Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την «Εκτελεστική Οδηγία 2014/37/ΕΕ της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 15 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Νόμος αρ. 174 του 1986, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε), έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες διατάξεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου που αφορούν την υποχρεωτική χρήση συστημάτων ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών καθορίζονται με λεπτομέρεια στις προτεινόμενες διατάξεις. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, στις αναφερόμενες κατηγορίες εμπίπτουν τα ακόλουθα οχήματα:

Μ1: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων και τα οποία περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού.
Ν1: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και έχουν μέγιστη μάζα το πολύ τρεισήμισι τόνους.
Ν2: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και έχουν μέγιστη μάζα άνω των τρεισήμισι τόνων και μέχρι δώδεκα τόνους.
Ν3: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και έχουν μέγιστη μάζα άνω των δώδεκα τόνων.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται δύο κλάσεις συστημάτων συγκράτησης για παιδιά, η κλάση ολοκληρωμένου τύπου και η κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, και ανάλογα με το βάρος κάθε παιδιού τα συστήματα αυτά εντάσσονται σε πέντε ομάδες μάζας.

Σημειώνεται ότι τόσο στην υφιστάμενη νομοθεσία περί Οδικής Ασφάλειας όσο και στην προτεινόμενη νομοθεσία παρέχεται χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από απόψεως χρήσης συστημάτων συγκράτησης, στην περίπτωση παιδιών που ταξιδεύουν με οχήματα ταξί. Για το θέμα αυτό η ίδια η Οδηγία, με την οποία προτείνεται να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο, έχει δυνητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι δεν απαγορεύει να προβλεφθεί στο εθνικό δίκαιο και να δεσμεύει και τα οχήματα ταξί το ίδιο νομικό καθεστώς προστασίας που δεσμεύει τα οχήματα των πιο πάνω κατηγοριών.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου υιοθετούν πλήρως το περιεχόμενο και το λεκτικό της ευρωπαϊκής Οδηγίας και ζήτησε όπως αυτός προωθηθεί άμεσα για ψήφιση, καθότι εκκρεμεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας προειδοποιητική επιστολή για παράβαση λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τη συγκεκριμένη Οδηγία μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2014, αλλά το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μόλις στις 29 Ιανουαρίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχέδιου σε νόμο.

 

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων