Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2015 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2015 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €33.369.200 και έσοδα ύψους €31.810.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€21.739.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€8.746.580).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2015 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €33.369.200, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €33.483.600 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων τρέχουσες δαπάνες (€7.224.170), αναπτυξιακές δαπάνες (€25.945.030) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σε σχέση με τον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €25.400.000, σε σύγκριση με €24.840.000 το 2014, που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης (προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης): €16.000.000.

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες: €469.410.

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: €8.919.560.

4. Έρευνες και μελέτες: €11.000.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό προκύπτει έλλειμμα ύψους €1.559.200, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΑνΑΔ, για την ετοιμασία του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2015 έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, καθώς και η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης που έχει υπογραφτεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας. Περαιτέρω, λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι της Αρχής που καθορίστηκαν για το έτος (με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της) και οι στρατηγικές επιδιώξεις της.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής για το έτος 2015 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των ανέργων, του αδρανούς δυναμικού με έμφαση στους νέους και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και των μακροχρόνια ανέργων.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

3. Την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΑνΑΔ, για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι προτεραιότητας για το έτος 2015:

1. Συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση.

2. Προώθηση της διά βίου μάθησης των απασχολουμένων.

3. Ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

4. Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

5. Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.

6. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της ΑνΑΔ, η αξιοποίηση των μελετών που διενεργεί, καθώς και η λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ δήλωσαν σε σχέση με τα πιο πάνω ότι, με βάση τα αποτελέσματα μελετών αξιολόγησης των προγραμμάτων της Αρχής που έχουν διενεργηθεί τόσο από την ίδια όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να παρέχονται.

Αναφορικά με τις μελέτες που διενεργεί η ίδια η Αρχή, οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν ότι αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό και υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς αξιοποίησής τους. Επιπρόσθετα και όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, δήλωσαν ότι επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού κατά τα δύο τελευταία χρόνια υποβλήθηκαν 2 300 αιτήσεις πιστοποίησης, εκ των οποίων πιστοποιήθηκαν οι 1 000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ για το έτος 2015.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων