Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 9 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2015 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €384.950.966 και συνολικά έσοδα ύψους €399.009.000, τα οποία θα προέλθουν από τηλεφωνικές υπηρεσίες (€360.762.000), διασύνδεση (€22.694.000) και έσοδα από τόκους (€15.553.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€117.647.414).

2. Τρέχουσες δαπάνες (€152.391.110), οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€10.689.460),

β. έξοδα πωλήσεων (€14.057.000),

γ. φορολογία (€10.400.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€115.484.650), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.285.450), εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision (€25.200.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€18.200.000), έξοδα διασύνδεσης (€10.263.000), ηλεκτρισμό (€12.800.000) και δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων (€4.030.586) και

ε. άλλα έξοδα (€940.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€69.996.450) για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. το εθνικό/διεθνές δίκτυο μεταφοράς και πακετομεταγωγής (€9.072.000),

β. τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (€4.084.000),

γ. τις εφαρμογές πληροφορικής (€3.842.000),

δ. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€12.939.200),

ε. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€9.939.600),

στ. τις υποδομές πληροφορικής (€4.913.550) και

ζ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€14.880.000).

4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€10.344.375).

5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€25.250.000).

6. Επενδύσεις (DIGIMED) (€6.000.000).

7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€1.500.000).

8. Πρόστιμα (€1.821.617).

Σημειώνεται ότι μαζί με τον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2015 κατατέθηκε για πρώτη φορά λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεσή του, όπως απαιτείται από τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμο.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2015 αποτελεί το σημαντικότερο προϋπολογισμό του οργανισμού των τελευταίων ετών, αφού σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί τα μέτρα και οι στόχοι του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2015-2017, το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση του οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, οι επιχειρησιακοί άξονες του τριετούς στρατηγικού σχεδίου είναι η διασφάλιση των εσόδων του οργανισμού, η μείωση του κόστους λειτουργίας της ΑΤΗΚ και η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων. Οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται το νέο αναπτυξιακό μοντέλο είναι η παροχή νέων υπηρεσιών και η στήριξη καινοτόμων, νεοφυών εταιρειών για σκοπούς δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος σε επιμέρους πτυχές του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2015, καθώς και στη λειτουργία του οργανισμού, ο πιο πάνω αρμόδιος δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2015 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 14% σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2014, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της πρόνοιας του προϋπολογισμού που αφορά το σχέδιο αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση.

2. Οι αναπτυξιακές δαπάνες της ΑΤΗΚ περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα για σκοπούς ενίσχυσης των ταχυτήτων του ευρυζωνικού δικτύου και της μεταφοράς δεδομένων και αποσκοπούν στη μετατροπή της ΑΤΗΚ από οργανισμό δικτύων σε οργανισμό τεχνολογίας και καινοτομίας.

3. Κατά το έτος 2014, με το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, αποχώρησαν από τον οργανισμό 518 άτομα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στην κατάργηση ίσου αριθμού μόνιμων θέσεων και στη μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης αναφορικά με τις αποδοχές προσωπικού και την αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση.

4. Η ΑΤΗΚ, στα πλαίσια των προσπαθειών αναδιοργάνωσής της, έχει καταρτίσει και εγκρίνει σχετική μελέτη, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η δημιουργία και η εφαρμογή νέου οργανογράμματος, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του προσωπικού, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις κυρίως στο εργατικό κόστος.

5. Οι επενδύσεις της ΑΤΗΚ κατά το 2014 στη CytaHellas ανήλθαν στα €15 εκατομ., ενώ στον προϋπολογισμό για το 2015 έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €6 εκατομ. Η διοίκηση της ΑΤΗΚ λαμβάνει μέτρα, ώστε η χρηματοδότηση προς τη CytaHellas για το 2015 να περιοριστεί σε μηδενικά επίπεδα και να αποφευχθεί η περίληψη αντίστοιχης πρόνοιας στον προϋπολογισμό για το έτος 2016.

6. Η παροχή της υπηρεσίας Cytavision συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της αξίας της ΑΤΗΚ μέσω της συνεισφοράς της στην αναπλήρωση της απώλειας εσόδων του οργανισμού που προκύπτει από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της CytaHellas, τη λειτουργία της Cytavision, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αναδιοργάνωση και τη λειτουργία της ΑΤΗΚ, καθώς και την πορεία των διαδικασιών αποκρατικοποίησής της, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2015.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

10 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων