Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου και στις 17 Νοεμβρίου 2014, καθώς και στις 19 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Κλάδου Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΠΟΑΑ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων (ΠΟΑΠ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, ώστε να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός της έκδοσης του εν λόγω δελτίου, να διευρυνθεί ο ορισμός των δικαιούχων και να απλοποιηθεί η δομή και το περιεχόμενο του σχετικού παραρτήματος του υφιστάμενου νόμου σε σχέση με την έκδοση του δελτίου και τα προνόμια στάθμευσης, έτσι που να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια κατά την εφαρμογή του εν λόγω θεσμού.

Ειδικότερα, αναλύοντας η διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7Α του υφιστάμενου νόμου, καθώς και του σχετικού παραρτήματός του, παραχωρείται το δικαίωμα προνομιακής στάθμευσης σε άτομα με αναπηρίες, με σκοπό τη διευκόλυνση της διακίνησής τους.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι για κατοχή και χρήση του σχετικού δελτίου στάθμευσης, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι οι πιο κάτω κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες:

1. Άτομα με αναπηρία τα οποία λαμβάνουν επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και άτομα τα οποία θα δικαιούνταν το συγκεκριμένο επίδομα, αν είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο στο σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας.

2. Τυφλά άτομα.

3. Άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν λάβει οικονομική βοήθεια για απόκτηση αναπηρικού οχήματος.

4. Άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ίδια στην επιτροπή, με βάση την πιο πάνω κατηγοριοποίηση, αποκλείονται από το δικαίωμα κατοχής δελτίου στάθμευσης πολλά άτομα με κινητικές δυσκολίες τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη το δικαίωμα προνομιακής στάθμευσης για διευκόλυνση της διακίνησής τους. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, υπό το φως της πιο πάνω διαπίστωσης, έκρινε σκόπιμη την προώθηση του προτεινόμενου νόμου, που αποσκοπεί κυρίως στη διεύρυνση του ορισμού του δικαιούχου δελτίου στάθμευσης. Η ίδια επισήμανε περαιτέρω ότι η εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου δε συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική δαπάνη, αφού το δελτίο στάθμευσης εκδίδεται δωρεάν για τους δικαιούχους από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προχώρησε σε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) για το όλο θέμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία Νόμο, ωστόσο, από τις εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ μόνο ορισμένες έχουν ενσωματωθεί στον προτεινόμενο νόμο.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, καταθέτοντας γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ΚΥΣΟΑ διαφωνεί με την πρόνοια του νομοσχεδίου με βάση την οποία το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τους αιτητές δελτίου στάθμευσης για αξιολόγηση και εισηγείται όπως η πρόνοια αυτή αντικατασταθεί με την παροχή δυνατότητας να καλούνται οι εν λόγω αιτητές για πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας τους.

Σημειώνεται ότι, όπως επισήμανε στην επιτροπή η διευθύντρια του πιο πάνω αρμόδιου τμήματος, η παραχώρηση του δελτίου στάθμευσης σε μη τεκμηριωμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνεται μετά από αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας τους. Ωστόσο, η ίδια δεν έφερε ένσταση όπως ενσωματωθεί στον προτεινόμενο νόμο η πρόνοια για πιστοποίηση της αναπηρίας. Ως εκ τούτου, η επιτροπή, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του προτεινόμενου νόμου.

2. Η ΚΥΣΟΑ έχει ως πάγιο αίτημά της τη συμπερίληψη στους δικαιούχους του δελτίου στάθμευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία, γι’ αυτό και εισηγείται τη διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιας με βάση την οποία καθίστανται δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης τα άτομα με νοητική αναπηρία υπό την προϋπόθεση ότι αυτά αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, η ΚΥΣΟΑ θεωρεί ότι δικαιούχοι του δελτίου στάθμευσης θα πρέπει να είναι όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κινητικών προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι η διευθύντρια του πιο πάνω αρμόδιου τμήματος δήλωσε στην επιτροπή ότι, λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου αριθμού χώρων στάθμευσης για τους κατόχους του δελτίου προνομιακής στάθμευσης, τυχόν υιοθέτηση της εισήγησης αυτής θα περιορίσει τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χώρων στάθμευσης.

3. Η ΚΥΣΟΑ διαφωνεί με την πρόνοια σε σχέση με την προνομιακή στάθμευση σε δρόμους με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή για τρεις ώρες και εισηγείται την ελεύθερη στάθμευση σε όλους τους δρόμους με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή.

Σημειώνεται ότι η διευθύντρια του αρμόδιου τμήματος επισήμανε στην επιτροπή ότι τυχόν υιοθέτηση αυτής της εισήγησης ελλοχεύει κινδύνους για την οδική ασφάλεια για το σύνολο των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης επί του προτεινόμενου νόμου, υποβλήθηκε αίτημα από την ΠΟΑΠ για τη συμπερίληψη των αναπήρων πολέμου στους δικαιούχους δελτίου στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος της επιτροπής, με επιστολή του προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαβίβασε την παράκληση της επιτροπής όπως έχει την επίσημη θέση του υπουργείου σε σχέση με το υπό αναφορά αίτημα. Περαιτέρω, ο ίδιος, μέσω άλλης επιστολής, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών όπως ενημερωθεί η επιτροπή για τον ακριβή αριθμό των προσώπων που, σύμφωνα με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, είναι τραυματίες πολέμου.

Ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Στον προτεινόμενο νόμο αποτελεί κριτήριο για την εξασφάλιση δελτίου στάθμευσης η σοβαρότητα των περιορισμών που προκαλεί η αναπηρία στη διακίνηση του ατόμου, ώστε αυτό να χρειάζεται το δελτίο προνομιακής στάθμευσης.

2. Οι ανάπηροι πολέμου με σοβαρή αναπηρία θα καλύπτονται με βάση τα κριτήρια αναπηρίας, όπως αυτά καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, εντούτοις πρόσωπα με αναπηρία ελαφριάς μορφής δε θα καλύπτονται.

3. Λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου αριθμού χώρων στάθμευσης που καθορίζονται ως τέτοιοι χώροι για τους κατόχους του δελτίου προνομιακής στάθμευσης, η ενδεχόμενη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων με την προσθήκη των ατόμων με ελαφριά αναπηρία θα περιορίσει τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι ο αριθμός των παθόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2014 ήταν 1 882 άτομα, εκ των οποίων τα 814 είναι ανάπηροι.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

1. Καθίσταται επιτακτικά αναγκαία η εφαρμογή των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας.

2. Δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες και παρατηρείται συχνά παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας με την κατάληψη των χώρων αυτών από μη δικαιούχους.

3. Καθίσταται αναγκαία η αύξηση τόσο των χώρων στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες όσο και η αύξηση των ποινών για τους παραβάτες.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε γραπτώς από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφορικά με τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες σε παγκύπρια βάση, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από όλους τους επαρχιακούς μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες στο κυρίως οδικό δίκτυο (αυτοκινητόδρομοι, υπεραστικοί δρόμοι και κύριες οδικές αρτηρίες εντός πόλεων). Για τους δρόμους εντός των δημοτικών ορίων οι χώροι στάθμευσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών αρχών (δημαρχεία και κοινοτικά συμβούλια). Επισημαίνεται ότι μερικοί δρόμοι που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων διαθέτουν χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, αλλά δυστυχώς οι χώροι αυτοί είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

2. Για τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες σε υφιστάμενα κυβερνητικά κτίρια υποβλήθηκαν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την επαρχία Λευκωσίας, όπου εδρεύουν οι πλείστες κυβερνητικές υπηρεσίες, τα οποία συγκέντρωσε το γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λευκωσίας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι σ’ ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και σε ορισμένα κτίρια όπου υπάρχουν τέτοιοι χώροι αυτοί είναι περιορισμένοι.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, λόγω της προτεινόμενης με το νομοσχέδιο αύξησης των δικαιούχων δελτίου στάθμευσης, οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης τόσο στο οδικό δίκτυο, όπου αυτοί υπάρχουν, όσο και σε κυβερνητικά κτίρια θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους δικαιούχους, γι’ αυτό και θα πρέπει να ληφθούν οι ανάλογες πρόνοιες για αύξηση του αριθμού τους.

Περαιτέρω, για το πιο πάνω ζήτημα σχετικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην επιτροπή και από επιμέρους κοινοτικά συμβούλια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε στους δικαιούχους δελτίου στάθμευσης να περιληφθούν και οι ανάπηροι πολέμου, με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την ίδια πιο πάνω πλειοψηφία, τάσσεται υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, και εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων