Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου και 18 και 25 Νοεμβρίου 2014 και στις 27 Ιανουαρίου 2015. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και εκπρόσωποι των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ρυθμίζονται τα φοιτητικά θέματα, καθώς και τα θέματα σπουδών για σκοπούς διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ.

Ειδικότερα, η ρύθμιση των εν λόγω θεμάτων αφορά κυρίως τους τίτλους σπουδών που απονέμονται, τη διαδικασία και τα κριτήρια καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, τα κριτήρια εισαγωγής, τα πειθαρχικά θέματα, την παροχή υποτροφιών και τη στέγαση των φοιτητών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών ενώπιον της επιτροπής τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ επισήμαναν την ανάγκη για άμεση προώθηση και έγκρισή τους από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, λόγω της απουσίας σχετικών κανονισμών, μέχρι σήμερα το ΤΕΠΑΚ εφάρμοζε κατ’ αναλογίαν τους αντίστοιχους κανονισμούς για φοιτητικά θέματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, όπως επισήμαναν οι ίδιοι εκπρόσωποι, οι προτεινόμενοι κανονισμοί είναι πιο αναλυτικοί και εμπλουτισμένοι με περισσότερες ερμηνείες και ορισμούς, αλλά και πιο ολοκληρωμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι θεσπίστηκαν το 2006.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου και του ΤΕΠΑΚ, για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών έγιναν πολλές διαβουλεύσεις και ενημερώθηκαν σχετικά με το περιεχόμενό τους και οι φοιτητές.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής εγέρθηκαν μεταξύ άλλων τρία βασικά ζητήματα, για τα οποία η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο και από το ΤΕΠΑΚ να καταθέσουν τις θέσεις τους, όπως και για το ενδεχόμενο τροποποίησης του κειμένου των κανονισμών.

Ειδικότερα, τα ζητήματα αυτά αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Τη δυνατότητα συμπερίληψης στους τίτλους σπουδών που απονέμει το ΤΕΠΑΚ και τίτλων κατώτερου επιπέδου του πρώτου κύκλου, δηλαδή κατώτερου του πτυχίου. Συγκεκριμένα, οι τίτλοι αυτοί θα απονέμονται μετά από πρόγραμμα σπουδών μικρού κύκλου, διάρκειας ενός, δύο ή τριών ακαδημαϊκών ετών, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε επαγγελματικά προσόντα.

2. Τη δυνατότητα αποφοίτησης ενός φοιτητή νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο και συγκεκριμένα τον προσδιορισμό ως ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου τα έξι (6) εξάμηνα για την αποφοίτηση από προπτυχιακό πρόγραμμα.

3. Τη δυνατότητα ρύθμισης των περιπτώσεων εκείνων κατά τις οποίες φοιτητές κινδυνεύουν με διαγραφή λόγω υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου των δώδεκα (12) εξαμήνων, εξαιτίας του ότι δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξεταστικές.

Τοποθετούμενοι σε σχέση με τα πιο πάνω τρία ζητήματα, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι δε συναινούν στο να επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο κείμενο των κανονισμών.

Η πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, επίσης τοποθετούμενη σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, τόσο γραπτώς, με επιστολή της ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2014, όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής, επισήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ειδικότερα, αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, η θέση του ΤΕΠΑΚ είναι ότι έπρεπε να παρέχεται η δυνατότητα για προγράμματα σπουδών μικρού κύκλου και γι’ αυτό είχαν περιλάβει σχετική πρόνοια στο προσχέδιο των κανονισμών που είχε αρχικά υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο.

2. Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, η θέση του ΤΕΠΑΚ είναι όπως παραμείνει η προτεινόμενη ευέλικτη διατύπωση στους υπό συζήτηση κανονισμούς, επειδή θα ήταν λάθος να προσδιοριστούν τα έξι (6) εξάμηνα ως ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης ενός προπτυχιακού φοιτητή. Επίσης θα ήταν λάθος να προσδιοριστεί ένας οποιοσδήποτε ελάχιστος χρόνος φοίτησης για οποιαδήποτε κατηγορία προγράμματος σπουδών. Οι σημαντικές παράμετροι είναι η κανονική διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών (σε αριθμό πιστωτικών μονάδων) και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος.

3. Αναφορικά με το τρίτο ζήτημα, σε σχέση με τις πιθανές διαγραφές φοιτητών, το ΤΕΠΑΚ κατανοεί τα προβλήματα που εγείρονται και ήδη τον τελευταίο καιρό το όλο ζήτημα έχει συζητηθεί τόσο σε επίπεδο τμημάτων και σχολών του ΤΕΠΑΚ όσο και στην αρμόδια Συγκλητική Επιτροπή και στη Σύγκλητο. Ως εκ τούτου, το ΤΕΠΑΚ διαβεβαιώνει την επιτροπή ότι η συζήτησή του θα συνεχιστεί με στόχο τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων μέτρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και γι’ αυτό εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2. Το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στα πλαίσια της συζήτησής τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

2 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων