Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαρτίου 2015. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προϋπολογισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αρμόδιοι των ημικρατικών οργανισμών τους οποίους οι εν λόγω προϋπολογισμοί αφορούν. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015.

Οι προϋπολογισμοί των οργανισμών προβλέπουν ειδικότερα για το έτος 2015 τα ακόλουθα:

1. Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) για το 2015: Έσοδα ύψους €6.775.890 και δαπάνες ίδιου ύψους.

2. Προϋπολογισμός Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το 2015: Έσοδα ύψους €2.202.155 και δαπάνες ίδιου ύψους.

3. Προϋπολογισμός Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το 2015: Έσοδα ύψους €10.126.500 και δαπάνες ύψους €10.365.030.

4. Προϋπολογισμός Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2015: Έσοδα ύψους €3.572.250 και δαπάνες ύψους €4.281.867.

5. Προϋπολογισμός Επιτροπής Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το 2015: Έσοδα ύψους €24.604.442 και δαπάνες ύψους €35.658.008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα του ΘΟΚ προέρχονται από χορηγίες και συνεισφορές, παραστάσεις και περιοδείες, ενοίκια και διάφορες εισπράξεις. Τα έσοδα για το έτος 2015 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το 2014 κατά €58.000. Το σύνολο των δαπανών για το έτος 2015 παρουσιάζεται μειωμένο κατά €58.000 σε σύγκριση με το 2014 κυρίως λόγω μείωσης των διαχειριστικών εξόδων και αφορά μεταξύ άλλων διαχειριστικά έξοδα, κονδύλια για λειτουργία σκηνών, θεατρική ανάπτυξη, καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΚΥΠΕ για το έτος 2015, προβλέπονται έσοδα τα οποία θα προέλθουν κυρίως από συνδρομές εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (€215.000), από κρατικές συνδρομές για την πρόσβαση όλων των υπουργείων, καθώς και όλων των κρατικών και πολιτειακών φορέων στις υπηρεσίες του ΚΥΠΕ (€350.172) και από τη διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ (€94.681). Οι κυριότερες προβλεπόμενες δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€1.613.401), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€224.725) και λοιπές διοικητικές δαπάνες (€353.429).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ, μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων του οργανισμού για το 2015 περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τον οργανισμό.

2. Η εφαρμογή προγράμματος συνεργασιών με στόχο την εμπορική και επικοινωνιακή δραστηριότητα του οργανισμού σύμφωνα με τα σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα.

3. Η ένταξη στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του οργανισμού παραγωγής εικόνας και ήχου, ώστε να γίνει ένα πιο σύγχρονο, πολυμεσικό πρακτορείο ειδήσεων με κείμενο, φωτογραφία και εικόνα.

4. Η ανάπτυξη νέας υπηρεσίας στην αραβική γλώσσα, γεγονός που θα καταστήσει το ΚΥΠΕ ένα πρακτορείο ειδήσεων που να εκφράζεται σε τέσσερις γλώσσες (ελληνική, αγγλική, τουρκική και αραβική).

5. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, γεγονός που θα προσδώσει γνώση, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη στον οργανισμό.

6. Η συνεννόηση με άλλους οργανισμούς και αρχές για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και σεβασμό του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

7. Η προώθηση της πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του ΚΥΠΕ.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΟΑΠ για το έτος 2015, προβλέπονται δαπάνες ύψους €10.365.030 και έσοδα ύψους €10.127.500.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από κρατική χορηγία (€10.000.000) και από τόκους (€96.000). Οι δαπάνες του ΟΑΠ αφορούν κυρίως δαπάνες προσωπικού (€8.029.970), λειτουργικές δαπάνες (€1.943.490) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€391.570).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προβλεπόμενες δαπάνες παρουσιάζονται αυξημένες κατά €320.200 κυρίως λόγω της περίληψης πρόνοιας για καταβολή φιλοδωρήματος στον επίτροπο και στο βοηθό επίτροπο του οργανισμού για τη λήξη της θητείας τους, καθώς και προνοιών που αφορούν την ανάπτυξη νέων ή/και τροποποίηση υφιστάμενων λογισμικών για τις ανάγκες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2015, αυτός προβλέπει δαπάνες ύψους €4.281.867, που αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€2.048.207), λειτουργικές δαπάνες (€264.702), επιστροφή τελών (€733.316) και συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€545.010). Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ ανέρχονται στα €3.572.250, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από τέλη χορήγησης αδειών (€2.845.553), εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων (€360.000) και τόκους εισπρακτέους (€300.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ δε χρηματοδοτείται από το κράτος αλλά από ετήσια διοικητικά τέλη που καταβάλλουν οι αδειοδοτημένοι παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Σε περίπτωση μη υλοποίησης μέρους του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ εντός ενός οικονομικού έτους, υπάρχει πρόνοια επιστροφής στην αγορά του υπολοίπου των τελών στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προβλέπονται έσοδα συνολικού ύψους €24.604.442, τα οποία προέρχονται κυρίως από συνδρομές μελών (€16.013.036) και από δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό (€7.391.406) και συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €35.658.008, οι οποίες αφορούν κυρίως την αγορά και διατήρηση αποθεμάτων (€18.415.600), τη δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€14.782.813) και την ανοικοδόμηση των δεξαμενών της Μονής (€2.000.000). Το έλλειμμα που παρατηρείται, ύψους €11.053.566 αναμένεται να καλυφθεί κατά ένα μεγάλο μέρος από δανειοδότηση (€7.400.000), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από πλεονάσματα που διατηρεί ο οργανισμός από προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότεροι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το 2015 είναι οι εξής:

1. Η συνέχιση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του οργανισμού για τήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών.

2. Η δημιουργία του ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.

3. Η ανοικοδόμηση των δεξαμενών της ΑΗΚ στη Μονή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από τους παρευρεθέντες αξιωματούχους και άλλους αρμοδίους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των εν λόγω ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015, καθώς και για τις επιμέρους πρόνοιες των υπό συζήτηση προϋπολογισμών, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών για το έτος 2015.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

2. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2015 Νόμος του 2015.

3. Ο περί Προϋπολογισμού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2015 Νόμος του 2015.

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2015 Νόμος του 2015.

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2015 Νόμος του 2015 

 

 

 

 

 

31η Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων