Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Μεταφοράς των Αρμοδιοτήτων και Λειτουργιών του Ιδρύματος Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρία Ζαχαρίoυ, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το ΚΕΒΕ και η Κλαδική Συντεχνία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, η Κλαδική Συντεχνία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2015, διαμήνυσε στην επιτροπή τις θέσεις της σχετικά με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η νομοθετική ρύθμιση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Ιδρύματος Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού λόγω τερματισμού της λειτουργίας του πιο πάνω ιδρύματος.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο μεταφέρονται οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του Ιδρύματος Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δήλωση επιθυμίας που έχουν υποβάλει.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά εργοδοτούμενοι θα απολαύουν όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που καθορίζονται στους βασικούς όρους απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας όμως παράλληλα και τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, σαράντα τρεις εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία ως ακολούθως:

1. Δεκατέσσερις εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που εργοδοτούνται ως Λειτουργοί Ενέργειας και δεκατρείς εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που εργοδοτούνται ως Τεχνικοί θα μεταφερθούν και θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2. Ένας εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου που εργοδοτείται ως Λογιστικός Λειτουργός και τρεις εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που εργοδοτούνται ως Βοηθοί Λογιστηρίου θα μεταφερθούν και θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

3. Δώδεκα εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που εργοδοτούνται ως Γραφείς θα μεταφερθούν και θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση γίνεται προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών προβλημάτων που παρατηρούνται στο Ίδρυμα Ενέργειας, αφού μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που το στελεχώνουν απασχολείται στην Υπηρεσία Ενέργειας και στην Υπηρεσία Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με αποτέλεσμα το εν λόγω υπουργείο να καταβάλλει το ποσό για τη μισθοδοσία των υπό αναφορά υπαλλήλων στο Ίδρυμα Ενέργειας.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, το κράτος μέσω του Ταμείου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Ενέργειας για τιμολογημένες υπηρεσίες που αφορούν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων στα πλαίσια των σχεδίων χορηγιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, στο μέλλον με τη μεταφορά του προσωπικού στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από το υπουργείο και ως εκ τούτου το σχετικό κόστος για την αμοιβή των υπαλλήλων θα μεταφέρεται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ στο υπουργείο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενη επί των προνοιών του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι ως ημερομηνία της σύμβασης εργασίας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που θα μεταφερθούν από το Ίδρυμα Ενέργειας στη δημόσια υπηρεσία θα θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι κάθε εργοδοτούμενος που θα μεταφέρεται στη δημόσια υπηρεσία θα διατηρεί τη μισθοδοτική του κλίμακα και η απασχόλησή του θα θεωρείται συνεχής για σκοπούς μισθοδοσίας.

Τέλος, τοποθετούμενη σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, επισήμανε ότι οι υπό αναφορά εργοδοτούμενοι θα έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου με την κυβέρνηση, όπως ισχύει για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, και ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα ανάγεται στη σφαίρα του ιδιωτικού και όχι του δημόσιου δικαίου.

Σύμφωνα με πρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που θα μεταφερθούν στο δημόσιο τομέα θα έχουν το δικαίωμα μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημέρα που θα τους κοινοποιηθούν οι όροι υπηρεσίας τους να δηλώσουν στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αν δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι οι υπηρεσίες τους τερματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Ενέργειας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου δε θα ασκεί πλέον καμιά αρμοδιότητα παρά μόνο όσες κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια της οριστικής διάλυσής του, σύμφωνα με σχετική διάταξη του καταστατικού του.

Τοποθετούμενη σχετικά, η Κλαδική Συντεχνία των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε επιστολή της ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2015 διατύπωσε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η ενδεχόμενη κατάργηση του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου αποτελεί αρνητική εξέλιξη, καθώς η ίδρυση και λειτουργία του αποσκοπεί στην προώθηση των πολιτικών του κράτους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την εξοικονόμηση ενέργειας με την αυξημένη ευελιξία που προσδίδει σε αυτή το καθεστώς ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου δε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε ενέργεια που να επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εκάστοτε δομή, την ανέλιξη, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εκάστοτε μόνιμων, έκτακτων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του κράτους.

3. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση:

α. επηρεάζει τα εργασιακά συμφέροντα των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία και δημιουργεί προβλήματα στις δομές του δημοσίου, καθώς και δυσμενή διάκριση προς του υπαλλήλους της,
β. έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των μνημονιακών δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για μείωση του μεγέθους της δημόσιας υπηρεσίας.

4. Η προτεινόμενη πρόσληψη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δε γίνεται με βάση τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις πρόνοιες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την πρόσληψη έκτακτων ή και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία.

5. Ο όρος και ο ορισμός που αποδίδεται στον εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό οργανισμό ή/και στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το οποίο είναι ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με τον όρο και τον ορισμό που αποδίδεται στον εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

6. Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρει ρητά ότι οποιαδήποτε μεταφορά των απασχολουμένων από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το οποίο είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, στη δημόσια υπηρεσία παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και γενικότερα το σύνταγμα του κράτους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά από σχετική ερώτηση που τέθηκε από μέλη της επιτροπής, επισήμανε ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην οποία γίνεται αναφορά στην επιστολή της Κλαδικής Συντεχνίας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αφορά τη μεταφορά εργοδοτουμένων από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου στη δημόσια υπηρεσία σε μόνιμες θέσεις και όχι σε θέσεις αορίστου χρόνου, όπως προνοεί το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

 

3 Μαρτίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων