Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2015 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους €215.000 και έσοδα του ιδίου ύψους τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του συμβουλίου αφορούν μεταξύ άλλων την αντιμισθία των μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθώς και τις συνεισφορές στα διάφορα ταμεία (74.732), λειτουργικά έξοδα γραφείου (35.080), εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (16.300) και σύμβαση υπηρεσιών (€68.000).

Όπως είναι γνωστό, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο συστάθηκε με βάση τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή, το συμβούλιο έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη:

1. να παρέχει εκ των προτέρων αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων της κυβέρνησης που ετοιμάζονται στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού και του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής με σκοπό την υιοθέτησή τους,

2. να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3. να παρέχει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δημόσια αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής,

4. να παρέχει εκτιμήσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται, σε σχέση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες,

5. να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα στον τομέα των δημόσιων οικονομικών τα οποία του ανατίθενται στα πλαίσια του σχετικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει ως αποστολή τη δημόσια, έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, ο οποίος ενδεχομένως να συνεπάγεται τη λήψη κοινωνικά επώδυνων μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Σημειώνεται ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2014 την πρώτη του Φθινοπωρινή Έκθεση, στην οποία γίνεται μια γενική ανασκόπηση των προβλέψεων για τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας από διάφορους οργανισμούς και φορείς, παρατίθεται η αξιολόγηση των προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 και αναλύονται οι κυριότεροι, κατά την άποψη του συμβουλίου, κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της Κύπρου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τον Απρίλιο του 2015 θα εκδοθεί η Εαρινή Έκθεση του συμβουλίου, η οποία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων του 2014 σε σχέση με τους κανόνες που προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους, καθώς και αξιολόγηση των ανώτατων ορίων και μέτρων πολιτικής που θα περιληφθούν στο τρέχον στρατηγικό πλαίσιο.

Κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής για το υπό συζήτηση θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους σε σχέση με τις πρόνοιες και τις προτεινόμενες δαπάνες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2015, αφού προηγουμένως τύχει σχετικής διόρθωσης ο Πρώτος Πίνακας του νομοσχεδίου, στον οποίο εκ παραδρομής περιλήφθηκαν ορισμένες δαπάνες. Για σκοπούς της εν λόγω διόρθωσης απεστάλη στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2015, όπως αυτές έχουν διαφοροποιηθεί βάσει της υποβληθείσας σύμφωνα με τα πιο πάνω διόρθωσης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, επεξηγώντας την τοποθέτησή τους, δήλωσαν ότι διαφωνούν με τους γενικότερους λόγους και σκοπούς σύστασης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθότι, κατά την άποψή τους, το εν λόγω όργανο συντείνει περισσότερο στη διατήρηση και επιβολή άδικων και αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας, που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αντί στην αποτελεσματική αξιολόγηση και στο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών και περαιτέρω αποτελεί εργαλείο επιβολής των ακραίων δημοσιονομικών πολιτικών που έχουν επιβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από την τρόικα.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων