Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί μερική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 97/23/ΕΚ, σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία λόγω του ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 97/23/ΕΚ, προβλέπουν την ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση σε κατηγορίες, σύμφωνα με αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση του ρευστού που περιέχεται στον εξοπλισμό υπό πίεση ως επικίνδυνου ή μη, σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Ωστόσο, την 1η Ιουνίου 2015 η εν λόγω Οδηγία 67/548/ΕΟΚ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Συγκεκριμένα, ο πιο πάνω ευρωπαϊκός κανονισμός μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (Σύστημα GHS), που έχει εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο πιο πάνω ευρωπαϊκός κανονισμός θεσπίζει νέες τάξεις και κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες αντιστοιχούν μόνο εν μέρει με εκείνες που προβλέπονται στην Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, η Οδηγία 97/23/ΕΚ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον εν λόγω κανονισμό και να διατηρηθούν παράλληλα τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας που η ίδια προβλέπει.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του Κανονισμού 7 των υπό συζήτηση κανονισμών με έναρξη της ισχύος τους από την 1η Ιουνίου του 2015. Περαιτέρω, όσον αφορά την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το σύνολο της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ, επισημαίνεται ότι μέχρι τις 19 Ιουλίου 2016 θα ετοιμαστούν νέοι κανονισμοί, οι οποίοι θα αντικαθιστούν στο σύνολό τους τους υπό συζήτηση κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2014/68/ΕΕ δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Με βάση επίσης την πιο πάνω εισηγητική έκθεση δεν αναμένεται ότι θα προκύψουν κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις ούτε θα δημιουργηθεί πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος ή κόστος για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών.

 

 

 

 

17 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων