Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 25 Νοεμβρίου 2014, στις 2 και 9 Δεκεμβρίου 2014 και στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2015.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), των δημόσιων πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ-ΟΕΒ), του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ-ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΑΙΣΤΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες λειτουργίας του ΚΥΣΑΤΣ με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ειδικότερα, προβλέπονται η συμμετοχή στη σύνθεση του ΚΥΣΑΤΣ και καθηγητών από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, καθώς και η κατάρτιση Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών σε αντικατάσταση των υφιστάμενων Επιτροπών Κρίσεων. Επισημαίνεται ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, στη σύνθεση του ΚΥΣΑΤΣ όσον αφορά τη συμμετοχή καθηγητών συμμετέχουν μόνο όσοι προέρχονται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου ή από πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Όσον αφορά την κατάρτιση Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε αυτό θα περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές προερχόμενοι τόσο από τα δημόσια όσο και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 15 του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών, ώστε αυτοί να εναρμονιστούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο βασικό νόμο ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση του Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών.

Στα πλαίσια της συζήτησης για τα υπό αναφορά θέματα ο πρόεδρος του ΚΥΣΑΤΣ συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όσον αφορά την εισαγωγή του Μητρώου Ανεξάρτητων Κριτών, διαφώνησε όμως με τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΚΥΣΑΤΣ και καθηγητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Όπως σχετικά επισήμανε, η συμμετοχή των εν λόγω καθηγητών στο ΚΥΣΑΤΣ θα δημιουργήσει προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων, αφού οι περισσότεροι τίτλοι σπουδών που υποβάλλονται για αναγνώριση στο ΚΥΣΑΤΣ προέρχονται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η επιτροπή, υπό το φως των έντονων επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από τα μέλη της ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν τη συμμετοχή καθηγητών ιδιωτικών πανεπιστημίων στο ΚΥΣΑΤΣ, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει γραπτώς τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το ειδικό αυτό ζήτημα.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε τις θέσεις της με επιστολή της, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η συμμετοχή καθηγητών ιδιωτικών πανεπιστημίων στο ΚΥΣΑΤΣ προσκρούει στο πνεύμα το οποίο διέπει την υφιστάμενη νομοθεσία, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, ενώ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το ΚΥΣΑΤΣ απολαύει της δέουσας ανεξαρτησίας κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων της αρμοδιότητάς του, χωρίς να υπεισέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του ρυθμίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων.

Αντίθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων, αφού στην ουσία οι τίτλοι που υποβάλλονται για αναγνώριση στις πλείστες των περιπτώσεων προέρχονται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, έκρινε αναγκαίο να διαμορφώσει τα κείμενα των προτεινόμενων νομοθετημάτων, επιφέροντας σε αυτά τις αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να διαγραφούν οι πρόνοιες που αφορούν τη συμμετοχή καθηγητών ιδιωτικών πανεπιστημίων στο ΚΥΣΑΤΣ και στο Μητρώο Ανεξάρτητων Κριτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων