Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα σημερινά καθήκοντα της θέσης αυτής.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας ως ακολούθως:

1. Με τη διαγραφή από τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης του Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του καθήκοντος να μεριμνά για τη διερεύνηση ατυχημάτων που αφορούν πλοία και ναυτικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω καθήκον δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά καθήκοντα του διευθυντή, αφού, σύμφωνα με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2012, η αρμοδιότητα διερεύνησης ατυχημάτων που αφορούν εμπορικά ποντοπόρα πλοία ανήκει στην ανεξάρτητη Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.

2. Με την προσθήκη στα καθήκοντα και στις ευθύνες του σχεδίου υπηρεσίας:

α. της μέριμνας για το συντονισμό και την αποτελεσματική άσκηση του τεχνικού ελέγχου επί των αλλοδαπών πλοίων που προσεγγίζουν λιμένες της Δημοκρατίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) δυνάμει της ισχύουσας εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας,

β. της έγκρισης της ένταξης εταιρειών στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ορισμένες επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως την πλοιοκτησία, τη ναύλωση και τη διαχείριση πλοίων, στα πλαίσια του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας,

γ. της παραχώρησης αδειών σε ιδιωτικούς ένοπλους φρουρούς να επιβιβάζονται σε υπό κυπριακή σημαία πλοία για προστασία από πράξεις πειρατείας δυνάμει της ισχύουσας διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και

δ. της συμβολής στη διαδικασία κήρυξης ζωνών ασφάλειας γύρω από τις εξέδρες εξόρυξης υδρογονανθράκων που λειτουργούν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης/υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην εποπτεία τέτοιων ζωνών δυνάμει της ισχύουσας διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας.

3. Με την αντικατάσταση στα διαζευκτικά απαιτούμενα προσόντα της θέσης του όρου Δίπλωμα Πλοιάρχου Α´ Τάξης ή Μηχανικού Α´ Τάξης με τον όρο Πιστοποιητικό Ικανότητας Πλοιάρχου Α´ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α´ Τάξης χωρίς περιορισμούς”.

4. Με την τροποποίηση, στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης του προσόντος της απαιτούμενης δεκαετούς πείρας σε υπεύθυνη θέση, έτσι ώστε η πείρα αυτή να προσμετράται μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων ή του διαζευκτικά απαιτούμενου προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Ικανότητας Πλοιάρχου Α´ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α´ Τάξης χωρίς περιορισμούς.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης κατέστη αναγκαία μετά την τροποποίηση της σχετικής διεθνούς σύμβασης, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιείται ο όρος πιστοποιητικό ικανότητας με ή χωρίς περιορισμούς αντί του όρου Δίπλωμα Πλοιάρχου Α´ Τάξης ή Μηχανικού Α´ Τάξης”.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε στην επιτροπή ότι τα προσόντα που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συνάδουν με την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για τις θέσεις διευθυντών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων