Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 17 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Βιέννη στις 17 Ιουλίου 2014. Σημειώνεται ότι η σύναψη της συμφωνίας εγκρίθηκε με τις δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και με αρ. 75.446, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013, με βάση τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας να υπογράψει τη συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία την 31η Οκτωβρίου 2014. Σημειώνεται ότι η σύναψη της συμφωνίας εγκρίθηκε με τις δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και με αρ. Ε76.734, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, με βάση τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας να υπογράψει τη συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας και τις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, ενέκρινε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων της Δημοκρατίας με συγκεκριμένες χώρες για τη σύναψη συμφωνιών για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο κράτος κριθεί σκόπιμη η σύναψη τέτοιας συμφωνίας στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επίπεδα/επισημάνσεις διαβάθμισης ασφάλειας.

2. Αρμόδιες/εθνικές αρχές ασφάλειας.

3. Μέτρα προστασίας και πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

4. Διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

5. Μετάφραση και αναπαραγωγή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

6. Καταστροφή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

7. Διαβαθμισμένες συμβάσεις.

8. Επισκέψεις.

9. Παραβίαση ασφάλειας.

10. Έξοδα/δαπάνες.

11. Διευθέτηση/επίλυση διαφορών.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο κυρωτικών νομοσχεδίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε νόμους, για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών που αναφέρονται σε αυτά.

 

23 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων