Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ), του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), των εταιρειών πετρελαιοειδών και των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου [Νόμος 148(Ι) του 2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε για τη μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

Σημειώνεται ότι η πλήρης εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία θα επιτευχθεί αφού πρώτα εκδοθούν τα σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία διατάγματα από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι λόγω εκπρόθεσμης εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/33/ΕΕ εκκρεμεί εναντίον της διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρ. 2014/312.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του θείου που προέρχονται από την καύση ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων πλοίων, η οποία επιτυγχάνεται με την επιβολή ορίων περιεκτικότητας σε θείο στα εν λόγω καύσιμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) τροποποίησε το παράρτημα VI της διεθνούς σύμβασης του 1973 (MARPOL) για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, στην οποία περιλαμβάνονται κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης του αέρα από πλοία, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο στις διάφορες θαλάσσιες περιοχές.

Συναφώς, η εν λόγω τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2010 και για σκοπούς συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε η Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

Ειδικότερα, οι βασικές πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καθορίζει με διάταγμα τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε πλοία που είναι νηολογημένα στο κυπριακό νηολόγιο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

2. Καθορίζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που πλοία δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων, όπως αυτές καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, λόγω μη διαθεσιμότητας των κατάλληλων καυσίμων στην αγορά.

3. Παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε πλοία με κυπριακή σημαία ή σε πλοία που βρίσκονται εντός της θαλάσσιας περιοχής που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και παράλληλα επιτρέπεται η χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να υπάρξει αύξηση του διοικητικού άχθους, καθότι αυτό προνοεί επιθεωρήσεις ενός ποσοστού των πλοίων που θα εισέρχονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας στα πλαίσια του ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων τους.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιθεωρήσεις θα εμπεριέχουν έλεγχο σχετικών εγγράφων από επιθεωρητές πλοίων, καθώς και δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους από εντεταλμένους επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, βάσει της υφιστάμενης βασικής νομοθεσίας, επιθεωρήσεις πλοίων για την ποιότητα των καυσίμων διενεργούνται και στο παρόν στάδιο, σε μικρότερο όμως βαθμό και με λιγότερες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να υπάρξει αφενός μείωση των εκπομπών διοξιδίου του θείου και των αιωρούμενων σωματιδίων που προέρχονται από την καύση ορισμένων υγρών καυσίμων παραγωγών του πετρελαίου, περιλαμβανομένων και των καυσίμων που καταναλώνονται από τη ναυτιλία, αφετέρου βελτίωση των επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όπως επίσης επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων μείωσης των εκπομπών στα πλοία, όπως η χρήση φυσικού αερίου και βιοκαυσίμων ως καυσίμων πλοίων αντί της χρήσης καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, συμβάλλει στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από το πετρέλαιο και στην προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα αυτό.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

24 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων