Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015» και «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Χρίστος Μέσης

Πρόδρομος Προδρόμου

Ανδρέας Κυπριανού

Μάριος Μαυρίδης

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Νίκος Νουρής

Νίκος Νικολαΐδης

Γιώργος Περδίκης

Γιώργος Περδίκης

Μη μέλη των επιτροπών:

 

Γεώργιος Προκοπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού την πρώτη πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 16 Μαρτίου 2015, και τη δεύτερη πρόταση νόμου σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών για μελέτη της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, να απαγορεύεται η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γεώργιο Προκοπίου, είναι η τροποποίηση της ίδιας πιο πάνω αναφερόμενης νομοθεσίας, ώστε η εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου το οποίο εμπίπτει στην πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση να αναστέλλεται μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2015.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου το οποίο εμπίπτει στην πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση αναστέλλεται μέχρι την 30ή Απριλίου 2015.

Σημειώνεται επίσης ότι η συζήτηση της πρώτης πρότασης νόμου από τις επιτροπές στην παρουσία όλων των επηρεαζόμενων πλευρών προηγήθηκε της κατάθεσης της δεύτερης πρότασης νόμου στη Βουλή. Συναφώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο των εν λόγω προτάσεων είναι συναφές, αλλά και την ανάγκη για άμεση προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, οι επιτροπές έκριναν ότι η δεύτερη πρόταση νόμου δεν έχρηζε συζήτησης στην παρουσία των επηρεαζόμενων πλευρών, αφού οι θέσεις και οι απόψεις τους είχαν διατυπωθεί στα πλαίσια της συζήτησης της πρώτης πρότασης νόμου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η συνολική ρύθμιση του όλου θέματος, όπως ήταν και η σχετική δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας, και συναφώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο υπαρκτός κίνδυνος της εκποίησης μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ακινήτων επί των οποίων έχει συσταθεί εμπράγματο βάρος προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή, τα οποία έχουν αγοραστεί από πρόσωπα που έχουν καταβάλει τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) του τιμήματος της πώλησης ή έχουν τηρήσει πλήρως τις δυνάμει σύμβασης πώλησης συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι του πωλητή.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και η αναπληρώτρια πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων