Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Ευγένιος Χαμπουλλάς Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο υιοθετούνται οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορθή μεταφορά του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο (ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο (α) της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται όπως:

1. στην άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, περιλαμβάνονται και πληροφορίες που αφορούν την υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί για τις αεροπορικές δραστηριότητες,

2. στις περιπτώσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ο οποίος διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης που έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορών,

3. στις περιπτώσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία ως εντεταλμένο κράτος υποβάλλει αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ο οποίος δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η αίτηση συνοδεύεται με στοιχεία που να αιτιολογούν το εν λόγω αίτημα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”, όπου εντοπίστηκαν συγκεκριμένες παραλείψεις σχετικά με τη μεταφορά της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων