Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Πέμπτο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και στις 11 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση του Δέκατου Πέμπτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 24 Ιουνίου 2013 στο Στρασβούργο από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω πρωτόκολλο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών στη βάση των αποφάσεων που λήφθηκαν στη Διάσκεψη Κορυφής του Brighton τον Απρίλιο 2012 (Brighton Declaration). Ειδικότερα, το πρωτόκολλο επιφέρει τις πιο κάτω τροποποιήσεις στη σύμβαση:

1. Προσθέτει στο τέλος του προοιμίου της σύμβασης νέα παράγραφο, η οποία αναφέρεται στην αρχή της επικουρικότητας και στο περιθώριο εκτίμησης (margin of appreciation) των κρατών μελών όπως οι αρχές αυτές διαμορφώθηκαν νομολογιακά.

2. Διαγράφει τις πρόνοιες της σύμβασης που προβλέπουν ότι η θητεία των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) λήγει με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους και παράλληλα προσθέτει νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δικαστές πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των εξήντα πέντε ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε κατάλογος τριών υποψήφιων δικαστών από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

3. Μειώνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΕΔΑΔ από έξι μήνες σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία τελεσιδικίας εσωτερικής απόφασης εθνικού δικαστηρίου.

4. Διαγράφει τη δυνατότητα υποβολής αντίρρησης από οποιοδήποτε από τα μέρη στην υπόθεση σε περίπτωση που τμήμα του ΕΔΑΔ παραιτείται της δικαιοδοσίας του υπέρ του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως, αν η υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του τμήματος εγείρει σοβαρό ζήτημα ως προς την ερμηνεία της σύμβασης ή των πρωτοκόλλων της ή αν η επίλυση συγκεκριμένου ζητήματος δυνατό να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη απόφαση του ΕΔΑΔ.

5. Επιτρέπει την απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτων, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν έχει υποστεί σημαντικό μειονέκτημα, χωρίς την προϋπόθεση ότι δε δύναται να απορριφθεί για το λόγο αυτό υπόθεση η οποία προηγουμένως δεν έχει δεόντως εξεταστεί από εσωτερικό δικαστικό όργανο.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών την ενημέρωσε ότι, κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου από τη Δημοκρατία, κατατέθηκε επιφύλαξη επικύρωσής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου στο οποίο αυτό αναφέρεται.

 

 

 

17 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων