικά για λόγους που δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν από το έτος 2009 και εντεύθεν και οφείλονται στην οικονομική κρίση που άρχισε το έτος αυτό και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στα πλαίσια της συζήτησης οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ενδέχεται να περιέχουν πρόνοιες που να προσκρούουν σε συνταγματικές διατάξεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρέπει να προσμετρηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους επί της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υποστήριξε ότι η υιοθέτηση των προτεινόμενων νομοθεσιών θα επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των συνεχώς αυξανόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ’ επέκταση θα επιφέρει πολλαπλούς κινδύνους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των τραπεζών.

Υπό το φως της διεξαχθείσας συζήτησης, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

15 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων