Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους €6.539.581 και έσοδα ύψους €6.070.191, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.979.114), από δικαιώματα εγγραφής και πάγια δικαιώματα (€319.136), από άλλα τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€140.000), από τόκους εισπρακτέους (€327.180), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.304.761).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2015 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€5.128.181), οι οποίες αφορούν κυρίως:

α. αποδοχές προσωπικού (€3.638.619),

β. διάφορα έξοδα (€956.485),

γ. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€355.752).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες (€1.361.400), οι οποίες αφορούν κυρίως:

α. μηχανογραφημένο εξοπλισμό και υπηρεσίες (€710.000),

β. υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών ΧΑΚ (€480.000),

γ. δαπάνες για ανέγερση του νέου οικήματος του ΧΑΚ (€80.400).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ για το 2015 παρουσιάζουν μείωση κατά 14% σε σχέση με το 2014, οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 15%, ενώ οι αντιμισθίες του προσωπικού και οι εισφορές στα διάφορα ταμεία είναι μειωμένες κατά 5% σε σχέση με το 2014.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2015 ετοιμάστηκε, αφού λήφθηκαν υπόψη η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, καθώς και οι προοπτικές και οι εξελίξεις της οικονομίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η ύφεση στην κυπριακή οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη χρηματιστηριακή αγορά και ειδικότερα τις δραστηριότητες του ΧΑΚ λόγω της απώλειας του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η οποία προκύπτει κυρίως από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, καθώς και λόγω αδυναμίας εισαγωγής νέων εταιρειών.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρά τα αρνητικά δεδομένα τα πραγματικά αποτελέσματα του ΧΑΚ για το 2014 ήταν βελτιωμένα σε σχέση με το 2013, ενώ πολύ σημαντική κρίνεται η επάνοδος της Τράπεζας Κύπρου στη χρηματιστηριακή αγορά από το Δεκέμβρη του 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η συνολική αξία διαπραγμάτευσης για το 2014 ανήλθε στα €75,4 εκατομ. σε σχέση με €63 εκατομ. το 2013, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα €8,4 δις για το 2014 σε σχέση με €6,3 δις το 2013.

Αναφορικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, ο πρόεδρος του ΧΑΚ δήλωσε ότι αυτοί υλοποιούνται με στόχο την καλύτερη λειτουργία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού, ενώ το ΧΑΚ αποτελεί έναν από τους οργανισμούς για τους οποίους λήφθηκε απόφαση για ιδιωτικοποίηση και συνεπώς λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τον περιορισμό του όγκου δραστηριοτήτων του ΧΑΚ και κατ’ επέκταση τη μείωση των εσόδων του και ζήτησαν από τους αρμόδιους αξιωματούχους του ΧΑΚ περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με το σχεδιασμό που προωθείται για προσαρμογή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στα νέα οικονομικά δεδομένα, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών του και να αυξηθεί η κερδοφορία του.

Συναφώς, ο πρόεδρος του ΧΑΚ δήλωσε ότι το συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των εσόδων του και για το λόγο αυτό μελετά το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Τέτοια έσοδα θα προκύψουν μεταξύ άλλων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής αερίων, από παράγωγα προϊόντα, από υπηρεσίες για ομόλογα δημοσίου και από εισαγωγή και διαπραγμάτευση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιπροσθέτως, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ δήλωσε ότι η σύνδεση του ΧΑΚ με άλλα αποθετήρια και χρηματιστήρια του εξωτερικού θα προσδώσει περαιτέρω αξία στον οργανισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2015.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται εναντίον της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων