Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμών, ώστε, όταν ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής που διορίζεται από τη σύγκλητο για σκοπούς ετοιμασίας της απαιτούμενης έκθεσης αξιολόγησης σε σχέση με την εκλογή ακαδημαϊκού προσωπικού δεν είναι μέλος του εκλεκτορικού σώματος, να προσκαλείται στη συνεδρίαση του εν λόγω σώματος, για να παρουσιάσει τη σχετική έκθεση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση την υφιστάμενη διαδικασία για την εκλογή του ακαδημαϊκού προσωπικού, όταν ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής δεν είναι μέλος του εκλεκτορικού σώματος, τότε δεν καλείται ενώπιον αυτού, για να παρουσιάσει την τεκμηριωμένη έκθεση της εν λόγω επιτροπής, και σε τέτοια περίπτωση την παρουσίαση της εν λόγω έκθεσης αναλαμβάνει κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη αυτής, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μέλος του εκλεκτορικού σώματος. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε, όταν παρουσιάζεται τέτοια περίπτωση, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής να μπορεί να παρευρίσκεται και να παρουσιάζει τη σχετική έκθεση ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος.

Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, η παρουσίαση της έκθεσης της ειδικής επιτροπής από τον πρόεδρό της ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η παρουσίασή της και να ενισχύεται έτσι η αξιοκρατία και αξιοπιστία του πανεπιστημίου. Συναφώς, ανέφεραν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επηρεάζεται η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος ούτε ο εν λόγω πρόεδρος αποκτά δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, η ρύθμιση συμφωνήθηκε μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του πανεπιστημίου, δηλαδή της συγκλήτου και της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών. Σημειώνεται ότι η προώθηση της ρύθμισης δε συνεπάγεται οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων