Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί η σχετική διάταξή του, η οποία αφορά στον περιορισμό του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί) στο ποσό των ογδόντα ευρώ (€80). Η εν λόγω διάταξη ενσωματώθηκε στη βασική νομοθεσία με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2015, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ την 25η Φεβρουαρίου 2015.

Με την πρόταση νόμου προτείνεται οι ρυθμίσεις αυτές να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Επίσης προβλέπεται ότι το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για οχήματα κατηγορίας “Τˮ (ταξί) δε θα είναι μεγαλύτερο των ογδόντα ευρώ (€80).

Απώτερος στόχος του προτεινόμενου νόμου είναι η επίτευξη ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί) οι οποίοι έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας για τα οχήματά τους για το έτος 2015. Ειδικότερα, με την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου θα δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο κράτος για επιστροφή ποσού χρημάτων στους ιδιοκτήτες των πιο πάνω οχημάτων, οι οποίοι ενδεχομένως να εξέδωσαν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους για το έτος 2015 καταβάλλοντας μεγαλύτερο ποσό, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη τροποποίηση δε θα επηρεαστούν δυσμενώς, από οικονομικής άποψης, οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οχημάτων οι οποίοι έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν τις άδειες κυκλοφορίας των οποίων το τέλος είναι μικρότερο των ογδόντα ευρώ (€80).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015».

5 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων