Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου  
   

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, η συζήτηση των κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 18 Δεκεμβρίου 2014, γιατί εν τω μεταξύ διαπιστώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών μικρής έκτασης ασάφειες και κενά.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η θέσπιση κανονισμών αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου.

Με βάση τις υπό αναφορά διαπιστώσεις, η επιτροπή κάλεσε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να τις εξετάσει και να την ενημερώσει σχετικά στην επόμενη προγραμματισθείσα συνεδρία της.

Το εν λόγω τμήμα διεξήλθε τις παρατηρήσεις της επιτροπής και διαμόρφωσε εκ νέου το κείμενο των κανονισμών, στο οποίο συμπεριέλαβε τις μικρής έκτασης παρατηρήσεις της επιτροπής, που εντοπίζονταν στη διαδικασία που ακολουθείται, σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαφωνεί με τις συστάσεις του επιβλέποντος μηχανικού ή του επιθεωρούντος μηχανικού. Συμπεριέλαβε επίσης και άλλες παρατηρήσεις που έκρινε ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν στους κανονισμούς, οι οποίες αφορούσαν τα γλωσσικά κριτήρια που απαιτούνται για την εγγραφή των προσοντούχων μηχανικών στους σχετικούς καταλόγους.

Ακολούθως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διεξήλθε το διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουάριου και 5 και 12 Φεβρουαρίου 2015, στην παρουσία εκπρόσωπων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπηθήκαν στις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής.

Κατά τη συζήτηση του νέου διαμορφωμένου κείμενου στην επιτροπή η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με μερικές μόνο εισηγήσεις του τμήματος, όπως αυτές παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής, και πρότεινε όπως διαμορφωθεί εκ νέου το κείμενο των κανονισμών, ώστε να συνάδει με τις εισηγήσεις της.

Ειδικότερα, η ίδια εισηγήθηκε μεταξύ άλλων όπως διαγραφούν από το διαμορφωμένο κείμενο οι παράγραφοι (3), (4) και (5) του Κανονισμού 11, που αφορούν τη διαδικασία που ακολουθείται, σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαφωνεί με συστάσεις του επιβλέποντος μηχανικού ή του επιθεωρούντος μηχανικού, καθώς οι εν λόγω πρόνοιες κρίθηκαν ασύμβατες με τις αντίστοιχες του εξουσιοδοτικού νόμου. Πρόσθεσε δε ότι, αν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιθυμεί να εντάξει τις εν λόγω πρόνοιες στην υπό αναφορά διαδικασία, πρέπει να προχωρήσει σε σχετική τροποποίηση του εξουσιοδοτικού νόμου.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν έφερε ένσταση στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη διαγραφή των παραγράφων (3), (4) και (5) του Κανονισμού 11.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε εκ νέου το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, επιφέροντας ταυτόχρονα σε αυτό και τις αναγκαίες νομοτεχνικής φύσεως διορθώσεις, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την ίδια σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων