Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2014 και στις 28 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αρχικά είχε κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία ήταν η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις παραγράφους 6 έως 10 του άρθρου 9 και τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 26 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)».

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλεπόταν τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου [Ν 165(Ι)/2002], έτσι ώστε να προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Να παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής και εκπροσώπησης σε αιτητή διεθνούς προστασίας ο οποίος:

α. ασκεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά οποιασδήποτε δυσμενούς απόφασης η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου και θίγει ατομικά τον εν λόγω αιτητή και η οποία αφορά είτε την παροχή είτε την απόσυρση είτε τον περιορισμό πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ είτε τη διαμονή είτε την ελεύθερη κυκλοφορία των αιτητών διεθνούς προστασίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας,

β. ασκεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά διοικητικής πράξης η οποία εκδίδεται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου και έχει ως έννομο αποτέλεσμα την κράτησή του ή

γ. αιτείται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την έκδοση εντάλματος habeas corpus βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 155 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας της κράτησής του.

2. Να παρέχεται δυνατότητα σε αιτητή που βρίσκεται υπό κράτηση να προσέρχεται με τη συνοδεία της αστυνομίας στο Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που του παρέχεται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής διαφάνηκε ότι μέρος του νομοσχεδίου προβλέπει την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής για την άσκηση δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου δικαιώματος προσφυγής σε δικαστήριο της Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι το σχετικό δικαίωμα δεν παρέχεται από τον περί Προσφύγων Νόμο.

Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι η παροχή του εν λόγω δικαιώματος προσφυγής περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών και ότι οι προτεινόμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόνοιες για την παροχή νομικής αρωγής θα καταστούν εφαρμοστέες, όταν και εφόσον τέτοιο δικαίωμα προβλεφθεί στον περί Προσφύγων Νόμο. Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι ορισμένες από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία τόσο με την Οδηγία 2013/33/ΕΕ όσο και με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι παρέχεται δικαστική αρωγή σε όσους δε διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για τις πρόνοιες αυτές, συνέχισε η ίδια, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας και στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής η Δημοκρατία έλαβε ήδη προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση των κυβερνητικών αρμοδίων για άμεση προώθηση του νομοσχεδίου προς συμμόρφωση της Δημοκρατίας με το κοινοτικό κεκτημένο, αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη των πιο πάνω αρμοδίων να προωθήσει μόνο το μέρος του νομοσχεδίου το οποίο αφορά τη σχετική διαδικασία παράβασης, κρίνοντας ότι δεν είναι νομικά ορθό να προωθηθεί το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου, αφού αυτό προβλέπει την παροχή νομικής αρωγής για δικαίωμα το οποίο δεν έχει ακόμα θεσπιστεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου σε αντικατάσταση του αρχικού νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι θα προωθήσει στη Βουλή άλλο νομοσχέδιο, στο οποίο θα περιληφθούν οι πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου οι οποίες δεν προωθούνται στο παρόν στάδιο.

Ειδικότερα, το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει πρόνοιες με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 6Β του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, έτσι ώστε να προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής νομικής αρωγής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε αιτητή διεθνούς προστασίας ο οποίος:

α. ασκεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά διοικητικής πράξης η οποία έχει ως έννομο αποτέλεσμα την κράτησή του ή

β. αιτείται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την έκδοση εντάλματος habeas corpus βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 155 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας της κράτησής του.

2. Να παρέχεται δυνατότητα σε αιτητή που βρίσκεται υπό κράτηση να προσέρχεται με τη συνοδεία της αστυνομίας στο Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που του παρέχεται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προαναφερόμενη προειδοποιητική επιστολή περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην πρακτική δυσκολία αιτητή που κρατείται σε φυλακή να καταθέσει αίτηση για νομική αρωγή, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 6Β του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, με το οποίο του παρέχεται το δικαίωμα αυτό, πρέπει να παρευρίσκεται ο ίδιος στο δικαστήριο για την κατάθεση της αίτησης.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σημείωσε ότι, ενώ το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει άμεση ισχύ, δεν εφαρμόζεται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας, γιατί, όπως αναφέρθηκε σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός για την εφαρμογή του.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

 

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων