Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και στις 19 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, καθώς και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2015, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους 1.677.017 και δαπάνες ύψους €1.614.077.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί σχετικές ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον προϋπολογισμό κατατέθηκε στην επιτροπή και σχετική έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου.

Τα έσοδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών που εισπράττονται από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2015 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά 62.940. Περαιτέρω, ο προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των εσόδων της Αρχής κατά €147.800, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2014. Ειδικότερα, τα έσοδα της Αρχής μειώθηκαν λόγω της μείωσης των εσόδων της από τέλη εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τα πιο πάνω αναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και από τόκους που εισπράττει από τραπεζικές καταθέσεις και καθυστερημένες οφειλές προς αυτήν, οι οποίες αφορούν τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις. Επιπρόσθετα, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των δαπανών της Αρχής κατά €11.450, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2014, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδοχών του προσωπικού της Αρχής και συγκεκριμένα του ύψους των κονδυλίων που αφορούν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την κάλυψη της ασφάλειας ευθύνης εργοδότη, των δαπανών για την κάλυψη της σχετικής συνδρομής σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος η Αρχή, καθώς και των λειτουργικών της εξόδων.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με την προώθηση του προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού από την επιτροπή, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Αρχής, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

24 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων