Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Γεώργιος Προκοπίου

Αντρέας Φακοντής

Αριστοτέλης Μισός

Κώστας Κώστα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία αυτή λόγω απουσίας του αρμόδιου λειτουργού στο εξωτερικό.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η διευκρίνιση πρόνοιας του νόμου για το ΕΤΕΚ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου κατά την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο μητρώο μελών του επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του ΕΤΕΚ, η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία έπειτα από γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η υπό τροποποίηση διάταξη χρήζει διευκρίνισης, ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια ότι η εγγραφή πολιτών μελών στο μητρώο μελών του επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου. Με τη διευκρίνιση αυτή, δήλωσαν οι ίδιοι, δε θα αφήνεται οποιαδήποτε δυνητική ευχέρεια στο ΕΤΕΚ να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις αιτήσεις για εγγραφή. Επιπρόσθετα, δήλωσαν ότι η τροποποίηση αυτή γίνεται στα πλαίσια εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας και ειδικότερα του μέτρου 5.1 που αφορά τον τομέα των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχέδιου σε νόμο.

 

 

 

 

17 Μαρτίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων