Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Μαρτίου 2015. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προϋπολογισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αρμόδιοι των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους οι εν λόγω προϋπολογισμοί αναφέρονται. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015.

Οι προϋπολογισμοί των εν λόγω οργανισμών προβλέπουν ειδικότερα για το έτος 2015 τα ακόλουθα:

1. Προϋπολογισμός Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για το 2015: Έσοδα ύψους €19.862.774 και δαπάνες ύψους €6.705.155.

2. Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2015: Έσοδα ύψους €28.255.060 και δαπάνες ίδιου ύψους.

3. Προϋπολογισμός Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για το 2015: Έσοδα ύψους €77.760.010 και δαπάνες ύψους €79.746.792.

4. Προϋπολογισμός Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥΚ) για το 2015: Έσοδα ύψους €7.956.010 και δαπάνες ύψους €8.991.668.

5. Προϋπολογισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2015: Έσοδα ύψους €5.568.095 και δαπάνες ύψους €6.550.095.

6. Προϋπολογισμός Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το 2015: Έσοδα €4.925.000 και δαπάνες ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται από τόκους, ασφαλιστικές υπηρεσίες, αιτήσεις δανείων και από αμοιβές που εισπράττει ο ΟΧΣ για τη διαχείριση διάφορων κυβερνητικών στεγαστικών δανείων, όπως για παράδειγμα δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Τα έσοδα για το έτος 2015 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το 2014 κατά €6.312.820 κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από τόκους, συνεπεία της μείωσης των επιτοκίων των καταθέσεων.

Το σύνολο των δαπανών για το έτος 2015 παρουσιάζεται μειωμένο κατά €2.672.673 σε σύγκριση με το 2014 κυρίως λόγω της μείωσης της προβλεπόμενης δαπάνης για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Ειδικότερα, το 2014 ποσό ύψους €2.673.000 χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των κεντρικών γραφείων και του καταστήματος της Λευκωσίας, καθώς και για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με επιστολή του ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, ενέκρινε το αίτημα του ΟΧΣ για πρόσληψη δέκα έκτακτων γραφέων για υποβοήθηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού που απορρέουν από την εφαρμογή οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τη διαχείριση των δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών του ΟΧΣ, κάτι το οποίο απαιτείται από το Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 2015 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το 2015.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2015, προβλέπονται έσοδα τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€25.300.000), ενώ οι κυριότερες προβλεπόμενες δαπάνες του οργανισμού αφορούν την παραχώρηση χορηγιών σε προγράμματα του ΚΟΑ, όπως και σε φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού (€14.093.824), καθώς και την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του ΚΟΑ (€9.899.778).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ, μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων του οργανισμού για το 2015 περιλαμβάνονται:

1. Η διενέργεια μελέτης και η εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΚΟΑ.

2. Η προώθηση της κατασκευής έργων μόνο στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν συμβατικές υποχρεώσεις.

3. Η αύξηση των χορηγιών προς τις ομοσπονδίες για σκοπούς στήριξης των αθλητών και των προπονητών και κατ’ επέκταση του αγωνιστικού αθλητισμού.

4. Η στήριξη του εθελοντισμού, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη έκφραση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

5. Η σύναψη και εφαρμογή αθλητικών πρωτοκόλλων με άλλα κράτη.

6. Η ενίσχυση των δράσεων της Επιτροπής Ακαδημίας Αθλητισμού για σκοπούς προώθησης εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του επιπέδου των προπονητών, αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και λειτουργών ομοσπονδιών, καθώς και των εθελοντών στον αθλητισμό.

7. Η στήριξη του αθλητικού τουρισμού.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το έτος 2015, προβλέπονται δαπάνες ύψους €79.746.792 και έσοδα ύψους €77.760.010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα της Αρχής προέρχονται από τη λειτουργία των λιμανιών (€76.150.010) και από επενδύσεις και τόκους εισπρακτέους (€850.000).

Οι δαπάνες της ΑΛΚ αναλύονται σε τακτικές δαπάνες, ύψους €25.460.762, κεφαλαιουχικά έξοδα, ύψους €53.786.030, και απρόβλεπτα έξοδα, ύψους €500.000.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ για το έτος 2015, σημειώνεται ότι, όπως αυτός είχε αρχικά κατατεθεί, προνοούσε δαπάνες ύψους €8.441.668. Ωστόσο, αυτός αναθεωρήθηκε με βάση νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2015, με αποτέλεσμα οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες να ανέρχονται στα €8.991.668, ώστε να περιληφθεί σε αυτές πρόνοια ύψους €550.000 που αφορά την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος σε φοιτητές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τις παροχές παιδείας (υποτροφίες) και τις ειδικές υποτροφίες που παραχωρούνται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ιδρύματος ανέρχονται στα €7.956.010, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (€7.950.000) προέρχεται από κρατική χορηγία, η οποία παραχωρείται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπου περιλήφθηκε ισόποση πρόνοια.

Περαιτέρω, με βάση τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός του ιδρύματος παρουσιάζει έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το αποθεματικό του ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του ιδρύματος σε σχέση με την παροχή υποτροφιών αναλύονται στην εισηγητική έκθεση και στο επεξηγηματικό υπόμνημα που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προβλέπονται έσοδα συνολικού ύψους €5.568.095, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€3.151.095), και συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €6.550.095. Το έλλειμμα που παρατηρείται, ύψους €982.000, αναμένεται να καλυφθεί από αποθεματικό που δημιουργήθηκε από τις πιστώσεις που παραχωρήθηκαν κατά το 2014.

Τα συνολικά έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2015, χωρίς την περίληψη της κρατικής χορηγίας, ανέρχονται στα €2.417.000, ενώ τα αναθεωρημένα έσοδα για το έτος 2014 ανέρχονταν στα €2.200.000, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 9,9% ή, σε απόλυτους αριθμούς, ύψους €217.000. Τα έσοδα της επιτροπής προέρχονται από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ύψους €1.827.500, από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), ύψους €197.650, από εισηγμένες εταιρείες, ύψους €199.716, και άλλα έσοδα, ύψους €192.134.

Οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιτροπής για το έτος 2015 ανέρχονται στα €6.550.095, ενώ οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του προηγούμενου έτους ανέρχονταν στα €5.365.975, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,9% ή ύψους €476.197, σε απόλυτους αριθμούς. Η αύξηση οφείλεται στην περίληψη είκοσι εννιά (29) νέων θέσεων για ενίσχυση του προσωπικού της επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αυξημένα καθήκοντά της, τα οποία πηγάζουν από ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμούς.

Οι κυριότερες δαπάνες της επιτροπής αφορούν αποδοχές προσωπικού (€4.055.057), περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία (€975.066) και τις αντιμισθίες των μελών της επιτροπής (€253.271), οδοιπορικά, λειτουργικά έξοδα, συντηρήσεις, εκπαίδευση προσωπικού και αγορά υπηρεσιών, συνολικού ύψους €1.987.894, καθώς και κεφαλαιουχικές δαπάνες, ύψους €450.144.

Τα έσοδα του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το έτος 2015 αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής όπλων (€3.500.000) και από κρατική χορηγία (€1.150.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Ταμείου για το έτος 2015 αφορούν κυρίως τις δαπάνες προσωπικού (€2.990.801) και λειτουργικές δαπάνες (€978.350).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από τους παρευρεθέντες αξιωματούχους και άλλους αρμοδίους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των εν λόγω ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015, όπως και για τις επιμέρους πρόνοιες των υπό συζήτηση προϋπολογισμών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών για το έτος 2015.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2015 Νόμος του 2015.

2. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 Νόμος του 2015.

3. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

5. Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2015 Νόμος του 2015.

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2015 Νόμος του 2014.

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων