Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

 

Παρόντες:
Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέσης
Πρόδρομος Προδρόμου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν, από κοινού, αυθημερόν τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγουσες.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σταύρο Ευαγόρου και Πάμπο Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2015 η εφαρμογή όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος ρυθμίζει τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Νίκο Κουτσού, εκπροσωπούντα τη Συμμαχία Πολιτών, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω βασικού νόμου, ώστε η εφαρμογή των υπό αναφορά διατάξεων να ανασταλεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία ορισμένων προσώπων, περιλαμβανομένης κατοικίας που χρησιμοποιείται βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των €350.000.

2. Ακίνητο το οποίο συνιστά επαγγελματική στέγη η οποία αποτελεί ενυπόθηκο ακίνητο για σκοπούς εξασφάλισης πιστωτικής διευκόλυνσης μέχρι €350.000.

3. Ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο αποτελεί αντικείμενο πιστωτικής διευκόλυνσης κατά την έννοια του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, το οποίο βρίσκεται υπό διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω βασικού νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των αναφερόμενων πιο πάνω διατάξεων μέχρι τις 3 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, η αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για ορισμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία, επειδή μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να θεσμοθετηθεί το εξαγγελθέν από την κυβέρνηση Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοζόταν ταυτόχρονα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε να παρέχεται το δίχτυ προστασίας, που κρίνεται αναγκαίο για ορισμένες περιπτώσεις δανειοληπτών.

Ειδικότερα, η κατάθεση των εν λόγω προτάσεων νόμου κρίθηκε σκόπιμη από τους εισηγητές τους λόγω της πολυπλοκότητας των νομοθετημάτων που βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής και συνιστούν μέρος του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα, καθώς και των πολλών συναφών πτυχών οι οποίες χρήζουν εξέτασης, αλλά και των δυσκολιών που παρατηρούνται σε σχέση με την κατάθεση ενός πρόσθετου σχετικού με το εν λόγω πλαίσιο νομοσχεδίου, αναφορικά με το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαβούλευσης της εκτελεστικής εξουσίας με την τρόικα.

Συναφώς, επιδιώκεται όπως η νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων τυγχάνει εφαρμογής, μόνο εφόσον τεθεί σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα, αφού όμως δοθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση του όλου ζητήματος από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη ρύθμισή του.

Σημειώνεται ότι στις 29 Ιανουαρίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2015, ο οποίος προβλέπει την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που διέπουν τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015. Ο εν λόγω νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και στις 19 Φεβρουαρίου 2015 η Βουλή απέρριψε κατά πλειοψηφία την αναπομπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και η αναπληρώτρια πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης ή της δεύτερης ή της τρίτης πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε η πρόταση νόμου που θα ψηφισθεί να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

 

 

26 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων