Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΕΕΚΛΚ), του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η πληρέστερη εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Επιπρόσθετα με την προτεινόμενη τροποποίηση, υλοποιούνται οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο που αφορούν τη μεταρρύθμιση Ρυθμιζόμενων Επαγγελμάτων (Regulated Professions).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, προτείνονται τροποποιήσεις που αποβλέπουν κυρίως στην ερμηνεία, στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, στην άσκηση του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας στη Δημοκρατία από εγγεγραμμένους κοινωνικούς λειτουργούς κρατών μελών και στην παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς λειτουργούς τρίτων χωρών. Περαιτέρω, με βάση την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, αναγνωρίζεται στην Κύπρο το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε αδειούχους επαγγελματίες από άλλα κράτη μέλη, καθώς και τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων τροποποιείται το άρθρο 2 του υφιστάμενου νόμου με την προσθήκη νέων όρων και της ερμηνείας τους, αντικαθίσταται το άρθρο 4, που αφορά την ίδρυση και σύνθεση του Συμβουλίου, αντικαθίσταται το άρθρο 8, που αφορά τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο, και προστίθενται τα νέα άρθρα 8Α και 8Β, που αφορούν την ανανέωση πιστοποιητικού εγγραφής και την προσωρινή παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας στη Δημοκρατία, αντίστοιχα. Επίσης, προστίθεται το νέο άρθρο 8Γ, που αφορά την παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς λειτουργούς τρίτων χωρών, αντικαθίσταται το άρθρο 10, το οποίο αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, και τέλος προστίθεται το νέο άρθρο 10Α, το οποίο αφορά το διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο, καθώς και με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω Οδηγίες ήταν το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 22 Ιανουαρίου 2015.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

16 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων