Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αρμόδιοι των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους τα εν λόγω νομοσχέδια αναφέρονται. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015.

Οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών προβλέπουν ειδικότερα για το έτος 2015 τα ακόλουθα:

1. Προϋπολογισμός Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2015: Έσοδα και δαπάνες ύψους €28.835.000.

2. Προϋπολογισμός Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το 2015: Έσοδα ύψους €2.097.356 και δαπάνες ύψους €2.091.851.

3. Προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το 2015: Έσοδα ύψους € 798.000 και δαπάνες ύψους €30.000.

4. Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το 2015: Έσοδα ύψους €678.676 και δαπάνες ύψους €291.080.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα κυριότερα έσοδα του ΡΙΚ προέρχονται από κρατική χορηγία (€24.300.000) και από άλλες δραστηριότητες [(διαφημίσεις, παροχή τεχνικών διευκολύνσεων και άλλα έσοδα) (€4.400.000)].

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΡΙΚ για το 2015 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Δαπάνες για μόνιμο προσωπικό (€10.411.500).

2. Γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.222.600).

3. Έξοδα προγραμμάτων (€12.086.900) στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κάλυψη των δαπανών για συνεργάτες ορισμένου χρόνου και αγορά υπηρεσιών (€739.000), συνεργάτες αορίστου χρόνου (€7.633.750), ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, παραγωγή ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγές (€2.340.000).

4. Συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.568.500), που αφορούν κατά κύριο λόγο τις δαπάνες για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων, το φωτισμό και τη θέρμανση (€1.100.000).

5. Αποπληρωμή δανείων (€2.705.500).

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€700.000).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, σε αυτόν περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €3,8 εκατομ. για την κάλυψη μέρους των αναγκών του Ταμείου Σύνταξης του ΡΙΚ, ποσό το οποίο αποτελεί το ελάχιστο ποσό που οφείλει το ΡΙΚ να καταβάλει μέχρι το τέλος του 2015 για την κάλυψη των συντάξεων και των εφάπαξ κανονικών αφυπηρετήσεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ανάγκες του εν λόγω ταμείου είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, αφού, σύμφωνα με πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, το έλλειμμα του ταμείου ανέρχεται στα €115 εκατομ. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα εξετάσει το όλο ζήτημα, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τη μελλοντική διαχείρισή του.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το 2015, τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από ετήσια τέλη έκδοσης αδειών [άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού (€1.110.320), άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές (€691.983), άδεια για αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού (€25.553)]. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού (€959.862), δαπάνες λειτουργίας (€179.125), άλλες δαπάνες (€841.863), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€101.000) και απρόβλεπτες δαπάνες (€10.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το 2015 προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων θέσεων προαγωγής, καθώς και τριών νέων θέσεων πρώτου διορισμού.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι σημαντικότερος στόχος για το 2015 είναι η σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της Αρχής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματική ανταπόκρισή της έναντι των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη για σκοπούς εκτίμησης των αναγκών της ΡΑΕΚ σε ανθρώπινο δυναμικό. Βασικότερο συμπέρασμα της εν λόγω μελέτης είναι η εξαιρετική υποστελέχωση της ΡΑΕΚ τόσο σε σχέση με τον όγκο των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων της όσο και σε σύγκριση με αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων μικρών κρατών της Ευρώπης. Η κύρια εισήγηση που προκύπτει από τα ευρήματα της μελέτης είναι η ανάγκη προώθησης εντός του 2015 της αύξησης του αριθμού των λειτουργών της ΡΑΕΚ από έξι άτομα σε είκοσι ένα.

Σύμφωνα με τον ίδιο πιο πάνω αρμόδιο, το πρόβλημα της υποστελέχωσης εμποδίζει την αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων της ΡΑΕΚ, γεγονός το οποίο είναι δυνατό να οδηγήσει στη μη εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ως εκ τούτου, όπως ο ίδιος επισήμανε, το ζήτημα αυτό είναι δυνατό να επιλυθεί με την αυτονόμηση της ΡΑΕΚ ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, καθώς και με τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων προς εκτέλεση των καθηκόντων της.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2015 οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου θα προέλθουν από την καταβολή σε αυτό ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των τελών εισόδου στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και από την πώληση αντιγράφων κυπριακών αρχαιοτήτων, ενώ οι προβλεπόμενες δαπάνες (ύψους €30.000) προορίζονται για τη διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας για το νέο Κυπριακό Μουσείο.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το 2015, οι δαπάνες του ταμείου αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (€231.070) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€60.000), ενώ τα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (€518.162 και €160.514, αντίστοιχα).

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, το Ταμείο Δημοσίων Δανείων από το 2007 έχει σταματήσει την έκδοση νέων δανείων και συνεχίζει τη λειτουργία του αποκλειστικά για τη διαχείριση και την είσπραξη των οφειλών των υφιστάμενων δανείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από τους παρευρεθέντες αξιωματούχους και άλλους αρμοδίους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015, όπως και για τις επιμέρους πρόνοιες των υπό εξέταση προϋπολογισμών, αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα των μελών της να διατυπώσουν τις τελικές τους θέσεις κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

31η Μαρτίου 2015

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2015 Νόμος του 2015.

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2015 Νόμος του 2014.

 

 

 

 

31η Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων