Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 4ης Οκτωβρίου 2012 και της 12ης Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της ΠΟΒΕΚ, της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΣΕΑΚ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί Λευκωσίας, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (TRAVEL EXPRESS), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί Πάφου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί και των ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσίας οχημάτων πολυτελείας. Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΠΣΕΑ, η Παγκύπρια Ένωση Αστικών Ταξί (ΠΕΑΤ), τα Αστικά Ταξί Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Αεροδρομίου Λάρνακας, ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Λάρνακας Άγιος Χριστόφοροςˮ, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της παροχής δικαιώματος χρήσης οχημάτων πολυτελείας με τους οδηγούς τους στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθ. 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά». Η εν λόγω Οδηγία αφορά στην καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης στις δραστηριότητες των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της υπηρεσίας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οχημάτων πολυτελείας με τους οδηγούς τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, το υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την πρόσβαση στο δικαίωμα χρήσης οχημάτων πολυτελείας με τους οδηγούς τους για σκοπούς εναρμόνισης με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας και που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την ελεύθερη πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία σε όσους πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια.

2. Τη χορήγηση έγκρισης για άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο.

3. Τις προϋποθέσεις αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης, το δικαίωμα μεταβίβασης και αλλαγής στην κυριότητα της επιχείρησης και τις ποινές σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος, όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί τάχιστα, καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαδικασία παράβασης, αφού θα έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας το αργότερο μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2009.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού και του ΚΟΤ συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, καθώς και οι εκπρόσωποι των οχημάτων ταξί διαφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν την ερμηνεία του όρου “όχημα πολυτελείαςˮ, υποστηρίζοντας ότι ο όρος είναι διευρυμένος σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οδηγών ταξί. Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους σε μια περίοδο που το επάγγελμά τους έχει ήδη επηρεαστεί δυσμενώς λόγω οικονομικής κρίσης.

Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως οι διατάξεις που αφορούν τα εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, και αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης άσκησης του επαγγέλματος τροποποιηθούν, ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ο οποίος καθορίζει ανάλογα εχέγγυα, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει άδεια οδικής χρήσης ταξί, δηλαδή να είναι κάτοχος οχήματος ταξί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει εκ νέου τις αμφισβητούμενες διατάξεις και, αφού διαβουλευθεί περαιτέρω τόσο με τους εκπροσώπους οχημάτων ταξί όσο και με τους εκπροσώπους οχημάτων πολυτελείας, σε συνεργασία και με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, να καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με όσο το δυνατό πιο συγκλίνουσες απόψεις για ολοκλήρωση της συζήτησής του.

Το αρμόδιο υπουργείο, ακολουθώντας τις υποδείξεις της επιτροπής, επανεξέτασε τις πιο πάνω διατάξεις του νομοσχεδίου στα πλαίσια συζήτησής τους με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο για συνέχιση της συζήτησής του. Στο εν λόγω κείμενο γίνεται εισήγηση για αναθεώρηση της προτεινόμενης πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά την ερμηνεία του όρου “όχημα πολυτελείαςˮ, στην οποία καταγράφονται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του οχήματος αυτού.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής, στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, διαφάνηκε ότι οι εκπρόσωποι των οχημάτων ταξί εξακολουθούσαν να διαφωνούν με την ερμηνεία του πιο πάνω όρου όπως αυτή διατυπώθηκε στο αναθεωρημένο κείμενο. Ωστόσο, στην ίδια συνεδρία διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εκπρόσωποι των οχημάτων πολυτελείας όσο και οι εκπρόσωποι των οχημάτων ταξί είχαν συγκλίνουσες απόψεις για το περιεχόμενο του όρου “όχημα πολυτελείαςˮ και συγκεκριμένα εισηγήθηκαν διαγραφή από αυτόν της κατηγορίας Μ1 τύπου σεντάν (sedan) και της κατηγορίας των παλαιών οχημάτων. Με βάση τα νέα δεδομένα, η επιτροπή ζήτησε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως αναθεωρήσουν εκ νέου το περιεχόμενο του όρου “όχημα πολυτελείαςˮ, έτσι ώστε να διαγραφούν από αυτό οι πιο πάνω κατηγορίες, και επανέλαβε εκ νέου το αίτημά της για αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τα εχέγγυα αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις αρχικές της υποδείξεις.

Συναφώς, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο εισηγήθηκαν τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου “όχημα πολυτελείας” της κατηγορίας οχήματος Μ1 τύπου σεντάν και την αναθεώρηση της πρόνοιας για τα εχέγγυα αξιοπιστίας, εμμένοντας στην αρχική τους θέση για συμπερίληψη στην υπό συζήτηση ερμηνεία της κατηγορίας των παλαιών οχημάτων. Παρά την πιο πάνω τοποθέτηση των κυβερνητικών αρμοδίων, κατά τη διάρκεια της εν λόγω συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, προσήλθε με καθυστέρηση σε αυτήν η εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία ενημέρωσε την επιτροπή ότι τελικά το αρμόδιο υπουργείο συναινεί στις αναφερόμενες υποδείξεις της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης και της εισήγησης για διαγραφή από την υπό συζήτηση ερμηνεία της κατηγορίας των παλαιών οχημάτων, και ζήτησε την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου από την ολομέλεια του σώματος όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε. Σημειώνεται ότι στο τελικό διαμορφωμένο κείμενο περιλαμβάνονται επιπρόσθετες, περιορισμένης έκτασης, νομοτεχνικές αλλαγές ως συνέπεια των πιο πάνω τροποποιήσεων.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του τελικού αναθεωρημένου κειμένου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

  

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων