Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού
Eυγένιος Χαμπουλλάς Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2015 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει δαπάνες και έσοδα του ίδιου ύψους (€99.760.000) σε σύγκριση με ποσό ύψους €99.000.040 για το 2014.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

   

1. Διαχειριστικά έξοδα

5.539.127

2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

46.000.000

3. Σπουδές

44.999.970

4. Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια

10

5. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

1.000.000

6. Επαγγελματική Δραστηριοποίηση

10

7. Σωματεία, Οργανώσεις

10

8. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

  22.070.863

9. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων

  10

10. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

  26.000.000

11. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

  150.000

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €45.000.000 από το συνολικά προϋπολογισθέν ποσό προορίζεται για σπουδαστικά δάνεια, ενώ ποσό ύψους €1.000.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2015 προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας που προορίζονται για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2015 ανέρχεται σε €27.759.960, σε σύγκριση με €27.000.000 για το 2014. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €2.387.597 αφορά διαχειριστικά έξοδα, ποσό ύψους €3.301.500 τραπεζικά τέλη, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους €22.070.863 αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.

Στα προϋπολογισθέντα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €46.000.010, προερχόμενο από άτοκο δάνειο από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας με σκοπό την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, ποσό ύψους €26.000.000 με σκοπό αποπληρωμές δανείων και τόκων, καθώς και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €8.500.000, σε σύγκριση με αντιστοίχως παρασχεθείσες εγγυήσεις ύψους €15.000.000 για το 2014, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στεγαστικούς σκοπούς.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

   

1. Κρατική χορηγία

  27.759.960

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  46.000.010

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

   

26.000.000

4. Άλλα έσοδα

  30

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή τόνισε ότι, παρά την οικονομική κρίση που πλήττει την Κύπρο και την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του φορέα δε θα πρέπει να μειώνεται, αλλά αντίθετα να αυξάνεται κάθε χρόνο προς ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου.

Συναφώς, ο πρόεδρος του φορέα ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί 50 000 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε1 δις υπό μορφή δανείων και σε500 εκατομ. περίπου υπό μορφή εγγυήσεων. Ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε περαιτέρω ότι κατά το έτος 2015 αναμένεται να εξεταστεί αριθμός 5 500 αιτήσεων και να εγκριθούν 3 500 αιτήσεις για σκοπούς παραχώρησης δανείων ύψους 200 εκατομ. Τόνισε επίσης ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης αιτήσεων για παραχώρηση δανείων έχει μειωθεί, τη στιγμή που ο αριθμός αιτήσεων έχει κατά μέσο όρο αυξηθεί σε ποσοστό 23%.

Ο χρόνος αναμονής αναλύεται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Σπουδαστικά δάνεια, τρείς μήνες.

2. Στεγαστικά δάνεια, είκοσι τέσσερις μήνες περίπου.

3. Επαγγελματικά δάνεια, αμέσως.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία όσον αφορά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτά τυγχάνουν άμεσης εξέτασης. Συναφώς, κατά το έτος 2014 εξετάστηκαν 5 500 συνολικά αιτήσεις δανείων, ενώ η αναδιάρθρωση δανείων προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς, με χρόνο εξέτασης ο οποίος δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε μέρες.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του φορέα δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής ότι τα κριτήρια παραχώρησης δανείων θα επανεξεταστούν, ενώ ταυτόχρονα θα εκπονηθούν επιπρόσθετα σχέδια με σκοπό τη στήριξη των προσφύγων, των οποίων οι ανάγκες είναι εκ των πραγμάτων πιο επιτακτικές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος .

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων