Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος

Χριστάκης Τζιοβάνης

Γιώργος Περδίκης

Σοφοκλής Φυττής

Ευγένιος Χαμπουλλάς

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 11 και 25 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της εταιρείας “WEE Electrocyclosis Cyprus Ltd”.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η παραχώρηση εξουσιών στους επιθεωρητές που διορίζονται δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου, για να προβαίνουν σε εξώδικη ρύθμιση οποιωνδήποτε αδικημάτων προκύπτουν κατά παράβαση των διατάξεων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω της πρόληψης ή μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης ΑΗΗΕ, του περιορισμού των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων αυτών, τα οποία συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ειδικότερα, στους κανονισμούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τις υποχρεώσεις των παραγωγών (κατασκευαστών, εισαγωγέων, αντιπροσώπων) οι οποίοι διαθέτουν για πρώτη φορά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) στην αγορά, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των διανομέων ΗΗΕ και των τεχνικών εγκατάστασης.

2. Τη συλλογή, διάθεση, μεταφορά, επεξεργασία και ανάκτηση ΑΗΗΕ.

3. Τους στόχους για τη συλλογή και ανάκτηση ΑΗΗΕ.

4. Τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ.

5. Την ενημέρωση των καταναλωτών.

6. Τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

7. Την επιθεώρηση και παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ, των παραγωγών ΗΗΕ, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των διανομέων ΗΗΕ και των τεχνικών εγκατάστασης ως προς την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι λόγω της αύξησης του όγκου των ΑΗΗΕ που παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια η σχετική κοινοτική νομοθεσία αναδιαμορφώθηκε, ώστε να καθοριστούν αυστηρότεροι στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο στόχος συλλογής ΑΗΗΕ καθορίζεται στο 45% του πωλούμενου ΗΗΕ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο στόχος αυτός καθορίζεται στο 65% του πωλούμενου ΗΗΕ ή στο 85% των παραγόμενων ΑΗΗΕ.

Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν σχετικά, η ευθύνη για τη διαχείριση του εν λόγω ρεύματος αποβλήτων βαραίνει τον παραγωγό, ο οποίος οφείλει να παρέχει ατομικά ή συλλογικά την απαραίτητη υποδομή στον τελικό χρήστη για επιστροφή των αποβλήτων αυτών.

Όσον αφορά τους κανονισμούς, οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι στοχεύουν τόσο στην καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση της αυξανόμενης ροής των ΑΗΗΕ όσο και στην ενίσχυση του ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές ως προς τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των παραγωγών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, παρ’ όλο που το νομοσχέδιο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29 Ιανουαρίου 2015, τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου 2014. Περαιτέρω, όπως η ίδια ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη παράβασης του κοινοτικού κεκτημένου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία την καλούσε όπως συμμορφωθεί μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Τελωνείων και του ΤΥΠ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου και της εταιρείας “WEE Electrocyclosis Cyprus Ltd” συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να διαφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με το μονοπωλιακό καθεστώς που επικρατεί στη διαχείριση των ΑΗΗΕ, καθώς και για τη μεταφορά ευθυνών και καθηκόντων στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα ΑΗΗΕ χωρίς την παροχή των απαραίτητων εργαλείων στήριξης σε αυτές.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσαν ότι οι παραγωγοί, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, πρέπει κατά την εισαγωγή ΗΗΕ στη Δημοκρατία και πριν από την έξοδό του από το λιμενικό χώρο να παρουσιάζουν στην Αρχή Λιμένων Κύπρου αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων, σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν υποβάλλουν εκ των προτέρων τα εν λόγω στοιχεία στην αρμόδια αρχή.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής επισήμαναν ότι το κόστος διαχείρισης των ΑΗΕΕ δεν πρέπει να μετακυλίεται στους καταναλωτές και παράλληλα εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να παραχωρηθούν κίνητρα προς τους καταναλωτές και τις εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών εκφράστηκαν παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των προνοιών τους για σκοπούς βελτίωσης του κειμένου αυτών, οι οποίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Τη μη επιβολή οποιασδήποτε χρέωσης στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στους καταναλωτές, όταν επιστρέφουν ή παραδίδουν ΑΗΗΕ.

2. Τη συνεργασία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των αδειοδοτημένων συστημάτων για τον καθορισμό των σημείων συλλογής ΑΗΗΕ.

3. Την υποχρέωση των συστημάτων διαχείρισης ΑΗΕΕ να χρηματοδοτούν το κόστος που θα επωμίζονται οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν αυτές επιλέγουν να αναλαμβάνουν τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των ΑΗΗΕ.

4. Τον καθορισμό τελών εξέτασης αίτησης για αδειοδότηση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης της άδειας διαχείρισης.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις και εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως αυτές εξεταστούν και κατατεθεί ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών.

Το αρμόδιο τμήμα, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, προχώρησε σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στη διαμόρφωση του κειμένου των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω και με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2015, κατατέθηκε αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε ειδικότερα η πρόνοια που περιλήφθηκε στους κανονισμούς σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα παραρτήματα των προτεινόμενων κανονισμών, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση ή και ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη στο θέμα αυτό, δήλωσε ότι τα εν λόγω παραρτήματα ρυθμίζουν θέματα τεχνικής φύσεως, όπως είναι ο καθορισμός του ΗΗΕ που εμπίπτει στις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, των ελάχιστων στόχων ανάκτησης και των τεχνικών απαιτήσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ που συλλέγονται, και ως εκ τούτου οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα γίνεται κατόπιν τροποποίησης των αντίστοιχων παραρτημάτων της ευρωπαϊκής Οδηγίας, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συναφώς, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, για σκοπούς αποτελεσματικότερης και ταχύτερης διαδικασίας συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα τεχνικής και διοικητικής φύσεως, κρίνεται ότι η έκδοση διαταγμάτων αποτελεί την καλύτερη πρακτική και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων δημόσια διαβούλευση ή έγκριση ή ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών η επιτροπή προέβη σε παρατηρήσεις νομοτεχνικής φύσεως, καθώς και σε άλλες εισηγήσεις για βελτίωση του κειμένου των κανονισμών και ζήτησε την κατάθεση νέου αναθεωρημένου κειμένου, το οποίο κατατέθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015 για λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου και το τελικό αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, καθώς και την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υποβάλλει την παρούσα έκθεση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

3 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων