Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T,C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/44/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, με τους τελευταίους προτείνεται να τροποποιηθούν:

1. το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών, που αφορά στο φάκελο πληροφοριών που υποβάλλεται από τον αιτητή έγκρισης τύπου σε τεχνική υπηρεσία,

2. το Όγδοο Παράρτημα, που αφορά στο υπόδειγμα του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου που εκδίδεται για τα οχήματα αυτά, και

3. το Δωδέκατο Παράρτημα, που αφορά στο υπόδειγμα του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που εκδίδεται για τα οχήματα αυτά.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία νομοθετικής εναρμόνισης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της πιο πάνω Οδηγίας, ήταν η 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 12 Φεβρουαρίου 2015.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

17 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων