Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέσης
Πρόδρομος Προδρόμου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νουρής
Μαρία Κυριακού Αθηνά Κυριακίδου
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασαν από κοινού σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2015, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29 Ιανουαρίου 2015 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατεπίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρούσα τον Υπουργό Οικονομικών και συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 Ιανουαρίου 2015 υπό τη μορφή πρότασης νόμου από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, η οποία κηρύχθηκε επείγουσα και μελετήθηκε αυθημερόν από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 η εφαρμογή όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος ρυθμίζει τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους εισηγητές της σχετικής πρότασης νόμου, η ψήφισή της κρίθηκε αναγκαία, επειδή μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η θεσμοθέτηση του εξαγγελθέντος από την κυβέρνηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοζόταν ταυτόχρονα με τη νομοθεσία που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε να παρέχεται το δίχτυ προστασίας που κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για ορισμένες περιπτώσεις δανειοληπτών.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2015, παρατίθενται αυτούσια και είναι οι ακόλουθοι:

«Ο νόμος που τροποποιεί τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο Ν. αρ. 9/65), δηλαδή ο Νόμος αρ. 142(Ι) του 2014, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 και τέθηκε σε ισχύ στις 9.9.2014. Ο παρών Νόμος αρ. 142(Ι) του 2014 τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναφορικά με ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Με την ισχύ της παρούσας νομοθεσίας ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες της ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία επωφελήθηκε δανειοδότησης γύρω στα €350 εκατομ. στις αρχές Δεκεμβρίου 2014. Επιπρόσθετα αυτού, θα εγκρίνετο επιπρόσθετη δανειοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 85 εκατομ., η οποία έγκριση έχει ανασταλεί. Με την ψήφιση του παρόντος Νόμου και την αναστολή της ψήφισης της νομοθεσίας κλονίζεται η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα τόσο σε σχέση με τους παρόντες δανειστές όσο και τους οποιουσδήποτε νέους δανειστές.

Ο Ν. αρ. 142(Ι)/2014 εκ των πραγμάτων, για να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να εγκριθούν και οι νέοι κανονισμοί πώλησης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κανονισμοί πώλησης βρίσκονται στο Γενικό Εισαγγελέα για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Όταν και εφόσον ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, οι κανονισμοί θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα κατατεθούν για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε εκποίηση ακινήτου.

Επίσης, δεν υπάρχει οποιοδήποτε παράπονο από ενυπόθηκο δανειστή ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στη νομοθεσία [Ν. αρ. 142(Ι)/2014] για εκποίηση ακινήτου.

Σημειώνεται το γεγονός ότι προωθούνται για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλες οι νομοθεσίες που πλαισιώνουν το Σχέδιο Αφερεγγυότητας εντός της επόμενης εβδομάδας, το οποίο γεγονός ήταν απαίτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του αναπεμφθέντος νόμου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλύοντας περαιτέρω τους λόγους της αναπομπής, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων δεν τυγχάνουν εφαρμογής, μέχρις ότου θεσπιστούν και τεθούν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί με τους οποίους θα ρυθμίζονται οι λεπτομερείς διαδικασίες δημοπρασίας ενυπόθηκων ακινήτων. Συγκεκριμένα, η ίδια αξιωματούχος διατύπωσε τη θέση της κυβέρνησης ότι η θέσπιση των εν λόγω κανονισμών, των οποίων οι διατάξεις θα είναι εφαρμοστικές σχετικών διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, πρέπει να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη θεσμοθέτηση του νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Σε σχέση με το όλο θέμα της θεσμοθέτησης του νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, η υπουργός ενημέρωσε τις επιτροπές ότι είναι ήδη κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής πέντε από τα έξι συναφή νομοθετήματα και ότι το τελευταίο νομοσχέδιο, που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα ενώπιον του σώματος έχει ετοιμαστεί ως προσχέδιο νομοσχεδίου, έχει ήδη τύχει της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και θα προωθηθεί στη Βουλή, όταν πλέον εγκριθεί από την τρόικα. Το εν λόγω νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ίδια, θα ρυθμίζει θέματα σε σχέση με τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, που πρωταρχικός στόχος τους θα είναι η διαφύλαξη της κύριας κατοικίας, καθώς και θέματα που αφορούν τα σχέδια απαλλαγής οφειλών για φυσικά πρόσωπα.

Η ίδια αξιωματούχος σημείωσε περαιτέρω την ανάγκη διαφύλαξης της αξιοπιστίας της χώρας, διατήρησης και ενίσχυσης της προοπτικής πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές, καθώς και αξιοποίησης του σημαντικού εργαλείου ποσοτικής χαλάρωσης που έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και την απεξάρτησή της από την τρόικα.

Συναφώς, για τους πιο πάνω λόγους η υπουργός διαβίβασε την έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας η Βουλή να αποδεχτεί την αναπομπή και να μην επιμείνει στην αναστολή της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, όπως αυτή προτείνεται σύμφωνα με τον αναπεμφθέντα νόμο, αλλά ούτε και να την επεκτείνει. Ταυτόχρονα, διαβίβασε την εισήγηση της κυβέρνησης όπως η Βουλή ψηφίσει σχετική νομοθεσία για αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 μόνο αναφορικά με ενυπόθηκα ακίνητα που αποτελούν την κύρια κατοικία μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, προς αποφυγή οποιωνδήποτε αντιδράσεων και επιπλοκών. Με την προτεινόμενη αυτή αναστολή θα παρασχεθεί στη Βουλή ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της εξέτασης των νομοθετημάτων που βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ενώπιόν της και συνιστούν μέρος του προτεινόμενου νομοθετικού Πλαισίου Αφερεγγυότητας, καθώς και για την κατάληξη με την τρόικα επί του τελευταίου συναφούς προς κατάθεση στο σώμα νομοσχεδίου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τις επιτροπές ότι οι διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 δεν τυγχάνουν εφαρμογής λόγω της απουσίας θέσπισης των αναγκαίων κανονισμών με τους οποίους θα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων. Παράλληλα, επί του ίδιου ζητήματος ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε ότι προσχέδιο των εν λόγω κανονισμών έχει τύχει της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και απεστάλη στο αρμόδιο υπουργείο για κατάθεση ενώπιον του σώματος, αφού προηγηθεί η σχετική έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

2. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, μη αποδεχόμενοι τους λόγους της αναπομπής, τάσσονται εναντίον της αποδοχής της.

3. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποδεχόμενοι τους λόγους της αναπομπής, τάσσονται υπέρ της αποδοχής της.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών τους, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλουν την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης επί της αναπομπής.

 

 

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων