Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε η ισχύς του άρθρου 16Α αυτού, το οποίο αφορά πώληση ή εκχώρηση ή διάθεση δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, υπό προϋποθέσεις, να ανασταλεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, απαγορεύεται σε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ), που συστάθηκε στη Δημοκρατία, να πωλεί ή να εκχωρεί ή να διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του δανειακού του χαρτοφυλακίου και/ή των δικαιωμάτων του που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, όπως αυτές ορίζονται στον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμο, εκτός των περιπτώσεων όπου η πώληση ή η εκχώρηση ή η διάθεση γίνεται σε ΑΠΙ στη Δημοκρατία και αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σύμφωνα με στοιχεία και σχετικές επιστολές που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η διάταξη αυτή ενδεχομένως να δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αδειοδοτημένα και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, ενώ παράλληλα ενδεχομένως να αντιτίθεται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πιθανόν να δημιουργείται θέμα προνομιακής μεταχείρισης των ΑΠΙ στη Δημοκρατία έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων αδειοδοτημένων από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η σε πρώτο στάδιο αναστολή της ισχύος του σχετικού άρθρου, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος μελέτης του όλου ζητήματος και των διάφορων πτυχών του από την επιτροπή σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και την αρμόδια εποπτική αρχή. Η περίοδος αναστολής προτείνεται να αρχίσει με τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και να λήξει στις 19 Μαρτίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμορφώνει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

26 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων