Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την 20ή Ιανουαρίου 2015. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος στις 29 Ιανουαρίου 2015, η επιτροπή επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στην ολομέλεια του σώματος κυκλοφόρησαν τροπολογίες του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε σχετική επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), που στάλθηκε στον Πρόεδρο και στα μέλη της Βουλής, στην οποία διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Η ΚΥΣΟΑ διαφωνεί με την ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο, έπειτα από εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, πρόνοιας για συμπερίληψη στους δικαιούχους δελτίου στάθμευσης και των αναπήρων πολέμου, με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. Συγκεκριμένα, άποψη της ΚΥΣΟΑ είναι ότι η πιο πάνω πρόνοια δε συνάδει με τις πρόνοιες του ορισμού του όρου αναπηρία στο βασικό νόμο και ειδικότερα με την προϋπόθεση ότι η ανεπάρκεια ή μειονεξία ενός ατόμου πρέπει να μειώνει ουσιωδώς ή να αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΣΟΑ, με τις προτεινόμενες στο νομοσχέδιο διατάξεις, βάσει των οποίων δικαιούχοι του δελτίου στάθμευσης θα είναι «τα άτομα των οποίων η αναπηρία τους συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας πέραν του 39%», διασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και των παθόντων αναπήρων, θα έχουν ισότιμα δικαίωμα σε δελτίο στάθμευσης, με βάση τις διατάξεις του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου και του όρου αναπηρία”, όπως αυτός ορίζεται στο νόμο αυτό και είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διεθνώς ακολουθούμενες πολιτικές πρακτικές για την αναπηρία.

2. Η ΚΥΣΟΑ απευθύνει παράκληση όπως υιοθετηθούν και περιληφθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου οι τροπολογίες που κατέθεσε στην ολομέλεια του σώματος ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, οι οποίες συνάδουν πλήρως με τις πάγιες θέσεις της, αποτελούν προτάσεις της ίδιας της ΚΥΣΟΑ και αφορούν ειδικότερα στα ακόλουθα:

α. Καθίστανται δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κινητικών προβλημάτων.

β. Υπάρχει ελεύθερη στάθμευση σε όλους δρόμους με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή.

Όπως περαιτέρω αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, με την ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των εν λόγω τροπολογιών διασφαλίζεται η έκδοση δελτίου στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες που έχουν οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας, καθώς και η εύρυθμη και απρόσκοπτη εφαρμογή της πολύ σημαντικής αυτής ειδικής για τα άτομα με αναπηρίες νομοθεσίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, δεδομένου ότι το δελτίο στάθμευσης αποτελεί έναν ευρωπαϊκό θεσμό και χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου ότι ο αριθμός των χώρων στάθμευσης στη χώρα μας είναι πολύ περιορισμένος, η ΚΥΣΟΑ θεωρεί ότι η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο στα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στη διακίνηση και στην πρόσβασή τους στο δομημένο και μη περιβάλλον γενικότερα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Νουρής δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφωνία της ΚΥΣΟΑ όσον αφορά τη συμπερίληψη των αναπήρων πολέμου στους δικαιούχους δελτίου στάθμευσης, η επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να μην αποστερηθούν του δικαιώματος δελτίου στάθμευσης οι πραγματικά δικαιούχοι από την εισαγωγή της πιο πάνω ρύθμισης, γι’ αυτό και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του συνόλου των προνοιών του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Αθηνά Κυριακίδου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω απόψεις της ΚΥΣΟΑ, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος όσον αφορά τη διαφωνία της ΚΥΣΟΑ για συμπερίληψη στο κείμενο του νομοσχεδίου πρόνοιας με την οποία θα καθίστανται δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης και οι ανάπηροι πολέμου, αλλά και επί του συνόλου των προνοιών του νομοσχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόνοια ενσωματώθηκε στο κείμενο του νομοσχεδίου από την πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

3. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις, όπως αυτές διατυπώνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής, υπενθυμίζοντας και ενστερνιζόμενοι παράλληλα την κραυγή αγωνίας των αναπήρων πολέμου, γι’ αυτό τάσσονται υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο.

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων