Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2015, ο οποίος είναι πλεονασματικός, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €739.652.294 και έσοδα ύψους €748.807.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (€703.101.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€23.790.000), τη χρέωση θερμοκηπιακών αερίων (€8.300.000), την ανάκτηση δαπανών για απασχόληση υπαλλήλων της ΑΗΚ στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (€2.998.000) και την αποκοπή στις συντάξιμες απολαβές των υπαλλήλων της Αρχής (€1.883.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΗΚ για το 2015 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€98.342.000), εκ των οποίων ποσό ύψους €2.998.000 αφορά το κόστος προσωπικού της ΑΗΚ που απασχολείται για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ.

2. Δαπάνες λειτουργίας (€553.458.294), εκ των οποίων ποσό ύψους €295.000 αφορά τις δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΜΚ για την κάλυψη μεταξύ άλλων των ακόλουθων αναγκών:

α. Αγορά καυσίμων (€382.547.000).

β. Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (€69.843.000).

γ. Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης (€20.500.000).

δ. Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση (€20.000.000).

ε. Λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού σταθμών παραγωγής (€14.055.000).

στ. Ασφάλειες (€5.080.000).

ζ. Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€4.106.000).

η. Αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων (€4.100.000).

θ. Εισφορές στο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για συνταξιούχους και βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους (€4.339.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€70.338.010), οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα:

α. Επέκταση και ενδυνάμωση το δικτύου διανομής (€23.000.000).

β. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς (€17.300.000).

γ. Βελτίωση του σταθμού Βασιλικού (€10.645.000).

δ. Βελτίωση του σταθμού Δεκέλειας (€9.350.000).

ε. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (€2.400.000).

στ. Συστήματα πληροφορικής (€2.335.000).

ζ. Εγκατάσταση μετρητών (€2.070.000).

4. Άλλες δαπάνες (€15.914.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€1.600.000).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ υποβάλλεται για κατά νόμο έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπό την επιφύλαξη ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται σε αυτόν και αφορούν τον προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ δυνατό να τροποποιηθούν λόγω της μη έγκαιρης υποβολής του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το 2015 στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Όπως έχει επισημανθεί στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2015, ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και βάσει του οποίου σχετικές πρόνοιες περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ έχει αποσυρθεί, με σκοπό την υποβολή αναθεωρημένου προϋπολογισμού ο οποίος να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις του ΔΣΜΚ, καθώς και στις απαιτήσεις για πλήρη ανεξαρτητοποίησή του. Ως εκ τούτου, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην υποβολή του αναθεωρημένου προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το 2015, αποφασίστηκε η προώθηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ όπως αυτός αρχικά είχε καταρτισθεί με βάση τα στοιχεία του αρχικού κειμένου του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ και κατ’ επέκταση η προώθηση των κατάλληλων ενεργειών για τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2015 σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση τροποποίησης των προνοιών του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ του 2015 που αφορούν την ΑΗΚ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε ότι στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην οικονομική εξυγίανση, καθώς και όλες οι σχετικές οδηγίες και εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τη μείωση και φορολόγηση επιδομάτων και στη μείωση των απολαβών και των συντάξεων του προσωπικού.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε ότι κυριότεροι στόχοι του οργανισμού για το 2015, όπως αυτοί αντικατοπτρίζονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, είναι οι ακόλουθοι:

1. Ο περιορισμός του αναπτυξιακού προγράμματος της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα άκρως απαραίτητα έργα.

2. Η εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ για την κάλυψη των απαραίτητων συντηρήσεων.

3. Η βελτίωση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού και της αποτελεσματικότητας των εργασιών της ΑΗΚ μέσα από τον εξορθολογισμό της οργανικής δομής και της βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τον ίδιο πιο πάνω αρμόδιο, στα πλαίσια του εξορθολογισμού της οργανικής δομής της ΑΗΚ, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €20 εκατομ., η οποία αφορά αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση και η οποία προορίζεται να καλύψει τα ακόλουθα:

1. Τη δαπάνη για την εφαρμογή του Σχεδίου Πρόωρης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης, ύψους €10 εκατομ., η οποία είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2014 και είχε εξαγγελθεί κατά το τέλος του 2014 και της οποίας δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια εντός του 2014 λόγω της καθυστέρησης στη διαδικασία έγκρισης του εν λόγω σχεδίου.

2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες αποχωρήσεις από την ΑΗΚ, σε περίπτωση που εγκριθεί νέο σχέδιο πρόωρων αφυπηρετήσεων εντός του τρέχοντος έτους (€10 εκατομ.).

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά επιμέρους ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων την εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, τους καθυστερημένους/οφειλόμενους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ΑΗΚ, καθώς και την πορεία αποκρατικοποίησής της.

Σε σχέση με τα τεθέντα ερωτήματα, οι αρμόδιοι της ΑΗΚ κατέθεσαν τα ακόλουθα:

1. Το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης που είχε προκηρυχθεί εντός του 2014 αποτελεί μέρος της αναδιάρθρωσης της ΑΗΚ και αφορά την αποχώρηση μέχρι τέλους Μαρτίου από την ΑΗΚ 123 εργαζομένων. Από το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με σχετική μελέτη των αναλογιστών του οργανισμού, θα προκύψει για την ΑΗΚ καθαρό όφελος ύψους €38 εκατομ. Σημειώνεται ότι για το έτος 2015 εξετάζεται η εκπόνηση νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης με στόχο την αποχώρηση επιπλέον 150 εργαζομένων.

2. Οι οφειλές για λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται στα €100 εκατομ. και αφορούν ειδικότερα:

α. τελικούς λογαριασμούς καταναλωτών των οποίων η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διακοπεί, ύψους €15 εκατομ.,

β. ενεργούς λογαριασμούς οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή τους, ύψους €35 εκατομ.,

γ. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δεν έχει εισπραχθεί και δεν αποτελεί καθυστερημένη οφειλή, ύψους €50 εκατομ.

3. Η ΑΗΚ στα πλαίσια των προσπαθειών είσπραξης καθυστερημένων οφειλών έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 600 νοικοκυριά, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, εκ των οποίων 35 νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών τους.

Επιπρόσθετα, για την περίοδο μεταξύ 15ης Δεκεμβρίου 2014 και 31ης Μαρτίου 2015 η ΑΗΚ, συμμορφούμενη με απόφαση της ΡΑΕΚ, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού αποφάσισε την παραχώρηση μειωμένης τάσης ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Σε σχέση με την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ΑΗΚ, ο οργανισμός προβαίνει σε λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ. Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων, τόσο λειτουργικά όσο και λογιστικά, θα καταδείξει τους τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους υπάρχουν ανάγκες περαιτέρω εξορθολογισμού τόσο από οικονομικής όσο και από διοικητικής και λειτουργικής απόψεως.

5. Η αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ προχωρεί με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικό οδικό χάρτη. Συναφώς, μέχρι το τέλος του 2015 η ΑΗΚ πρέπει να έχει μετατραπεί σε οργανισμό ιδιωτικού δικαίου με μοναδικό μέτοχο το κράτος, ενώ μεταξύ των ετών 2017 και 2018 προβλέπεται η έναρξη των διαδικασιών εξεύρεσης ιδιωτών επενδυτών.

6. Ο δανεισμός της ΑΗΚ ανέρχεται στα €500 εκατομ. και αφορά κυρίως μακροχρόνια δάνεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2015.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων