Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2015.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16Α του βασικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πώλησης, εκχώρησης και διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, μέχρι τη 15η Μαΐου 2015 αντί μέχρι τη 19η Μαρτίου που ισχύει σήμερα.

Η αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου κρίνεται απαραίτητη, ώστε να παρασχεθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στο Υπουργείο Οικονομικών η δυνατότητα να μελετηθεί και ακολούθως να υποβληθεί στη Βουλή νέα πρόταση η οποία να ρυθμίζει την πώληση των δανειακών χαρτοφυλακίων των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή τροποποίησε πρόσφατα τη σχετική νομοθεσία κατόπιν υποβολής από πλευράς κυβέρνησης σχετικού εναρμονιστικού νομοσχεδίου και ψήφισής του σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος, στην οποία είχε ενσωματωθεί τροπολογία η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του σώματος. Με βάση την εγκριθείσα τροπολογία, ΑΠΙ το οποίο συστάθηκε στη Δημοκρατία απαγορεύεται να πωλεί ή να εκχωρεί ή να διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτοφυλακίου και/ή των δικαιωμάτων του που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, όπως αυτές ορίζονται στον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμο, εκτός των περιπτώσεων όπου η πώληση ή η εκχώρηση ή η διάθεση γίνεται σε ΑΠΙ στη Δημοκρατία και αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και κατόπιν σχετικής πληροφόρησης της επιτροπής από επηρεαζόμενες πλευρές, διαφάνηκε ότι ενδεχομένως οι διατάξεις του άρθρου 16Α να δημιουργούν θέματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αδειοδοτημένα στη Δημοκρατία και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, καθώς και θέματα που άπτονται της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η Βουλή είχε κρίνει σκόπιμο να εισηγηθεί την αναστολή της ισχύος του σχετικού άρθρου μέχρι τη 19η Μαρτίου 2015, ώστε να παρεχόταν χρόνος για περαιτέρω μελέτη του εν λόγω ζητήματος, και για το λόγο αυτό στις 26 Φεβρουαρίου 2015 σχετική πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω και καθότι η μελέτη του όλου ζητήματος στο παρόν στάδιο δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε έχει υποβληθεί από πλευράς κυβέρνησης οποιαδήποτε άλλη πρόταση για διευθέτηση του όλου θέματος, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου προτείνεται η παράταση της ανατολής της ισχύος του συγκεκριμένου άρθρου μέχρι τη 15η Μαΐου 2015, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στις αρμόδιες αρχές να προβούν σε εισηγήσεις για ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση του θέματος που αφορά την πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων των ΑΠΙ που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

17 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων